Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Zamościu zaprasza na bezpłatne szkolenie „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania”

10 Mar 2015


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Zamościu

zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, WTZ, ZAZ, KIS, CIS), pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy społecznej (m.in. powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, jednostki organizacyjne pomocy społecznej) oraz osoby fizyczne zainteresowane ideą ekonomii społecznej do udziału w bezpłatnym szkoleniu:

„Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania” 

(Zamość,  16-17 marca 2015 roku)

Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w działalność podmiotu ekonomii społecznej, organizacji pozarządowej zainteresowanych usprawnieniem działania swojej organizacji.

Zakres tematyczny szkolenia: pozyskiwanie funduszy dla NGO, metody i źródła finansowania NGO, fundraising jako narzędzie zmiany organizacji, zasady tworzenia strategii pozyskiwania pieniędzy – czyli jak tworzyć plan działań fundraisingowych.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyżywienie w trakcie szkolenia,
  • zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
  • wsparcie doradcze po szkoleniu (dla chętnych),
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

W celu dokonania zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy złożyć  w OWES Zamość/PIK Chełm.

Uwaga!
Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu. Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną o tym poinformowane drogą mailową oraz telefonicznie.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

w Zamościu

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Filia w Zamościu

ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość

Tel. 84/ 627 18 32

Tel. 81/710 19 12

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK) w Chełmie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny,

Filia w Chełmie

pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

Tel. 82 /563 24 29

Tel. kom. 601 422 381


Projektem objęte są następujące powiaty województwa lubelskiego:

biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski oraz miasta Chełm i Zamość

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w regionie chełmsko-zamojskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2  Wsparcie ekonomii społecznej (POKL.07.02.02-06-002/12-00).


print