Projekt „Moja Firma”

Szanowni Państwo!

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości  realizuje projekt „Moja Firma”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Projekt skierowany jest do 108 osób, 60 osób w ramach I naboru oraz 48 w ramach II naboru. W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie woj. Lubelskiego, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące do co najmniej jednej z grup:

 1. Grupa co najmniej 65 osób obejmie:

1.Osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, bierne zawodowo zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest:

 1. a) osoby starsze w wieku 50lat i więcej,
 2. b) kobiety,
 3. c) osoby z niepełnosprawnościami,
 4. d) osoby długotrwale bezrobotne,
 5. e) osoby o niskich kwalifikacjach,
 6. Grupa maksymalnie 13 osób obejmie mężczyzn w wieku 30-49 lat (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych nie należących do kategorii określonych w punktach 1c,1d,1e oraz 3,4 i 5).
 7. Grupa maksymalnie 43 osób obejmie:
 8. Imigrantów, w tym osoby polskiego pochodzenia
 9. Reemigrantów
 10. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 11. Osoby ubogie pracujące
 12. Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu. Łączna liczba osób pracujących nie przekroczy 8-10 osób.

Zakres oferowanego wsparcia:

 1. Wsparcie szkoleniowe (szkolenia grupowe i indywidualne) realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie finansowe:

a)Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 23050,00 zł – bezzwrotna pomoc finansowa udzielana uczestnikowi projektu w formule stawki jednostkowej na samozatrudnienie.

 b)Fakultatywne wsparcie pomostowe: 1800,00 zł (na pokrycie wydatków w kwotach netto) przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej  – bezzwrotna pomoc finansowa w celu zapewnienia trwałości nowych działalności gospodarczych przyznawana wyłącznie osobom, które rozpoczną działalność w ramach niniejszego projektu oraz otrzymają w ramach projektu wsparcie finansowe w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie.

Dane teleadresowe biur:

Biuro projektu w Lublinie:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Józefa Franczaka Lalka 43,20-325 Lublin

tel.: 516 283 273

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

Lokalne biuro projektu w Zamościu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Pereca 2/9, 22-400 Zamość

tel.: 693 300 099

e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl

Dokładne terminy rekrutacji, regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych będą zamieszczone na stronie internetowej – www.fundacja.lublin.pl

Pracuję u siebie 3 – rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pracuję u siebie 3 – rozpoczęcie działalności gospodarczej

Sprawdź, czy  możesz otrzymać wsparcie?

9.3 Rozwój przedsiębiorczości, RPO Lubelskiego  – skorzystaj ze wsparcia.

Cel:

Projekt ma na celu zaktywizowanie zawodowe 108 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej,  poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego indywidualnego  i grupowego., udzielenie wsparcia pomostowego i przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji). 

Do kogo skierowany jest projekt: 

Osoby objęte wsparciem to 108 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEDIG lub prowadzące  działalność  na podstawie innych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą  lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Osoby wskazane powyżej muszą należeć przynajmniej do jednej z następujących grup: 

 1. a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 1. b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat,
 2. c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
 3. d) reemigranci
 4. e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 5. f) osoby ubogie pracujące
 6. g) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Etapy udziału w projekcie:

OKRES TRWANIA PROJEKTU: od 01.10.2021 r.  do 31.08.2023 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny poinformuje na stronie internetowej oraz Facebooku o terminach rekrutacji do projektu: „Pracuję u siebie 3”.

 

 

OFERTA PRACY

 

OFERTA PRACY

NUMER OFERTY: 1/FRL/2021

OFEROWANE STANOWISKO: Specjalista ds. innowacji

MIEJSCE W STRUKTURZE FRL:  Dział Wspierania Innowacji

DATA OGŁOSZENIA NABORU:  31 sierpnia 2021 roku

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 10 września 2021 roku, godz. 15.00.

ADRES SKŁADANIA LUB PRZESŁANIA DOKUMENTÓW:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

Sekretariat (II piętro)

tel.516-283-273

Oferta pracy – Specjalista DWI

Klauzula informacyjna CV

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

Znak sprawy: FRL/87/2021                                                                                                Lublin, dnia 30.08.2021 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku wybrano Wykonawcę  do realizacji zamówienia na organizację  i przeprowadzenie  kursu „Social Media NINJA” dla 10 Uczestników/czek Projektu w wymiarze łącznym 240 godz.:

Centrum Kształcenia Proeuropejskiego PSZAiH Iwona Żebrowska, Zana 14, 20-601 Lublin

Rozstrzygnięcie NINJA

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku wybrano Wykonawcę  do realizacji zamówienia na organizację  i przeprowadzenie  kursu „Pracownik ds. księgowości” dla 10 Uczestników/czek Projektu w wymiarze łącznym 180 godz.

Rozstrzygnięcie

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku wybrano Wykonawcę  do realizacji zamówienia na organizację  i przeprowadzenie  kursu „Junior Front –and Developer” dla 10 Uczestników/czek Projektu w wymiarze łącznym 240 godz.

Rozstrzygnięcie wyboru Wykonawcy

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na  organizację   i przeprowadzenie kursu „Social Media NINJA” 

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na  organizację   i przeprowadzenie kursu „Social Media NINJA”  w  wymiarze 200  godz. dla 1  grupy  uczestników /czek projektu   (max. 10 os.)  w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”

oferta cenowa_NINJA_10.4

Oświadczenie o braku powiązań

zał. o spełnieniu warunków udziału

FRL Rozeznanie rynku_SocialMediaNINJA_10.04

 

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na organizację przeprowadzenie kursu „Pracownik ds. księgowości”

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na organizację przeprowadzenie kursu „Pracownik ds. księgowości” wraz z egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym dla max. 10 Uczestników/czek Projektu „Outplacement – to się opłaca” w wymiarze 180 godz. (1 gr. x max. 10 os.).

FRL Rozeznanie rynku Prac. ds. Księgowości

oferta cenowa_KSIĘGOWY_10.4

Oświadczenie o braku powiązań

zał. o spełnieniu warunków udziału

 

 

 Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na organizację i przeprowadzenie kursu „Junior& Front – end Developer”

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na  organizację   i przeprowadzenie kursu „Junior   Front – end Developer”  w  wymiarze 240  godz. dla 1  grupy  uczestników /czek projektu   (max. 10 os.)  w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”

                                                                 

Rozeznanie rynku Developer 10.04

oferta cenowa_DEVELOPER_10.4

Oświadczenie o braku powiązań

zał. o spełnieniu warunków udziału

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA VI/OUT/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania IV/OUT/2021 do realizacji zamówienia wybrano  Wykonawcę na:

realizację pośrednictwa  pracy  dla  max.  60  Uczestników  Projektu  w  łącznym  wymiarze  max. 360 godz. ( 6 gr. x 10 osób x 6 godz./os.).

Rozstrzygnięcie