Seminarium „Razem do niezależności energetycznej na poziomie lokalnym” – zaproszenie i formularz zgłoszeniowy

28 Paź 2019


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG) zapraszają  do udziału w seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego pt. „Razem do niezależności energetycznej na poziomie lokalnym”, które odbędzie się w dniu 20 października 2019 roku o godz. 9.30 w Hali Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie, w Sali konferencyjnej B2.

Seminarium jest organizowane w ramach  Targów Energetycznych ENERGETICS 2019, które zostały objęte patronatem branżowym przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Organizacja seminarium jest współfinansowana ze środków programu ramowego Unii Europejskiej  na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach projektu BioReg, realizowanego przez IUNG.

Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z energetyką odnawialną i poprawą efektywności energetycznej, w szczególności działań zwiększających niezależność energetyczną na poziomie lokalnym.  Uczestnicy zapoznają się m.in. z dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania odpadów drzewnych,  potencjałem wykorzystania gruntów marginalnych na cele energetyczne,  rolą biogazowni rolniczych w procesie osiągania niezależności energetycznej na poziomie lokalnym oraz technologiami produkcji energii z wykorzystaniem turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. Nie zabraknie także praktycznych wskazówek związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej oraz monitoringiem zużycia mediów energetycznych w obiektach rozproszonych. Ofertę współpracy w ramach projektów Interreg wspierających wykorzystanie potencjału OZE w naszym regionie przedstawi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych i mediów z województwa lubelskiego. Udział w seminarium jest bezpłatny.  Warunkiem udziału w seminarium jest przesłanie zgłoszenia do dnia 15 listopada 2019 roku na adres e-mail:  . O udziale w seminarium będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Program

Formularz zgłoszeniowy

(w przypadku problemów z pobraniem formularza proszę o kontakt, tel. 887 200 020).

Godz. 9.30 – 9.40

Powitanie uczestników – Dr inż. Henryk Łucjan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

Godz. 9.40 – 10.00

Razem możemy osiągnąć niezależność energetyczną na poziomie lokalnym – Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

 Godz. 10.00 – 10.30

Energetyka obywatelska – od węgla do OZE – Barbara Baj-Wójtowicz, ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.

Godz. 10.30 – 10.50

Lubelskie biogazownie rolnicze – w drodze do neutralności klimatycznej – Jerzy Kozyra, IUNG-PIB w Puławach

Godz. 10.50 – 11.05

Biomasa gruntów nieużytkowanych rolniczo – potencjał i możliwości wykorzystania  – Rafał Pudełko, IUNG-PIB w Puławach

Godz. 11.05-11.20

Najlepsze praktyki zagospodarowywania odpadów drzewnych – Magdalena Borzęcka, IUNG-PIB w Puławach

Godz. 11.20 – 12.00

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej

Henryk Palak, Eco-energia Sp. z o.o.

Godz. 12.00 – 12.15

Polska innowacja wśród paneli fotowoltaicznych – Marek Świderczuk, REYBUD Sp. z o.o.

 Godz. 12.15 – 12.35

Turbina wiatrowa w nowej odsłonie – Zbigniew Szkoda, PPHU Meblam

Godz. 12.35 – 12.55

Monitoring zużycia mediów energetycznych w obiektach rozproszonych. Architektura systemu

Tomasz Zachariasz, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

 Godz. 12.55 – 13.15

Współpraca na rzecz wspierania OZE w projektach Interreg

Agata Kossakowska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Godz. 13.30

Lunch

 

Projekt BioReg uzyskał finansowanie ze środków programu ramowego Unii Europejskiej  na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020,  na podstawie umowy nr 727958

 

 

 

Seminarium-program-21.10.19

Seminarium-zgłoszenie-21.10.19


print
\"><\/a>\u00a0. O udziale w seminarium b\u0119dzie decydowa\u0142a kolejno\u015b\u0107 zg\u0142osze\u0144.<\/p>\n

Program<\/a><\/p>\n

Formularz zg\u0142oszeniowy<\/a><\/p>\n

(w przypadku problem\u00f3w z pobraniem formularza prosz\u0119 o kontakt, tel. 887 200 020).<\/p>\n

Godz. 9.30 \u2013 9.40<\/em><\/p>\n

Powitanie uczestnik\u00f3w \u2013\u00a0Dr in\u017c. Henryk \u0141ucjan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny \u2013 Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego<\/p>\n

Godz. 9.40 \u2013 10.00<\/em><\/p>\n

Razem mo\u017cemy osi\u0105gn\u0105\u0107 niezale\u017cno\u015b\u0107 energetyczn\u0105 na poziomie lokalnym \u2013\u00a0Ma\u0142gorzata Ga\u0142czy\u0144ska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny<\/p>\n

\u00a0<\/em>Godz. 10.00 \u2013 10.30<\/em><\/p>\n

Energetyka obywatelska \u2013 od w\u0119gla do OZE \u2013\u00a0Barbara Baj-W\u00f3jtowicz, ECO-FARM Sosn\u00f3wka Sp. z o.o.<\/p>\n

Godz. 10.30 \u2013 10.50<\/em><\/p>\n

Lubelskie biogazownie rolnicze \u2013 w drodze do neutralno\u015bci klimatycznej \u2013\u00a0Jerzy Kozyra, IUNG-PIB w Pu\u0142awach<\/p>\n

Godz. 10.50 \u2013 11.05<\/em><\/p>\n

Biomasa grunt\u00f3w nieu\u017cytkowanych rolniczo \u2013 potencja\u0142 i mo\u017cliwo\u015bci wykorzystania\u00a0 \u2013\u00a0Rafa\u0142 Pude\u0142ko, IUNG-PIB w Pu\u0142awach<\/p>\n

Godz. 11.05-11.20<\/em><\/p>\n

Najlepsze praktyki zagospodarowywania odpad\u00f3w drzewnych \u2013\u00a0Magdalena Borz\u0119cka, IUNG-PIB w Pu\u0142awach<\/p>\n

Godz. 11.20 \u2013 12.00<\/em><\/p>\n

Bezpiecze\u0144stwo instalacji fotowoltaicznej<\/p>\n

Henryk Palak, Eco-energia Sp. z o.o.<\/p>\n

Godz. 12.00 \u2013 12.15<\/em><\/p>\n

Polska innowacja w\u015br\u00f3d paneli fotowoltaicznych \u2013\u00a0Marek \u015awiderczuk, REYBUD Sp. z o.o.<\/p>\n

\u00a0<\/em>Godz. 12.15 \u2013 12.35<\/em><\/p>\n

Turbina wiatrowa w nowej ods\u0142onie \u2013\u00a0Zbigniew Szkoda, PPHU Meblam<\/p>\n

Godz. 12.35 \u2013 12.55<\/em><\/p>\n

Monitoring zu\u017cycia medi\u00f3w energetycznych w obiektach rozproszonych. Architektura systemu<\/p>\n

Tomasz Zachariasz, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.<\/p>\n

\u00a0<\/em>Godz. 12.55 \u2013 13.15<\/em><\/p>\n

Wsp\u00f3\u0142praca na rzecz wspierania OZE w projektach Interreg<\/p>\n

Agata Kossakowska, Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego<\/p>\n

Godz. 13.30<\/em><\/p>\n

Lunch<\/p>\n

 <\/p>\n

Projekt BioReg uzyska\u0142 finansowanie ze \u015brodk\u00f3w programu ramowego Unii Europejskiej\u00a0<\/em>\u00a0na rzecz bada\u0144 i innowacji Horyzont 2020,\u00a0 na podstawie umowy nr\u00a0<\/em>727958<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

Seminarium-program-21.10.19<\/a><\/p>\n

Seminarium-zg\u0142oszenie-21.10.19<\/a><\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });