Szkolenie „Proces inwestycyjno-budowlany oraz obowiązkowe kontrole okresowe budynków i zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego” 25-26.10.2016 roku

05 Paź 2016


Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, którzy uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

KORZYŚCI

 • zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami,
 • utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy,
 • poznanie trudnych zagadnień zarządzania oraz procedur stosowanych w kontraktach w zrozumiałym i przystępnym przekazie,
 • dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie: normy prawne dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego, etapy procesu inwestycyjno-budowlanego.
 2. Podstawowe definicje z zakresu procesu budowlanego – przepisy ogólne.
 3. Wstępne postępowanie inwestora poprzedzające rozpoczęcie prac – uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i inne
 4. Kwalifikacje przedsięwzięcia inwestycyjnego – pozwolenie na budowę – jako decyzja administracyjna
 5. Odwołania instancyjne i możliwości zaskarżenia decyzji wydawanych w procesie budowlanym – zasady i wpływ na prowadzona inwestycję (odwołanie do organu wyższej instancji, skargi do WSA i NSA, tryb nadzwyczajny).
 6. Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę – zgłoszenie wykonania takich robót budowlanych do administracji budowlanej
 7. Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego: inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy – robót
 8. Inne warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy – robót budowlanych (uzyskanie dziennika budowy, ustanowienie kierownika budowy( robót budowlanych) – nadzór inwestorski i ich obowiązki, reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy, obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego, prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy.
 9. Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – istotne a nieistotne
 10. Kiedy ma miejsce tzw. ,,Samowola budowlana” – jej skutki i związana z tym odpowiedzialność oraz procedury obowiązujące przy jej legalizacji
 11. Warunki przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego – pozwolenie na użytkowanie (obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom: straż pożarna, inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i nadzór budowlany, obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego), istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, zgłoszenia zamiaru użytkowania (forma i obowiązkowe załączniki) oraz warunki jego akceptacji lub uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.

Termin szkolenia: Lublin, 25-26 października 2016 (godz. 9:00-16:00)

Koszt szkolenia: 450 zł +VAT* (wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 18 października 2016 roku na rachunek bankowy 23 2030 0045 1110 0000 0050 6710) 

Szkolenie zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • lunch i serwis kawowy.

Formularz zgłoszeniowy  prosimy przesłać emailem na adres:  lub

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona.

 

Miejsce realizacji szkolenia: Inkubator Przedsiębiorczości

Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

BEZPŁATNY PARKING

 

WYKŁADOWCA – mgr inż. Wiesław Bocheńczyk

Trener z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zawodowym w zakresie opracowywania ekspertyz, opinii, nadzorów inwestycyjnych, ocen technicznych, doradztwa techniczno-prawnego, szkoleń, publikacji z zakresu przepisów techniczno–budowlanych, Ekspert Nadzoru Budowlanego PINB Lublin. Pełnił funkcje: Z-cy Dyrektora ds. Infrastruktury w Dziecięcym Szpital Kliniczny w Lublinie, Kierownika Działu Technicznego i Controlingu w „Łęczyńskiej Energetyce” S.A., Pełnomocnika Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., Szefa inwestycji w GKS „Górnik” Łęczna, Dyrektora w Lubelskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,  Głównego specjalisty – Kierownika Biura w Głównym Urząd Nadzoru Budowlanego Warszawa, Specjalisty ds. inwestycji w Banku Depozytowo Kredytowy S.A. w Lublinie, Prezesa Zarządu – Dyrektora w  Przedsiębiorstwie Wytwórczo–Usługowym „Budinstal” Lublin.

W latach 1972–1991 pełnił funkcję Kierownika budowy, Kierownika Działu Zaopatrzenia i Działu Wykonawstwa w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” Lublin. Od 2002 jest Starszym Wykładowcą Politechniki Lubelskiej.

 

 

 

 • wystawiamy faktury VAT

print
\"><\/a> \u00a0lub \"><\/a><\/p>\n

FORMULARZ ZG\u0141OSZENIOWY<\/a><\/span><\/p>\n

Uwaga: Ilo\u015b\u0107 miejsc ograniczona.<\/p>\n

 <\/p>\n

Miejsce realizacji szkolenia: Inkubator Przedsi\u0119biorczo\u015bci<\/strong><\/p>\n

Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181<\/p>\n

20-325 Lublin<\/p>\n

BEZP\u0141ATNY PARKING<\/p>\n

 <\/p>\n

WYK\u0141ADOWCA \u2013 mgr in\u017c. Wies\u0142aw Boche\u0144czyk<\/strong><\/p>\n

Trener z wieloletnim praktycznym do\u015bwiadczeniem zawodowym w zakresie opracowywania ekspertyz, opinii, nadzor\u00f3w inwestycyjnych, ocen technicznych, doradztwa techniczno-prawnego, szkole\u0144, publikacji z zakresu przepis\u00f3w techniczno\u2013budowlanych, Ekspert Nadzoru Budowlanego PINB Lublin. Pe\u0142ni\u0142 funkcje: Z-cy Dyrektora ds. Infrastruktury w Dzieci\u0119cym Szpital Kliniczny w Lublinie, Kierownika Dzia\u0142u Technicznego i\u00a0Controlingu w \u201e\u0141\u0119czy\u0144skiej Energetyce\u201d S.A., Pe\u0142nomocnika Zarz\u0105du Lubelskiego W\u0119gla \u201eBogdanka\u201d S.A., Szefa inwestycji w GKS „G\u00f3rnik\u201d \u0141\u0119czna, Dyrektora w Lubelskim Wojew\u00f3dzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, \u00a0G\u0142\u00f3wnego specjalisty \u2013 Kierownika Biura w G\u0142\u00f3wnym Urz\u0105d Nadzoru Budowlanego Warszawa, Specjalisty ds. inwestycji w Banku Depozytowo Kredytowy S.A. w Lublinie, Prezesa Zarz\u0105du \u2013 Dyrektora w \u00a0Przedsi\u0119biorstwie Wytw\u00f3rczo\u2013Us\u0142ugowym \u201eBudinstal\u201d Lublin.<\/p>\n

W latach 1972\u20131991 pe\u0142ni\u0142 funkcj\u0119 Kierownika budowy, Kierownika Dzia\u0142u Zaopatrzenia i Dzia\u0142u Wykonawstwa w\u00a0Przedsi\u0119biorstwie Instalacji Przemys\u0142owych \u201eInstal\u201d Lublin. Od 2002 jest Starszym Wyk\u0142adowc\u0105 Politechniki Lubelskiej.<\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n