Drukuj Drukuj

PRZYPOMNIENIE O NABORZE WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW W 1 NABORZE PROJEKTU „MOJA FIRMA”

Lublin, 04.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że  termin składania  biznesplanów wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe dla uczestników I naboru w projekcie „Moja firma” upływa w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego szkolenia w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16, w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.

Informujemy  również, że nie ma możliwości złożenia biznesplanów przed lub po terminie naboru.

Proszę pamiętać o wszystkich obowiązkowych załącznikach, aby uniknąć wydłużenia procedury oceny formalnej biznesplanów. Jeżeli nie dołączą Państwo dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie to niestety będą Państwo tracili punkty w ocenie ww. kategorii – warto o tym pamiętać. 

Biznesplany ocenia dwóch niezależnych ekspertów, dlatego też należy przygotować komplet dokumentów, który będzie składał się z dwóch identycznych plików dokumentów, tak aby każdy z oceniających mógł je równocześnie ocenić.

Dokumenty proszę drukować DWUSTRONNIE, spięte tak, aby uniemożliwić DEKOMPLETACJĘ.

Proszę pamiętać, że:

 1. Wszystkie pola w biznesplanie i wniosku musza być wypełnione, a te które nie dotyczą uczestnika, należy uzupełnić formułą: „nie dotyczy”,
 2. Załączniki do biznesplanu, stanowiące kopie dokumentów, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem wg zasad określonych 3 pkt.13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Dla ułatwienia przedstawiamy poniżej wykaz wszystkich aktualnych dokumentów (łącznie z dodatkowymi) z wzorami do pobrania, które należy złożyć jako komplet dla 1 osoby podczas naboru biznesplanów i wniosków:

Dotacja inwestycyjna:

Wsparcie pomostowe:

 

Przy ubieganiu się o pomoc de minimis będą Państwo potrzebowali ID gminy, w której zamieszkujecie, informacje te proszę wyszukać  pod adresem:

 https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf

 

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

PRZYPOMNIENIE O NABORZE WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW W 1 NABORZE PROJEKTU „PRACUJĘ U SIEBIE 3″

Lublin, 04.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że  termin składania  biznesplanów wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe dla uczestników I naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3” upływa w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego szkolenia w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16, w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.

Informujemy  również, że nie ma możliwości złożenia biznesplanów przed lub po terminie naboru.

Proszę pamiętać o wszystkich obowiązkowych załącznikach, aby uniknąć wydłużenia procedury oceny formalnej biznesplanów. Jeżeli nie dołączą Państwo dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie to niestety będą Państwo tracili punkty w ocenie ww. kategorii – warto o tym pamiętać. 

Biznesplany ocenia dwóch niezależnych ekspertów, dlatego też należy przygotować komplet dokumentów, który będzie składał się z dwóch identycznych plików dokumentów, tak aby każdy z oceniających mógł je równocześnie ocenić.

Dokumenty proszę drukować DWUSTRONNIE, spięte tak, aby uniemożliwić DEKOMPLETACJĘ.

Proszę pamiętać, że:

 1. Wszystkie pola w biznesplanie i wniosku muszą być wypełnione, a te które nie dotyczą uczestnika, należy uzupełnić formułą: „nie dotyczy”,
 2. Załączniki do biznesplanu, stanowiące kopie dokumentów, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem wg zasad określonych 3 pkt.13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Dla ułatwienia przedstawiamy poniżej wykaz wszystkich aktualnych dokumentów (łącznie z dodatkowymi) z wzorami do pobrania, które należy złożyć jako komplet dla 1 osoby podczas naboru biznesplanów i wniosków:

Dotacja inwestycyjna:

Wsparcie pomostowe:

 

Przy ubieganiu się o pomoc de minimis będą Państwo potrzebowali ID gminy, w której zamieszkujecie, informacje te proszę wyszukać  pod adresem:

 https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf

 

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia

6 lipca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Wznowienie II naboru

uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

W związku z niezakończonym procesem rekrutacji uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia/przedłuża II nabór uczestników do dnia 06.07.2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat, tel. tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Tu trzeba podać link do I ogłoszenia o naborze, tam są załączniki do PUS3

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA” – I NABÓR

Lublin, 28.06.2022 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA” – I NABÓR

Uprzejmie informujemy,  że  w celu zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników  I naboru do projektu „Moja firma”  (grupy 1, 2, 3, 4, 5) w zakresie czasu na opracowanie biznesplanu, przyjęliśmy  zasadę,  że wnioski dot. wsparcia finansowego tj. biznesplan i wniosek o wsparcie pomostowe, wszyscy uczestnicy powinni złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego wsparcia szkoleniowego w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16.  

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

 1. Wniosek o wsparcie pomostowe x 2 sztuki wraz z załącznikami( Oświadczenie o otrzymanej lub nie pomocy de minimis i Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)
 2. Biznesplan x 2 sztuki wraz z załącznikami (potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  -kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie o frekwencji na szkoleniu, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach dotacji, dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, zbiór oświadczeń wymienionych w biznesplanie – potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Wszystkie dokumenty i potrzebne załączniki znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Projekty w realizacji”.

Wszystkie zaświadczenia, kopie dyplomów, referencji itp. muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin), zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

 

Pozdrawiamy

Zespół Projektu „Moja firma”

Drukuj Drukuj

Ogłoszenie o naborze biznesplanów projektu „Pracuję u siebie 3” I N

Lublin, 28.06.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

Uprzejmie informujemy,  że  w celu zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników  I naboru do projektu „Pracuję u siebie 3”  (grupy 1, 2, 3, 4, 5) w zakresie czasu na opracowanie biznesplanu, przyjęliśmy  zasadę,  że wnioski dot. wsparcia finansowego tj. biznesplan i wniosek o wsparcie pomostowe, wszyscy uczestnicy powinni złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego wsparcia szkoleniowego w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16.  

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

 1. Wniosek o wsparcie pomostowe x 2 sztuki wraz z załącznikami( Oświadczenie o otrzymanej lub nie pomocy de minimis i Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)
 2. Biznesplan x 2 sztuki wraz z załącznikami (potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  -kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie o frekwencji na szkoleniu, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach dotacji, dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, zbiór oświadczeń wymienionych w biznesplanie – potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Wszystkie dokumenty i potrzebne załączniki znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Projekty w realizacji”.

Wszystkie zaświadczenia, kopie dyplomów, referencji itp. muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin), zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu „Pracuję u siebie 3”

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/MF/2/2022/SZI

Znak sprawy: FRL/35/22

Lublin, dnia 24.06.2022 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Moja firma” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0047/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania nr FRL/MF2/2022/SZI do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę do:

przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia indywidualnego z zakresu przygotowania biznesplanu dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 864 godziny (108 osób x 8 godzin/osoba)

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1.  Meritum Tomasz Łukaszuk  ul. Wschodnia 42/5,  22-170 Rejowiec Fabryczny 100,00

Rozstrzygnięcie MF trenerzy indywidualni

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/PUS3/2/2022/SZI

Znak sprawy: FRL/35/22

Lublin, dnia 22.06.2022 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania nr FRL/PUS3/2/2022/SZI do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę do:

przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia indywidualnego z zakresu przygotowania biznesplanu dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 864 godziny (108 osób x 8 godzin/osoba) w 2 modułach: I moduł – 360 godzin (9 grup x 40 godz.), II moduł – 288 godzin (9 grup x 32 godz.)

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Kształcenia Proeuropejskiego Policealne Studium Z.A.I.H. Iwona Żebrowska ul. Zana 14, 20-601 Lublin 100,00

Rozstrzygniecie PUS3 trenerzy indywid.

Drukuj Drukuj

Wydłużony został termin składania ofert do zapytania ofertowego nr FRL/MF/2/2022/SZI na indywidualne szkolenie z zakresu opracowania biznesplanu w projekcie „Moja firma” do dnia 24.06.2022. do godziny 14:00.

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 24 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe nr FRL/MF/2/2022/SZI na indywidualne szkolenie z zakresu opracowania biznesplanu w projekcie „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Moja firma” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0047/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do przedstawienia oferty przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia indywidualnego z zakresu przygotowania biznesplanu dla 108 uczestników w łącznym wymiarze 864 godziny. Indywidualne wsparcie szkoleniowe będzie realizowane w ciągu 4 spotkań po 2 godziny dla każdego ze 108 uczestników.

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie czerwiec – lipiec 2022 roku.

Zapytanie ofertowe_FRL_2_MF_ trenerzy indywidualni

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w kształceniu dorosłych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe nr FRL/PUS3/2/2022/SZI na indywidualne szkolenie z zakresu opracowania biznesplanu w projekcie „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do przedstawienia oferty przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia indywidualnego z zakresu przygotowania biznesplanu dla 108 uczestników w łącznym wymiarze 864 godziny. Indywidualne wsparcie szkoleniowe będzie realizowane w ciągu 4 spotkań po 2 godziny dla każdego ze 108 uczestników.

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie czerwiec – lipiec 2022 roku.

Zapytanie ofertowe_FRL_2_PUS3 trenerzy indywidualni

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w kształceniu dorosłych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 21 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Dokumenty dla uczestników projektu „Moja firma”

W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy uczestników w I naborze do projektu „Moja firma” i rozpoczęciem szkoleń grupowych, zamieszczamy poniżej Regulamin przyznawania środków finansowych na wsparcie finansowe i pomostowe wraz ze wszystkimi załącznikami, a w tym wzory dokumentów do wypełnienia przez uczestników do złożenia biznesplanu i wniosku na wparcie pomostowe. Karty ocen składanych przez uczestników dokumentów zamieszczamy poglądowo, aby każdy z uczestników miał świadomość pod jakim kątem prowadzona będzie ich ocena.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na wsparcie finansowe i pomostowe

Zał. 1 Wzór biznesplanu

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu.docx

Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.docx

Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego.docx

Zał. 5 Umowa na udzielenie wsparcia szkoleniowego

Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimimis

Zał. 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 8 Wzór_formularza_informacji-pomoc_inna_niz_pomoc_

Zał. 9 Zestawienie planowanych wydatków ze wsparcia pomostowego MF

Zał. 10 Oświadczenie o braku podwojnego fin. os. niepełnosprawne

Zał. 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 12 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o wsp. pomostowe

Zał. 13 Katalog kosztów kwalifikowalnych – wsparcie pomostowe

Zał. 14 Ośw_o_zgodzie_małżonka

Zał. 15 Standardy oceny biznesplanów

Zał. 16 Oświadczenie uczestnika projektu

Drukuj Drukuj

Dokumenty dla uczestników projektu „Pracuję u siebie 3”

W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy uczestników w I naborze do projektu „Pracuję u siebie 3” i rozpoczęciem szkoleń grupowych, zamieszczamy poniżej Regulamin przyznawania środków finansowych na wsparcie finansowe i pomostowe wraz ze wszystkimi załącznikami, a w tym wzory dokumentów do wypełnienia przez uczestników do złożenia biznesplanu i wniosku na wparcie pomostowe. Karty ocen składanych przez uczestników dokumentów zamieszczamy poglądowo, aby każdy z uczestników miał świadomość pod jakim kątem prowadzona będzie ich ocena.

Regulamin przyznawania środków finansowych na wsparcie finansowe i pomostowe

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.docx

Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego.docx

Zał. 5 Umowa na udzielenie wsparcia szkoleniowego

Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimimis

Zał. 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 8 Wzór_formularza_informacji-pomoc_inna_niz_pomoc_1-2020-23072020

Zał. 9 Zestawienie planowanych wydatków ze wsparcia pomostowego

Zał. 10 Oświadczenie o braku podwojnego fin. os. niepełnosprawne

Zał. 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 12 Karta oceny wsp. pomostowego.docx

Zał. 13 Katalog kosztów kwalifikowalnych – wsparcie pomostowe

Zał. 14 Ośw_o_zgodzie_malzonka – wersja edytowalna

Zał. 15 Standardy oceny biznesplanów

Zał. 16 Oświadczenie uczestnika projektu

 

 

 

 

Drukuj Drukuj

Weryfikacja ostatecznej listy uczestników

I naboru w projekcie „Moja firma”

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą statusu zawodowego jednego z uczestników, na osobę niespełniającą kryteriów grupy docelowej, a zakwalifikowanych wcześniej na ostateczną listę w I naborze do projektu „Moja firma” – ostateczna lista rankingowa została zweryfikowana.

W związku z powyższym, przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową, która zamieszczamy poniżej. Zachęcamy do zapoznania  się z ostatecznymi wynikami.

Zespół Projektu

MF skorygowana lista ostateczna 1N

Drukuj Drukuj

Ostateczna lista uczestników I naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.06.2022 r. została zakończona rekrutacja do I naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3”.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zachęcamy do zapoznania  się zamieszczonymi wynikami.

Zespół Projektu

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Pracuję u siebie 3 w I naborze

Drukuj Drukuj

Ostateczna lista uczestników

I naboru w projekcie „Moja firma”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.06.2022 r. została zakończona rekrutacja do I naboru w projekcie „Moja firma”.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zachęcamy do zapoznania  się zamieszczonymi wynikami.

Zespół Projektu

MF ostateczna lista uczestników 1N

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 17 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 14 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/PUS3/1/2022/SZG

Znak sprawy: FRL/31/22

Lublin, dnia 07.06.2022 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania nr FRL/PUS3/1/2022/SZG do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę do:

przeprowadzenia grupowego szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pt. „ABC przedsiębiorczości” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 648 godzin (9 grup x 72 godzin) w 2 modułach: I moduł – 360 godzin (9 grup x 40 godz.), II moduł – 288 godzin (9 grup x 32 godz.)

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Kształcenia Proeuropejskiego Policealne Studium Z.A.I.H. Iwona Żebrowska ul. Zana 14, 20-601 Lublin 100,00

rozstrzygnięcie PUS3

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/MF/1/2022/SZG

Znak sprawy: FRL/32/22

Lublin, dnia 07.06.2022 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/MF/1/2022/SZG

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Moja firma” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0047/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania nr FRL/MF/1/2022/SZG do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę do:

 1. przeprowadzenia grupowego szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pt. „ABC przedsiębiorczości” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 360 godzin (9 grup x 40 godzin).
Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Rozwoju POWER Sp. z o.o. Al. Niepodległości 11, 23-210 Kraśnik 100,00
Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Rozwoju POWER Sp. z o.o. Al. Niepodległości 11, 23-210 Kraśnik 100,00

Rozstrzygnięcie 

 

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 8 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Wznowienie I naboru uczestników do projektu „Moja firma”

 

W związku z niezakończonym procesem rekrutacji uczestników do projektu „Moja firma” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia/przedłuża I nabór uczestników do dnia 07.06.2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat, tel. tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Wznowienie I naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

 

W związku z niezakończonym procesem rekrutacji uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia/przedłuża I nabór uczestników do dnia 07.06.2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat, tel. tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na szkolenia grupowe „ABC przedsiębiorczości” oraz „Biznesplan i zewnętrzne źródła finansowania”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Moja firma”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0047/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, skierowany do 108 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w podziale na części:

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie czerwiec – lipiec 2022 roku.

Zapytanie ofertowe ABC przedsiębiorczośći i Biznesplan MF

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz specjalistycznego doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w projektach dotacyjnych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 3 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Serdecznie zapraszamy!

 

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na szkolenia grupowe „ABC przedsiębiorczości”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie grupowego szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pt. „ABC przedsiębiorczości” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 648 godzin (9 grup x 72 godzin) w 2 modułach:

Usługa grupowego wsparcia szkoleniowego dla 1 uczestnika w maksymalnym wymiarze 72 godzin realizowana będzie w ramach 2 modułów (5 dni x 8 godzin oraz 4 dni x 8 godzin).

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie czerwiec  –  lipiec 2022 roku.

Zapytanie ofertowe ABC przedsiębiorczości PUS3

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w kształceniu dorosłych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na szkolenia grupowe „ABC przedsiębiorczości” oraz „Biznesplan i zewnętrzne źródła finansowania”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Moja firma”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0047/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, skierowany do 108 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w podziale na części:

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie czerwiec – lipiec 2022 roku.

Zapytanie ofertowe MF szkolenia grupowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz specjalistycznego doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w projektach dotacyjnych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

Drukuj Drukuj

WSTĘPNA   LISTA    RANKINGOWA  UCZESTNIKÓW W I NABORZE W PROJEKCIE „MOJA FIRMA”

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna przygotowała wstępną listę rankingową uczestników w ramach I naboru do projektu „Moja firma”.

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej  zobowiązane są w terminie 3 dni roboczych od jej opublikowania  złożyć do biura Projektu oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej w związku z przystąpieniem do projektu „Moja firma” i w czasie jego trwania (załącznik nr 6 dostępny w dokumentach rekrutacyjnych oraz poniżej).

Nie złożenie oświadczenia w/w terminie skutkować będzie wykreśleniem z listy rankingowej.

Dane w oświadczeniach złożonych przez Państwo, będą weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą.

Lista rankingowa Moja firma I Nabór

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe nr FRL/PUS3/1/2022/SZG

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie specjalistycznego grupowego szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 648 godzin (9 grup x 72 godzin) w 2 modułach:

Usługa grupowego wsparcia szkoleniowego dla 1 uczestnika w maksymalnym wymiarze 72 godzin realizowana będzie w ramach 2 modułów (5 dni x 8 godzin oraz 4 dni x 8 godzin).

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie czerwiec  –  lipiec 2022 roku.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr FRL_PUS_1_2022_SZG

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz specjalistycznego doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w projektach dotacyjnych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

 

Drukuj Drukuj

Informacja

o anulowaniu ogłoszenia opublikowanego w Bazie Konkurencyjności

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniu 20.05.2022 r. anulowane zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie nr 2022-18058-109361 z dnia 18.05.2022 r. dot. Zapytania ofertowego na specjalistyczne szkolenie grupowe „ABC przedsiębiorczości”   do  projektu  nr   RPLU.09.03.00-06-0048/21 pod tytułem „Pracuję u siebie 3” z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w treści ogłoszenia i załącznikach.

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 27 maja 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

https://fundacja.lublin.pl/projekt-pracuje-u-siebie-3/

 

Drukuj Drukuj

OGŁASZAMY II NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza II turę naboru 48 uczestników do projektu „Moja firma” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą:

od 25.05.2022 r. do 08.06.2022 roku w godzinach od  8:00 do 16:00;

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty, na niżej podany adres (decyduje data stempla pocztowego):

Uwaga! Uprzejmie prosimy, aby składając dokumenty rekrutacyjne osobiście zachowywać zasady reżimu sanitarnego, to jest: zakładanie maseczki, zachowanie dystansu oraz używanie płynu do dezynfekcji rąk (z uwagi na to, że w budynku znajduje się placówka medyczna)  

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem kandydata.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy  liczba  złożonych  Formularzy  rekrutacyjnych  przekroczy   30%   miejsc  w ramach II naboru (powyżej 62 kandydatów).

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Wzory kart  oceny formalnej i merytorycznej oraz predyspozycji kandydata zamieszczono  w dokumentach do pobrania w celach poglądowych. Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych. Nie należy ich składać podczas rekrutacji!

Uwaga !!! Oświadczenie uczestnika projektu o nie uczestniczeniu w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej składa kandydat dopiero, gdy znajdzie się na liście rankingowej, w ciągu 3 dni od opublikowania listy rankingowej i rezerwowej.

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie w Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną – dotyczy osób zarejestrowanych.
 2. Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych.
 3. Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób długotrwale bezrobotnych.
 4. Kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) – dotyczy osób ubogich pracujących oraz pracujących na umowy krótkoterminowe lub cywilno-prawne.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – dotyczy osób  niepełnosprawnościami.
 6. Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych użytkach rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dotyczy osób odchodzących z rolnictwa, to jest opłacających składki KRUS.
 7. Kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – dotyczy osób, które zaznaczyły, że są osobami, które utraciły pracę z powodu COVID-19.
Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne szkolenie grupowe „ABC przedsiębiorczości”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do przedstawienia oferty przeprowadzenie specjalistycznego grupowego szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 648 godzin(9 grup x 72 godz.) w 2 modułach:

Usługa grupowego wsparcia szkoleniowego dla 1 uczestnika w maksymalnym wymiarze 72 godzin realizowana będzie w ramach 2 modułów (5 dni x 8 godzin oraz 4 dni x 8 godzin).

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie maj – lipiec 2022 roku.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania:

Zapytanie ofertowe ABC przedsiębiorczości

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz specjalistycznego doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w projektach dotacyjnych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

Drukuj Drukuj

WSTĘPNA  LISTA  RANKINGOWA  I  REZERWOWA   UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PRACUJĘ U SIEBIE 3” – I NABÓR

Szanowni Państwo,

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna przygotowała wstępną listę rankingową i rezerwową uczestników w ramach I naboru do projektu „Pracuję u siebie 3”.

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej  zobowiązane są w terminie 3 dni roboczych od jej opublikowania  złożyć do biura Projektu oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej w związku z przystąpieniem do projektu „Pracuję u siebie 3” i w czasie jego trwania (załącznik nr 6 dostępny w dokumentach rekrutacyjnych oraz poniżej).

Nie złożenie oświadczenia w/w terminie skutkować będzie wykreśleniem z listy rankingowej. Miejsce takiego uczestnika Projektu zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, a w razie braku dostarczenia przez nią przedmiotowego oświadczenia,  kolejna osoba z listy rezerwowej, zgodnie z parytetem płci i limitowanym miejscem w grupie docelowej.

Dane w oświadczeniach złożonych przez Państwo, będą weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą.

PUS3-1N Wstępna lista rankingowa i rezerwowa uczestników projektu PRACUJĘ U SIEBIE 3- I NABÓR

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Drukuj Drukuj

Ocena formalno-merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „MOJA FIRMA” w ramach I naboru

 

Szanowni Państwo,

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „MOJA FIRMA” w ramach I naboru, poniżej przedstawiamy listę z wynikami tej oceny.

Osoby, które uzyskały minimum 25 punktów z merytorycznej oceny formularza zostały skierowane na rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym.

Lista kandydatów po ocenie formalno-merytorycznej

Drukuj Drukuj

Ocena formalno-merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie 3”

 

Szanowni Państwo,

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie 3” w ramach I naboru, poniżej przedstawiamy listę z wynikami tej oceny.

Osoby, które uzyskały minimum 25 punktów z merytorycznej oceny formularza zostały skierowane na rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym.

 

Wyniki oceny do pobrania:

LISTA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PUS3 po ocenie formalno-merytorycznej

Drukuj Drukuj

REKRUTACJA  – II NABÓR DO PROJEKTU „Pracuję u siebie 3”

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza II turę naboru 48 uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą:

od 05.05.2022 r. do 19.05.2022 r. w godzinach od 12:00 do 16:00;

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty, na niżej podany adres (decyduje data stempla pocztowego):

Uwaga! Uprzejmie prosimy, aby składając dokumenty rekrutacyjne osobiście zachowywać zasady reżimu sanitarnego, to jest: zakładanie maseczki, zachowanie dystansu oraz używanie płynu do dezynfekcji rąk (z uwagi na to, że w budynku znajduje się placówka medyczna)           

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem kandydata.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy  liczba złożonych  Formularzy  rekrutacyjnych  przekroczy   30%   miejsc  w ramach II naboru (powyżej 62 kandydatów).

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Wzory kart  oceny formalnej i merytorycznej oraz predyspozycji kandydata zamieszczono  w dokumentach do pobrania w celach poglądowych. Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych. Nie należy ich składać podczas rekrutacji!

Uwaga !!! Oświadczenie uczestnika projektu o nie uczestniczeniu w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej składa kandydat dopiero, gdy znajdzie się na liście rankingowej, w ciągu 3 dni od opublikowania listy rankingowej i rezerwowej.

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie w Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną – dotyczy osób zarejestrowanych.
  2. Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych.
  3. Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób długotrwale bezrobotnych.
  4. Kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) – dotyczy osób ubogich pracujących oraz pracujących na umowy krótkoterminowe lub cywilno-prawne.
  5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – dotyczy osób  niepełnosprawnościami.
  6. Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych użytkach rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dotyczy osób odchodzących z rolnictwa, to jest opłacających składki KRUS.
  7. Kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – dotyczy osób, które zaznaczyły, że są osobami, które utraciły pracę z powodu COVID-19.
Drukuj Drukuj

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – do projektu „Pracuję u siebie 3”

 

Informujemy, że Państwa formularze do projektu „Pracuję u siebie 3” zostały ocenione merytorycznie i zgodnie z regulaminem projektu decyzję można odebrać:

 1. Osobiście lub przez pełnomocnika w dniach 12-14 kwietnia 2022 roku, w sekretariacie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny  przy. Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, II piętro, pokój nr  2.08 W godzinach 9-16
 2. Elektronicznie – po przesłaniu prośby o przekazanie decyzji na adres mailowy sekratariat@fundacja.lublin.pl.

 

Przypominam o  potwierdzaniu odbioru wiadomości z przekazaną decyzją celem zachowania prawidłowego toku rekrutacji.

 

Drukuj Drukuj

Przedłużenie I naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża I nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 31 marca 2022 roku

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 9:30 do 13:30.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

•          w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

•          w Biurze Lokalnym w Zamościu, Pereca 2, pok.9, 22-400 Zamość (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), tel. 693-300-099;emal:zamosc@fundacja.lublin.pl

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

„Moja firma”- dodatkowy załącznik

Uwaga! „Moja firma”- dodatkowy załącznik.

Informacja dla kandydatów do projektu „ Moja firma”,  Zespół Projektu prosi o wypełnienie  dodatkowego załącznika – oświadczenie NIP. Wyżej wyciemniony załącznik dostępny jest również w zakładce „ Projekty w realizacji”( podświetlony na czerwono). Załączamy go również poniżej.

Dodatkowy załącznik do rekrutacji – Oświadczenie o NIP

 

Drukuj Drukuj

Rekrutacja do projektu „Moja firma”

 

 

 

Ogłoszenie o I turze naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza I turę naboru 60 uczestników do projektu „Moja firma” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą:

od 09.03.2022 r. do 22.03.2022 roku w godzinach od 9:30 do 13:30;

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty, na niżej podany adres (decyduje data stempla pocztowego):

Uwaga! Uprzejmie prosimy, aby składając dokumenty rekrutacyjne osobiście zachowywać zasady reżimu sanitarnego, to jest: zakładanie maseczki, zachowanie dystansu oraz używanie płynu do dezynfekcji rąk.           

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem kandydata.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy  liczba  złożonych  Formularzy  rekrutacyjnych  przekroczy   30%   miejsc  w ramach I naboru.

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Moja firma plakat

Wzory kart  oceny formalnej i merytorycznej oraz predyspozycji kandydata zamieszczono  w dokumentach do pobrania w celach poglądowych. Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych.

Nie należy ich składać podczas rekrutacji!

Oświadczenie uczestnika projektu o nie uczestniczeniu w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej składa kandydat dopiero, gdy znajdzie się na liście rankingowej, w ciągu 3 dni od opublikowania listy rankingowej i rezerwowej.

 

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie w Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną – dotyczy osób zarejestrowanych.
 2. Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych.
 3. Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób długotrwale bezrobotnych.
 4. Kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) – dotyczy osób ubogich pracujących oraz pracujących na umowy krótkoterminowe lub cywilno-prawne.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – dotyczy osób  niepełnosprawnościami.
 6. Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych użytkach rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dotyczy osób odchodzących z rolnictwa, to jest opłacających składki KRUS.
 7. Kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – dotyczy osób, które zaznaczyły, że są osobami, które utraciły pracę z powodu COVID-19.    

 

Drukuj Drukuj

REKRUTACJA – do projektu „Pracuję u siebie 3”

 

Ogłoszenie o I turze naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza I turę naboru 60 uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą:

od 09.02.2022 r. do 22.02.2022 roku w godzinach od 9:30 do 13:30;

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty, na niżej podany adres (decyduje data stempla pocztowego):

Uwaga! Uprzejmie prosimy, aby składając dokumenty rekrutacyjne osobiście zachowywać zasady reżimu sanitarnego, to jest: zakładanie maseczki, zachowanie dystansu oraz używanie płynu do dezynfekcji rąk.           

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem kandydata.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy  liczba  złożonych  Formularzy  rekrutacyjnych  przekroczy   30%   miejsc  w ramach I naboru (powyżej 78 kandydatów).

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 do Reg. rekrutacji – Karta weryfikacji formalnej formularza

Załącznik nr 3 do Reg. rekrutacji – Karta oceny merytorycznej formularza

Załącznik nr 4 do Reg. rekrutacji – Karta predyspozycji kandydata

Załącznik nr 5 do Reg. rekrutacji -Opis sektorów wykluczonych

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Oświadczenie uczestnika projektu dot. obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych

Wzory kart  oceny formalnej i merytorycznej oraz predyspozycji kandydata zamieszczono  w dokumentach do pobrania w celach poglądowych. Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych.

Nie należy ich składać podczas rekrutacji!

Oświadczenie uczestnika projektu o nie uczestniczeniu w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej składa kandydat dopiero, gdy znajdzie się na liście rankingowej, w ciągu 3 dni od opublikowania listy rankingowej i rezerwowej.

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy dołączyć:

Drukuj Drukuj

Projekt „Moja Firma”


Przedłużenie I naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża I nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 31 marca 2022 roku

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 9:30 do 13:30.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian. 

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 


Szanowni Państwo!

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości  realizuje projekt „Moja Firma”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Projekt skierowany jest do 108 osób, 60 osób w ramach I naboru oraz 48 w ramach II naboru. W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie woj. Lubelskiego, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące do co najmniej jednej z grup:

 1. Grupa co najmniej 65 osób obejmie:

1.Osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, bierne zawodowo zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest:

 1. a) osoby starsze w wieku 50lat i więcej,
 2. b) kobiety,
 3. c) osoby z niepełnosprawnościami,
 4. d) osoby długotrwale bezrobotne,
 5. e) osoby o niskich kwalifikacjach,
 6. Grupa maksymalnie 13 osób obejmie mężczyzn w wieku 30-49 lat (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych nie należących do kategorii określonych w punktach 1c,1d,1e oraz 3,4 i 5).
 7. Grupa maksymalnie 43 osób obejmie:
 8. Imigrantów, w tym osoby polskiego pochodzenia
 9. Reemigrantów
 10. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 11. Osoby ubogie pracujące
 12. Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu. Łączna liczba osób pracujących nie przekroczy 8-10 osób.

Zakres oferowanego wsparcia:

 1. Wsparcie szkoleniowe (szkolenia grupowe i indywidualne) realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie finansowe:

a)Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 23050,00 zł – bezzwrotna pomoc finansowa udzielana uczestnikowi projektu w formule stawki jednostkowej na samozatrudnienie.

 b)Fakultatywne wsparcie pomostowe: 1800,00 zł (na pokrycie wydatków w kwotach netto) przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej  – bezzwrotna pomoc finansowa w celu zapewnienia trwałości nowych działalności gospodarczych przyznawana wyłącznie osobom, które rozpoczną działalność w ramach niniejszego projektu oraz otrzymają w ramach projektu wsparcie finansowe w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie.

Dane teleadresowe biur:

Biuro projektu w Lublinie:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Józefa Franczaka Lalka 43,20-325 Lublin

tel.: 516 283 273

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

Lokalne biuro projektu w Zamościu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Pereca 2/9, 22-400 Zamość

tel.: 693 300 099

e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl

Dokładne terminy rekrutacji, regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych będą zamieszczone na stronie internetowej – www.fundacja.lublin.pl

Drukuj Drukuj

Pracuję u siebie 3 – rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Sprawdź, czy  możesz otrzymać wsparcie?

9.3 Rozwój przedsiębiorczości, RPO Lubelskiego  – skorzystaj ze wsparcia.

Cel:

Projekt ma na celu zaktywizowanie zawodowe 108 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej,  poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego indywidualnego  i grupowego., udzielenie wsparcia pomostowego i przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji). 

Do kogo skierowany jest projekt: 

Osoby objęte wsparciem to 108 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEDIG lub prowadzące  działalność  na podstawie innych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą  lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Osoby wskazane powyżej muszą należeć przynajmniej do jednej z następujących grup: 

 1. a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 1. b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat,
 2. c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
 3. d) reemigranci
 4. e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 5. f) osoby ubogie pracujące
 6. g) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Etapy udziału w projekcie:

OKRES TRWANIA PROJEKTU: od 01.10.2021 r.  do 31.08.2023 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny poinformuje na stronie internetowej oraz Facebooku o terminach rekrutacji do projektu: „Pracuję u siebie 3”.

 

 

Drukuj Drukuj

OFERTA PRACY

 

OFERTA PRACY

NUMER OFERTY: 1/FRL/2021

OFEROWANE STANOWISKO: Specjalista ds. innowacji

MIEJSCE W STRUKTURZE FRL:  Dział Wspierania Innowacji

DATA OGŁOSZENIA NABORU:  31 sierpnia 2021 roku

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 10 września 2021 roku, godz. 15.00.

ADRES SKŁADANIA LUB PRZESŁANIA DOKUMENTÓW:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

Sekretariat (II piętro)

tel.516-283-273

Oferta pracy – Specjalista DWI

Klauzula informacyjna CV

 

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

Znak sprawy: FRL/87/2021                                                                                                Lublin, dnia 30.08.2021 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku wybrano Wykonawcę  do realizacji zamówienia na organizację  i przeprowadzenie  kursu „Social Media NINJA” dla 10 Uczestników/czek Projektu w wymiarze łącznym 240 godz.:

Centrum Kształcenia Proeuropejskiego PSZAiH Iwona Żebrowska, Zana 14, 20-601 Lublin

Rozstrzygnięcie NINJA

 

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku wybrano Wykonawcę  do realizacji zamówienia na organizację  i przeprowadzenie  kursu „Pracownik ds. księgowości” dla 10 Uczestników/czek Projektu w wymiarze łącznym 180 godz.

Rozstrzygnięcie

 

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku wybrano Wykonawcę  do realizacji zamówienia na organizację  i przeprowadzenie  kursu „Junior Front –and Developer” dla 10 Uczestników/czek Projektu w wymiarze łącznym 240 godz.

Rozstrzygnięcie wyboru Wykonawcy

Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na  organizację   i przeprowadzenie kursu „Social Media NINJA” 

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na  organizację   i przeprowadzenie kursu „Social Media NINJA”  w  wymiarze 200  godz. dla 1  grupy  uczestników /czek projektu   (max. 10 os.)  w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”

oferta cenowa_NINJA_10.4

Oświadczenie o braku powiązań

zał. o spełnieniu warunków udziału

FRL Rozeznanie rynku_SocialMediaNINJA_10.04

 

Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na organizację przeprowadzenie kursu „Pracownik ds. księgowości”

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na organizację przeprowadzenie kursu „Pracownik ds. księgowości” wraz z egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym dla max. 10 Uczestników/czek Projektu „Outplacement – to się opłaca” w wymiarze 180 godz. (1 gr. x max. 10 os.).

FRL Rozeznanie rynku Prac. ds. Księgowości

oferta cenowa_KSIĘGOWY_10.4

Oświadczenie o braku powiązań

zał. o spełnieniu warunków udziału

 

 

 


Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na organizację i przeprowadzenie kursu „Junior& Front – end Developer”

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na  organizację   i przeprowadzenie kursu „Junior   Front – end Developer”  w  wymiarze 240  godz. dla 1  grupy  uczestników /czek projektu   (max. 10 os.)  w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”

                                                                 

Rozeznanie rynku Developer 10.04

oferta cenowa_DEVELOPER_10.4

Oświadczenie o braku powiązań

zał. o spełnieniu warunków udziału

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA VI/OUT/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania IV/OUT/2021 do realizacji zamówienia wybrano  Wykonawcę na:

realizację pośrednictwa  pracy  dla  max.  60  Uczestników  Projektu  w  łącznym  wymiarze  max. 360 godz. ( 6 gr. x 10 osób x 6 godz./os.).

Rozstrzygnięcie

 

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA V/OUT/2021-1

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania  V-A/OUT/2021 do realizacji zamówienia wybrano do:

organizacji  i przeprowadzenia kursu „Kierowca kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do przewozu osób” wraz z egzaminami (w tym jeden poprawkowy) dla 10 Uczestników Projektu w wymiarze łącznym 220 godz./os. dla Uczestników/Uczestniczek  projektu „Outplacement – to się opłaca”.

Rozstrzygnięcie postepowania V-OUT-2021-1.doc 

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe znak sprawy: VI/OUT/2021

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na realizację pośrednictwa  pracy  dla  max.  60  Uczestników  Projektu  w  łącznym  wymiarze  max. 360 godz. ( 6 gr. x 10 os. x śr. 6 godz./os.)

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA zapytanie ofertowe VI-OUT-2021

Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe – znak sprawy: V/OUT/2021-1

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie certyfikowanego kursu na kierowcę kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu osób  wraz z egzaminami  (w tym 1 egzamin poprawkowy) dla max. 10 Uczestników/czek Projektu (1 grupa x 10 os. x 220 godz.).

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

 

Drukuj Drukuj

Moduł „RIS bliżej Nas”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza so współpracy w zakresie monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji województwa lubelskiego.

W istniejących systemach monitorowania RIS (regionalnych strategii innowacji) brakuje kluczowych informacji jakościowych dostarczanych przez użytkowników końcowych: przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, instytucje otoczenia biznesu i jednostki samorządu terytorialnego.

Aby sprostać temu wyzwaniu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny opracowała Moduł „RIS bliżej Nas” w formie strony internetowej  www.ris.fundacja.lublin.pl   i   aplikacji na telefon komórkowy (do pobrania w sklepach Google i AppStore). Więcej informacji pod linkiem http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2021/06/09/monitorowanie-regionalnej-strategii-innowacji-wojewodztwa-lubelskiego-zaproszenie-do-wspolpracy/

Drukuj Drukuj

Aplikacja konsorcjum z udziałem Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych – Aplikacja konsorcjum z udziałem Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego z rekomendacją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Szczegółowe informacje pod linkiem http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2021/06/02/europejskie-huby-innowacji-cyfrowych-fundacja-rozwoju-lubelszczyzny-w-gronie-finalistow-krajowej-preselekcji/

Drukuj Drukuj

Konferencja „Zaprojektuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji z lepszym monitorowaniem RIS3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Partner projektu EmpInno Monitor S3 zaprasza do udziału w Konferencji „Zaprojektuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji z lepszym monitorowaniem RIS3”, która odbędzie się on-line  16 czerwca 2021 roku w godz. 9.30 – 12.00.

Szczegółowe informacje pod linkiem https://ris.fundacja.lublin.pl/wydarzenie/konferencja-zaprojektuj-wydajniejsze-instrumenty-polityki-innowacji-z-lepszym-monitorowaniem-ris3/

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

rozstrzygnięcie

Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na organizację  i przeprowadzenie „Zawodowego kursu stylizacji paznokci” w wymiarze łącznym 120 godz. dla 10 uczestniczek projektu pt. „OUTPLACEMENT – to się opłaca”

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o Rozeznanie rynku określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” . Postępowanie ma na celu określenie ceny rynkowej na podstawie, której zostanie podpisana umowa z Wykonawcą zlecenia, po weryfikacji założonych w dokumentacji projektowej cen i odniesieniu ich do stawek rynkowych obowiązujących w danych obszarze wsparcia, a także określeniu czy wydatek planowany jest w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA IV/OUT/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania IV/OUT/2021 do realizacji zamówienia wybrano  Wykonawcę na:

Organizację i przeprowadzenie kursu na kierowcę kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną  do przewozu rzeczy oraz  materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy (240 godz.) wraz z egzaminami dla  10 Uczestników/Uczestniczek Projektu

 Rozstrzygnięcie

Drukuj Drukuj

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR V/OUT/2021

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  jako Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe, anulując je w miejscach, gdzie zostały opublikowane, tj. na:

 1.  stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, nr  ogłoszenia 2021- 8058-46061
 2. stronie Zamawiającego:   www.fundacja.lublin.pl,

Tytuł  anulowanego  zapytania ofertowego: Kurs na kierowcę kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do przewozu osób wraz z egzaminami dla 10 Uczestników / czek Projektu „OUTPLACEMENT – to się opłaca” w wymiarze 200 godz

Unieważnienie postepowania jest zgodne z  pkt. XV ppkt.1 Zapytania ofertowego V/OUT/2021: Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku 
postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
Tak też się stało, zatem ponowne ogłoszenie postępowania nastąpi  niezwłocznie, po usunięciu wady.

Oferty złożone do czasu unieważnienia Zapytania ofertowego V/OUT/2021 nie będą rozpatrywane i nie otwierane, zwrócone będą Oferentom. O zaistniałej sytuacji i możliwości odbioru ofert wszyscy zainteresowani (Oferenci) zostaną  dodatkowo powiadomieni drogą elektroniczną.

unieważnienie postępownia kat. D

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe Znak sprawy: V/OUT/2021  

Zapytanie ofertowe

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego   Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność   przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych   Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w     ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie   certyfikowanego kursu na kierowcę kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu osób  wraz z   egzaminami  (w tym 1 egzamin poprawkowy) dla 10 Uczestników/czek Projektu (1 grupa x 10 os. x 200 godz.).

zapytanie ofertowe

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe – znak sprawy: IV/OUT/2021

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie certyfikowanego kursu na kierowcę kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu rzeczy oraz  materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy  wraz z egzaminami dla 10 Uczestników/czek Projektu (1 grupa x 10 os. x 240 godz.).

zapytanie ofertowe

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/34/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/34/2021. wybrano do realizacji zamówienia na przygotowanie i dostarczenie  posiłków (obiadu i serwisu kawowego) dla  Uczestników/Uczestniczek Projektu w łącznej ilości 960 szt.:

 

Lp.

Wykonawca

Liczba uzyskanych punktów

1.

GRANDE APPTITO

ARRUBA P.W. Piotr Kurlej

Ul. Unii Lubelskiej 10

20-108 Lublin

100,00rozstrzygnięcie 14.04.2021 catering

Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku

 Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na usługę przygotowania i dostarczenia wyżywienia (obiadu oraz serwisu kawowego) w Projekcie pt. „OUTPLACEMENT – to się opłaca”.

                               Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o Rozeznanie rynku określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” . Postępowanie ma na celu wyłonienie wykonawcy usługi po weryfikacji założonych w dokumentacji projektowej cen i odniesieniu ich do stawek rynkowych obowiązujących w danych obszarze wsparcia, a także określeniu czy wydatek planowany jest w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

 1. Zamawiający: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
 2. Józefa |Franczaka „Lalka” 43

                                               20-325 Lublin

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie obiadu, tj. dwudaniowego ciepłego posiłku  i serwisu na przerwę kawową, na terenie miasta Lublin,  dla uczestników projektu „OUTPLACEMENT – to się opłaca” realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Założenia związane z realizacją usługi cateringowej:

Zamawiający informuje, że usługa cateringowa obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków (zupa +  II danie oraz serwis kawowy) w ilości ogółem 960 posiłków (doradztwo zawodowe dla 60 osób w grupach do 10 os. i szkolenia dla 30 os. w grupach 10 osobowych);

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w/w ilości.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. a) ciepły posiłek (obiad dwudaniowy), powinien składać się z: zupy min. 400 ml, porcji mięsa lub ryby
  o gramaturze nie mniejszej niż 160 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie

 

mniejszej niż 200 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 150 g.

Dostawca/wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki szkoleń. Posiłek wegetariański powinien się składać
z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 400 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 150 g. Ciepły posiłek powinien być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.

 1. b) przerwa kawowa: przygotowana przed zajęciami, powinna zawierać: *kawę, *herbatę, *0,5 litra wody mineralnej gazowanej i 0,5 litra wody niegazowanej dla każdej osoby, *cukier, *cytrynę, *śmietankę/mleko do kawy, *paluszki solone *ciastka suche 10 gram / bułka słodka/pączek/inne ciasto dla każdej osoby, *termosy z gorącą wodą, *kubeczki do napojów gorących, *kubeczki do napojów zimnych, *mieszadełka, *talerzyki jednorazowe.
 1. Miejsce i termin dostawy:
  1. Miejsce: Lublin, dokładny adres zostanie podany przed terminem realizacji usługi.
  2. Termin wykonania zamówienia:

 

 1. Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy (Oferenta):

 lub

 

 

 1. g) Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:

 

 1. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

–  55321000-6 – Usługa przygotowania posiłków,

–  55320000-9 – Usługa podawania posiłków,

–  55520000-1 – Usługa dostarczenia posiłków.

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  1. telefonicznego informowania dostawcy/wykonawcy o dokładnej ilości obiadów każdego dnia szkolenia, co najmniej 3 godziny przed planowanym ich dostarczeniem.
  2. Rozliczenia usługi po przedłożeniu rachunku lub faktury VAT za etapy realizacji zamówienia, po pisemnym potwierdzeniu odbioru posiłków przez uczestników projektu,
  3. Udzielania zamówienia na część przedstawionej oferty,
  4. Nieudzielania zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Kryteria oceny przy wyborze oferty:

 

Punkty za kryterium ,,cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

[(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 90 = ilość punktów

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej ilości wydanych porcji.

Maksymalna liczba punktów: K1 + K2 = 100 punktów

Oferty zostaną sklasyfikowane według malejącej liczby punktów. Zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia rozeznania rynku w przypadku ofert niespełniających warunków formalnych lub przekraczających planowany budżet projektu.
 3. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający może negocjować obniżenie pierwotnej ceny przez Oferentów,
 4. Nie złożenie pełnej oferty ze wszystkimi załącznikami spowoduje odrzucenie oferty,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrana ofertę oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny,
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć (na załączonym formularzu wraz z pozostałymi załącznikami i proponowanym menu) w Sekretariacie Zamawiającego:  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ul. Józefa Franczaka „Lalki” 43, 20-325 Lublin lub drogą elektroniczną na e-mail: i.pawlik@fundacja.lublin.pl do dnia 14.04.2021 r. do godz. 9:00.

 1. Osobą uprawioną do bezpośredniego kontaktu:

Irmina Pawlik tel. 502 450 537, e-mail: i.pawlik@fundacja.lublin.pl

 1. Wykaz załączników:
  1. Formularz oferty cenowej,
  2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
  3. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.

 

FRL Rozeznanie rynku

Drukuj Drukuj

Zaproszenie do udziału w IV edycji Forum Innowacji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, jako partner projektu EmpInno Monitor S3, zaprasza do udziału w IV edycji Forum Innowacji, którego tematem przewodnim będą innowacje w sektorze rolno-spożywczym. Z uwagi na sytuację epidemiczną, odbędzie się ono 26 listopada 2020 r., w godz. 9.00 -12:00, on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W trakcie Forum zostaną  poruszone tematy m.in. innowacji w sektorze rolno-spożywczym w procesie aktualizacji RIS3, innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych dla Sektora Agro, czy „słodyczy przyszłości”. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu EmpInno Monitor S3 i dofinansowane ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Warunkiem udziału w Forum jest przesłanie do godz. 12:00 25 listopada (środa) 2020 r. swojego adresu mailowego, na adres: katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl, na który w przeddzień spotkania zostanie wysłany link do transmisj.

Więcej informacji znajdą Państwo w zamieszczonej poniżej agendzie spotkania.

Serdecznie zapraszamy!

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/26/CAT/OWES/2020 

Znak sprawy: FRL/26/CAT/OWES/2020                                             

                                                                                                                  

Zamość, dnia 21.09.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/26/CAT/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

RAZEM

1

Koło Gospodyń Wiejskich Mokrelipie

Mokrelipie 34

22-463 Radecznica

80

0

80

 

 

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/26/SALA/OWES/2020    

Znak sprawy: FRL/26/SALA/OWES/2020                                          

                                                                                                                  

Zamość, dnia 21.09.2020 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/26/SALA/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

RAZEM

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”

Mokrelipie 34

22-463 Radecznica

80

20

100

 

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe-FRL/26/SALA/OWES/2020

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                     

 

Lublin, dnia  8 września 2020 roku                                            

Znak sprawy: FRL/26/SALA/OWES/2020

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali przystosowanej do prowadzenia spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych dla grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Radecznicy.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kalkulacji kosztów najmu sali na spotkanie animacyjne/ warsztaty animacyjne/szkolenie (1h=45 minut) oraz na doradztwo (1h=60 minut).

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi  wynajmu sali przystosowanej do prowadzenia spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych dla grup inicjatywnych, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Radecznicy, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

1 spotkanie x 8 godzin x 1 dzień – łącznie 8 godz.

1 warsztat x 6 godzin x 1 dzień – łącznie 6 godzin.

1 grupa x 8 godzin x 5 dni – łącznie 40 godz.

1 grupa x 8 godzin x 5 dni – łącznie 40 godz.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sali dla grupy średnio 12 osobowej plus animator (1 godzina=45 minut) podczas spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych oraz dla grupy średnio 10 osobowej plus trener na szkolenie „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” (1 godzina=45 minut) i na doradztwo grupowe (1 godzina = 60 minut) podczas każdego dnia szkolenia/doradztwa grupowego.

III. Wymagania dotyczące wynajmu sali do przeprowadzenia spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego:

 1. Sala powinna być przystosowana do prowadzenia spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych dla grup śr. 12-osobowych jednorazowo plus animator oraz do prowadzenia szkolenia/ doradztwa dla grupy śr. 10-osobowej i trenera/ doradcy jednorazowo, wyposażona w ławki lub stoliki umożliwiające notowanie, krzesła.
 2. Sala musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu, w którym będą prowadzone zajęcia. Standard – czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie z oknami, nieuszkodzone meble, wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę stosownie do pory roku.
 3. Sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej.
 4. Sala powinna mieć łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).
 5. Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu/ doradztwie).
 6. Sala powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w spotkaniu/ warsztatach/ szkoleniu/ doradztwie grupowym będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia.
 7. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w szkoleniu/ doradztwie grupowym będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia.
 8. Dostępność sali na 30 minut przed i po spotkaniu/ warsztatach/ szkoleniu/ doradztwie grupowym w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu i materiałów przez trenera/ doradcę.
 9. Wyposażenie sali w sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego:
 1. Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów ze sprzętem.
 2. Możliwość przyklejenia lub umieszczenia w inny sposób przy drzwiach wejściowych (np. na stojakach – zapewnia oferent), na drodze do sal i w sali plakatu, programu spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa itp.
 3. W przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych Wykonawca powinien zapewnić w razie konieczności salę zastępczą o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia.
 4. Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami RPO oraz w sposób, który ułatwi poruszanie się, dotarcie do miejsca odbywania zajęć uczestnikom projektu, w  tym  osobom  niepełnosprawnym jeśli w zajęciach będą brały udział osoby niepełnosprawne wymagające takiego ułatwienia. 

Wymagania dodatkowe (punktowane) związane z wynajmem sali:

 1. Zapewnienie pomieszczenia lub miejsca wyposażonego w stoliki, miejsca siedzące, gdzie uczestnicy spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego będą mogli skorzystać z gorących napoi oraz zjeść posiłek podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych.
 2. Zapewnienie możliwości dowolnej aranżacji sali, tj. możliwości przestawiania i ustawienia krzeseł i stolików.
 3. Zapewnienie dostępu do bezpłatnego parkingu przy budynku w którym znajduje się sala.
 4. Zapewnienie miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób i/lub miejsca realizacji usług w zależności od wyników przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 1. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

70220000-9 – Usługi najmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia: wrzesień 2020 r.

Wykonanie zamówienia będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającego się procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego możliwa jest zmiana terminu realizacji spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego oraz liczby uczestników z jednoczesnym zachowaniem pozostałych warunków złożonej oferty.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. posiadający doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 7. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 8. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 9. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena – 80%  (80 pkt.)
 2. Wymagania dodatkowe – 20% (20 pkt.)

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

                 C minimalna

Cena = ————————- x 80 pkt.

               C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 W ramach kryterium „ dodatkowe wymagania” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 5 do 20 za spełnienie dodatkowych wymagań w następujący sposób:

Ocena w zakresie kryterium „dodatkowe wymagania” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VIII. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnieniu wymagań dodatkowych- Załącznik nr 4,
 6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być oznakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 16 września 2020 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr FRL/26/SALA/OWES/2020 ”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Osoby do kontaktów:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81 lub 84 627 11 91

e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl

Edyta Gajewska – Doradca Przedsiębiorczości Społecznej

tel.: 82 5632429

e-mail: e.gajewska@fundacja.lublin.pl

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia bądź też poszczególne składowe zapytania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w dokumentacji konkursowej, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 

 1. Wykaz załączników:
 2. Formularz oferty Wykonawcy –
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
 5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań dodatkowych

 

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Zalacznik-nr-4_FRL_26_SALA_OWES_2020Pobierz
Zalacznik-nr-3_FRL_26_SALA_OWES_2020Pobierz
Zalacznik-nr-2_FRL_26_SALA_OWES_2020Pobierz
Zalacznik-nr-1_FRL_26_SALA_OWES_2019Pobierz
Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe-FRL/26/CAT/OWES/2020

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-01-66-505; KRS 0000027855                     

 

Lublin, dnia  8 września 2020 roku

                                     

Znak sprawy: FRL/26/CAT/OWES/2020

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Radecznicy.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Radecznicy, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 1. SPOTKANIE ANIMACYJNE
 1. WARSZTATY ANIMACYJNE

 

 1. SZKOLENIE „SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA – JAK TO ZROBIĆ?”
 1. DORADZTWO GRUPOWE

 

Wymagania dotyczące usługi:

 

Dodatkowe informacje:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

55520000-1 –  Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Przygotowywanie posiłków

55511000-5 – Usługi bufetowe oraz usługi kawiarniane dla ograniczonej grupy klientów

 1. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia: wrzesień 2020 r. Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Dokładne terminy spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych/ szkolenia/ doradztwa grupowego oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

 1. Uprawnienia do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Posiadający doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 8. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 9. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

 1. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

      Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

1/ Cena – 80% (80 pkt.)

2/ Klauzule społeczne – 20% (20 pkt)

Ad. 1. Cena

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 80 pkt.

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 . Klauzule społeczne

Kryterium „Klauzule społeczne” przyznane będą punkty w następujący sposób:

–  oferta, które spełnia kryterium otrzyma 20 pkt.

–  oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0  pkt.

Ocena w zakresie kryterium „klauzule społeczne” dokonana zostanie na podstawie deklaracji Wykonawcy złożonej w ramach wypełnionego załącznika nr 4.

Deklaracja obejmuje oświadczenie, że do realizacji zamówienia i na czas jego trwania (zgodnie z zawartą umową) Wykonawca zapewni, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej 1 osoba bezrobotna (w wymiarze min. ½ etatu) w rozumieniu ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016.645 tekst jednolity). Zamawiający określa, że wskazana wyżej osoba (skierowana przez właściwy urząd pracy) powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania. W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia kopii skierowania osoby bezrobotnej przez urząd pracy oraz umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

W przypadku rozwiązania umowy, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby bezrobotnej w terminie do 14 dni od ustania umowy z poprzednia osobą. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osób. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osób.

W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób bezrobotnych wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu 50% kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia, chyba że wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy urzędowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie

osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 2. b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący
  Załącznik nr 3,
 3. c) Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych Załącznik nr 4,

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 16 września 2020 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr  FRL/26/CAT/OWES/2020”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

 1. Osoby do kontaktów:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81 lub  84 627 11 91

e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl

Edyta Gajewska – Doradca Przedsiębiorczości Społecznej

tel.: 82 563 24 29

e-mail: e.gajewska@fundacja.lublin.pl

 

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia bądź też poszczególne składowe zapytania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w dokumentacji konkursowej, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

XIV. Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3.
 4. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych – załącznik nr 4.

 

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Zalacznik-nr-4_FRL_26_CAT_OWES_2020Pobierz
Zalacznik-nr-3_FRL_26_CAT_OWES_2020Pobierz
Zalacznik-nr-2_FRL_26_CAT_OWES_2020Pobierz
Zalacznik-nr-1_FRL_26_CAT_OWES_2020Pobierz
Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie: III/OUT/2020

Znak sprawy: III/OUT/2020 Lublin, dnia 31 sierpnia 2020 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 31.08.2020_rozstrzygnięcie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania III/OUT/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Przeprowadzenie doradztwa grupowego 6 grup Uczestników/Uczestniczek Projektu

Lp.

Wykonawca

Liczba uzyskanych punktów

1.

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej, ul. Aleja Warszawska 43A, 20-803 Lublin 

100

 

 

 

Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie: II/OUT/2020

Znak sprawy: II/OUT/2020   Lublin, dnia 31 sierpnia 2020 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 31.08.2020_rozstrzygnięcie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania II/OUT/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego 60 Uczestników/Uczestniczek Projektu

Lp.

Wykonawca

Liczba uzyskanych punktów

1.

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej, ul. Aleja Warszawska 43A, 20-803 Lublin 

82,32

 

 

 

Drukuj Drukuj

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny objął patronatem branżowym Targi ENERGETICS 2020

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w XIII Targach Energetycznych ENERGETICS 2020, które odbędą się w dniach 17-19 listopada 2020 roku w Lublinie. Targi zostały objęte patronatem branżowym przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Szczegółowa informacja jest dostępna pod linkiem http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2020/07/15/lubelski-klaster-ekoenergetyczny-objal-patronatem-branzowym-targi-energetics-2020/

Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie: I/OUT/2020

Znak sprawy: I/OUT/2020          Lublin, dnia 18 sierpnia 2020 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Rozstrzygnięcie 18.08.2020

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania I/OUT/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 60 Uczestników/Uczestniczek Projektu

Lp.

Wykonawca

Liczba uzyskanych punktów

1.

Iwona Jędrzejczyk, zam. Lublin

100

 

 

 

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy na przeprowadzenie doradztwa grupowego Znak sprawy: III/

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10 www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855 L.dz. 192/2020 Lublin, dnia 28.07.2020 r. Znak sprawy: III/OUT/2020 Zapytanie ofertowe Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie doradztwa grupowego dla 6 grup Uczestników Projektu. Łącznie 144 godz. (3 dni x 8 godz. x 6 grup – 1 gr. śr. 10 osób). Czas trwania 1 godziny usługi wynosi 45 minut. Wykonawca podaje cenę brutto za przeprowadzenie jednej godziny realizacji usługi. I. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowanego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na przeprowadzenie doradztwa grupowego dla 6 grup Uczestników Projektu „Outplacement – to się opłaca”. Miejsce realizacji zamówienia Lublin/ teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uczestnikami wsparcia będą osoby zwolnione/ przewidziane do zwolnienia / zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Doradztwo będzie realizowane w formie spotkań grupowych i będzie obejmować zagadnienia z zakresu m.in. dostosowania się do wymogów zmieniającego się rynku pracy, roli pracy, nowatorskich metody aktywnego poszukiwania pracy, rekrutacji/ selekcji pracowników, zasad przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, marki osobistej i posiadanych talentów. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Przeprowadzenia doradztwa grupowego zgodnie z ustalonym harmonogramem. 2) Realizacji doradztwa w godzinach od 8:00 do maksymalnie 20:00, w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu. 3) Prowadzenia dokumentacji z doradztwa oraz innych dokumentów na wzorach przekazanych przez Zamawiającego, które po zakończonych zajęciach zostaną przekazane Zamawiającemu. 4) Oznakowania miejsca realizacji doradztwa. 5) Pokrycia kosztów związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usług. 6) Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach lub innego rodzaju zaległościach lub/i problemach. 7) Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, np. informowanie Uczestników/Uczestniczek o współfinansowaniu projektu/doradztwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy. Wszystkie zadania i czynności w ramach realizacji doradztwa muszą być prowadzone zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans i płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną niepełnosprawność. Realizując usługę Wykonawca powinien zadbać o stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacja zajęć nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko, powinny zostać zachowane zostały ochrony i poszanowania środowiska. Wykonawca powinien stosować zasadę zrównoważonego rozwoju m.in. wykorzystując w miarę możliwości naturalne oświetlenie, dokumenty szkoleniowe drukować i kopiować dwustronnie (druk w kolorze tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne), zadbać o racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej w salach, gdzie będą odbywać się zajęcia (wyłączanie oświetlenia w czasie dłuższych przerw, ustawienie sprzętu elektronicznego w trybie oszczędnym). III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 85312320-8 Usługi doradztwa IV. Termin wykonania zamówienia: Planowany termin wykonania zamówienia: sierpień 2020 r. – październik 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego. Terminy poszczególnych usług będą ustalane indywidulnie z Wykonawcą. V. Opis warunków udziału w postępowaniu : O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają lub dysponują osobami spełniającymi następujące wymogi (osoba wskazana do wykonania zamówienia osobiście, wymieniona w wykazie zrealizowanych usług): 1) Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dokumentu). 2) Posiadają uprawnienia doradcy zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dokumentu). 3) Posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi utartą pracy lub zwolnionymi z pracy z winy pracodawcy (ocena na podstawie kserokopii dokumentu). 4) Posiadają minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu doradztwa grupowego lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin doradztwa grupowego w ciągu 3 ostatnich lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ocena na podstawie Załącznika nr 3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego (np. referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać posiadane doświadczenie). Doświadczenie niepotwierdzone referencjami/ innymi dokumentami nie będzie podlegało ocenie. 5) Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wskazanej jako doradcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy łącznie 276 godzin miesięcznie (dotyczy osób, które realizują zadania osobiście, np. osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej). 6) Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Na potwierdzenie powyższego warunku Oferent złoży oświadczenie wykonawcy/dostawcy stanowiące Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego. 7) Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) – wykluczenie dotyczy Wykonawców wykonujących usługę osobiście. 8) Nie pozostaje w stosunku pracy z Zamawiającym. VI. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert: 1) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania. 2) Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty. 3) Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: – jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego, – gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, – zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, – została złożona po upływie wyznaczonego terminu, – jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, – formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione, – zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi, – Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 4) Badanie oferty: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową. VII. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe/punktowe, opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria: – Cena brutto w zł – 60% (60 pkt.) – Doświadczenie – 40% (40 pkt.) 1) Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta. Punkty obliczone będą według wzoru: C minimalna Cena = ————————- x 60 C oferty badanej Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. 2) W ramach kryterium doświadczenie Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę przeprowadzonych godzin doradztwa grupowego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (ocena na podstawie załącznika nr 3). Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta z największą liczbą przeprowadzonych godzin doradztwa grupowego. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru Liczba godzin oferty ocenianej Doświadczenie = ——————————————————————- x 40 (liczba godzin) Największa liczba godzin spośród ważnych ofert Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie usług wymienionych w Załączniku nr 3 (referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać posiadane doświadczenie, wszystkie dokumenty muszą być poświadczone za zgodność oryginałem przez Wykonawcę). Wykazane doświadczenie nieudokumentowane należycie nie będzie podlegało ocenie. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę. VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia , 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że: a) Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl tel. (+ 48) 81 710 19 00 przetwarza Pana/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych; b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie w Lublinie – e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. d) podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; e) odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym. f) dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. g) stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. h) posiada Pan/Pani : − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Panu/Pani: − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. i) Jeżeli Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. IX. Opis sposobu przygotowania ofert: W odpowiedzi na zamówienie: 1) Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1. 2) Do oferty należy dołączyć: a) oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 3, b) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2, c) życiorys doradcy zawierający wiadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5 3) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. 4) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 5) Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. 6) Oferta Wykonawcy i załączniki powinny być czytelne i złożone w języku polskim. 7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 9) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 10) Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę. 11) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 12) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 13) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 14) Gwarancja ważności oferty wynosi 30 dni od daty jej złożenia. 15) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzona w formie pisemnej i będzie zawierała warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w niniejszym zapytaniu. X. Forma, miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 06.08.2020 r. do godziny 09.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe III/OUT/2020”. Nie otwierać przed dniem 06.08.2020 r. do godz. 09.00” W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów: 1) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną. 2) Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem. 4) Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową www.fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem. XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym. 2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 10 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą. 3) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami. 4) W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia bądź też poszczególne składowe zapytania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w dokumentacji konkursowej, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą. 5) Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 6) W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę. 7) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie. XIII. Osoby do kontaktów: Marta Osuch, adres e-mail: m.osuch@fundacja.lublin.pl XIV. Warunki zmiany umowy: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 3) Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy: a) przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, b) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, c) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, d) zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi, e) zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy. 4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu: – zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy – zmiany terminu realizacji zamówienia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego, – zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem. – zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności). 5) Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy. 6) Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia XV. Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe): 1) Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego). 2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 3) Oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). 4) Życiorys zawodowy Doradcy zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego). 5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego). OUT/2020

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie doradztwa grupowego w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”, Znak sprawy: III/OUT/2020

L.dz. 192/2020    Lublin, dnia  28.07.2020 r.

Znak sprawy: III/OUT/2020

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie doradztwa grupowego dla 6 grup Uczestników Projektu. Łącznie 144 godz. (3 dni x 8 godz. x 6 grup – 1 gr. śr. 10 osób).

Czas trwania 1 godziny usługi wynosi 45 minut. Wykonawca podaje cenę brutto[1] za przeprowadzenie jednej godziny realizacji usługi.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowanego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na przeprowadzenie doradztwa grupowego dla 6 grup Uczestników Projektu „Outplacement – to się opłaca.

Miejsce realizacji zamówienia Lublin/ teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uczestnikami wsparcia będą osoby zwolnione/ przewidziane do zwolnienia / zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Doradztwo będzie realizowane w formie spotkań grupowych i będzie obejmować zagadnienia z zakresu m.in. dostosowania się do wymogów zmieniającego się rynku pracy, roli pracy, nowatorskich metody aktywnego poszukiwania pracy, rekrutacji/ selekcji pracowników, zasad przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, marki osobistej i posiadanych  talentów.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Przeprowadzenia doradztwa grupowego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. Realizacji doradztwa w godzinach od 8:00 do maksymalnie 20:00, w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 3. Prowadzenia dokumentacji z doradztwa oraz innych dokumentów na wzorach przekazanych przez Zamawiającego, które po zakończonych zajęciach zostaną przekazane Zamawiającemu.
 4. Oznakowania miejsca realizacji doradztwa.
 5. Pokrycia kosztów związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usług.
 6. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach lub innego rodzaju zaległościach lub/i problemach.
 7. Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, np. informowanie Uczestników/Uczestniczek o współfinansowaniu projektu/doradztwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie zadania i czynności w ramach realizacji doradztwa muszą być prowadzone zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans i płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną niepełnosprawność. Realizując usługę Wykonawca powinien zadbać o stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacja zajęć nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko, powinny zostać zachowane zostały ochrony i poszanowania środowiska. Wykonawca powinien stosować zasadę zrównoważonego rozwoju m.in. wykorzystując w miarę możliwości naturalne oświetlenie, dokumenty szkoleniowe drukować i kopiować dwustronnie (druk w kolorze tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne), zadbać o racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej w salach, gdzie będą odbywać się zajęcia (wyłączanie oświetlenia w czasie dłuższych przerw, ustawienie sprzętu elektronicznego w trybie oszczędnym).

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

85312320-8 Usługi doradztwa  

IV. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia: sierpień 2020 r. – październik 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych  od Zamawiającego. Terminy poszczególnych usług będą ustalane indywidulnie z Wykonawcą.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają lub dysponują osobami spełniającymi następujące wymogi (osoba wskazana do wykonania zamówienia osobiście, wymieniona w wykazie zrealizowanych usług):

 1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 2. Posiadają uprawnienia doradcy zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 3. Posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi utartą pracy lub zwolnionymi z pracy z winy pracodawcy (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 4. Posiadają minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu doradztwa grupowego lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin doradztwa grupowego w ciągu 3 ostatnich lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ocena na podstawie Załącznika nr 3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami  potwierdzającymi należyte wykonanie usługi zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego (np. referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać posiadane doświadczenie). Doświadczenie niepotwierdzone referencjami/ innymi dokumentami  nie będzie podlegało ocenie.
 5. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wskazanej jako doradcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy łącznie 276 godzin miesięcznie (dotyczy osób, które realizują zadania osobiście, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej). 
 6. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
   Na potwierdzenie powyższego warunku Oferent złoży oświadczenie wykonawcy/dostawcy stanowiące Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego.
 7. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) – wykluczenie dotyczy Wykonawców wykonujących usługę osobiście.
 8. Nie pozostaje w stosunku pracy z Zamawiającym. 

VI. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
  1. jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
  2. gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  4. została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
  5. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  6. formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
  7. zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
  8. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie.
   Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 
 4. Badanie oferty:
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową. 

VII. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe/punktowe, opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

– Cena brutto w zł – 60%  (60 pkt.)

– Doświadczenie – 40%   (40 pkt.)

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta. Punkty obliczone będą według wzoru:

  Cena = (C minimalna / C oferty badanej) x 60

  Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 2. W ramach kryterium doświadczenie Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę przeprowadzonych godzin doradztwa grupowego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (ocena na podstawie załącznika nr 3).
  Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta z największą liczbą przeprowadzonych godzin doradztwa grupowego. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru

  Doświadczenie (liczba godzin) = (Liczba godzin oferty ocenianej / Największa liczba godzin spośród ważnych ofert) x 40   

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie usług wymienionych w Załączniku nr 3 (referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać posiadane doświadczenie, wszystkie dokumenty muszą być poświadczone za zgodność oryginałem przez Wykonawcę).    

Wykazane doświadczenie  nieudokumentowane  należycie nie będzie podlegało ocenie.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia , 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl tel. (+ 48) 81 710 19 00 przetwarza Pana/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie w Lublinie – e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 4. podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.
 6. dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. posiada Pan/Pani :
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[2];
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [3];
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  Nie przysługuje Panu/Pani:
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Jeżeli Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych. 

IX. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 3,
  2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2,
  3. życiorys doradcy zawierający wiadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 6. Oferta Wykonawcy i załączniki powinny być czytelne i złożone w języku polskim.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 14. Gwarancja ważności oferty wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
 15. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzona w formie pisemnej i będzie zawierała warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w niniejszym zapytaniu.

X. Forma, miejsce i termin składania ofert: 

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 06.08.2020 r. do godziny 09.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul.  Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe III/OUT/2020”. Nie otwierać przed dniem 06.08.2020 r. do godz. 09.00”

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową www.fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

XII.  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 10 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze
  umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę
  z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia bądź też poszczególne składowe zapytania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w dokumentacji konkursowej, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą.
 5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII. Osoby do kontaktów: 

Marta Osuch, adres e-mail: m.osuch@fundacja.lublin.pl 

XIV. Warunki zmiany umowy: 

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku 
  postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
  2. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
   z wynagrodzenia Wykonawcy,
  3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych,
  4. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych
   w umowie na wykonanie usługi,
  5. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy
  2. zmiany terminu realizacji zamówienia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
  3. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
  4. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 5. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 6. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia

XV. Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

[1] Cena obejmuje wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty.

2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[3] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”, Znak sprawy: II/OUT/2020

L.dz.191/2020 Lublin, dnia  28.07.2020 r.

Znak sprawy: II/OUT/2020

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 60 Uczestników Projektu. Łącznie 360 godz. (śr. 6 godz. na osobę).

Czas trwania 1 godziny usługi wynosi 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się  przerw. Wykonawca podaje cenę brutto[1] za przeprowadzenie jednej godziny realizacji usługi.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowanego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na przeprowadzenie 360 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla 60 Uczestników Projektu „Outplacement – to się opłaca.

Miejsce realizacji zamówienia Lublin/ teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uczestnikami wsparcia będą osoby zwolnione/ przewidziane do zwolnienia / zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Indywidualne doradztwo zawodowe będzie realizowane w formie indywidulanych spotkań i będzie obejmować m.in. diagnozy sytuacji zawodowej, rodzinnej i materialnej, identyfikacji zasobów, predyspozycji zawodowych, mocnych stron, bilansu kompetencji, określenia celu zawodowego opracowania Indywidulanego Planu Działania (IPD). Zakłada się średnio 6 godz. na jednego Uczestnika/Uczestniczkę.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. Realizacji doradztwa w godzinach od 8:00 do maksymalnie 20:00, w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 3. Prowadzenia dokumentacji z doradztwa oraz innych dokumentów na wzorach przekazanych przez Zamawiającego, które po zakończonych zajęciach zostaną przekazane Zamawiającemu.
 4. Oznakowania miejsca realizacji doradztwa.
 5. Pokrycia kosztów związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usług.
 6. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach lub innego rodzaju zaległościach lub/i problemach.
 7. Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, np. informowanie Uczestników/Uczestniczek o współfinansowaniu projektu/doradztwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie zadania i czynności w ramach realizacji doradztwa muszą być prowadzone zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans i płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną niepełnosprawność. Realizując usługę Wykonawca powinien zadbać o stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacja zajęć nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko, powinny zostać zachowane zostały ochrony i poszanowania środowiska. Wykonawca powinien stosować zasadę zrównoważonego rozwoju m.in. wykorzystując w miarę możliwości naturalne oświetlenie, dokumenty szkoleniowe drukować i kopiować dwustronnie (druk w kolorze tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne), zadbać o racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej w salach, gdzie będą odbywać się zajęcia (wyłączanie oświetlenia w czasie dłuższych przerw, ustawienie sprzętu elektronicznego w trybie oszczędnym).

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

85312320-8 Usługi doradztwa  

IV. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia: sierpień 2020 r. – październik 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych  od Zamawiającego. Terminy poszczególnych usług będą ustalane indywidulnie z Wykonawcą.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają lub dysponują osobami spełniającymi następujące wymogi (osoba wskazana do wykonania zamówienia osobiście, wymieniona w wykazie zrealizowanych usług):

 1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 2. Posiadają uprawnienia doradcy zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 3. Posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi utartą pracy lub zwolnionymi z pracy z winy pracodawcy (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 4. Posiadają minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu indywidulanego doradztwa zawodowego lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin doradztwa zawodowego w ciągu 3 ostatnich lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ocena na podstawie Załącznika nr 3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami  potwierdzającymi należyte wykonanie usługi zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego (np. referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać posiadane doświadczenie). Doświadczenie niepotwierdzone referencjami/ innymi dokumentami  nie będzie podlegało ocenie.
 5. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wskazanej jako doradcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy łącznie 276 godzin miesięcznie (dotyczy osób, które realizują zadania osobiście, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej). 
 6. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
   Na potwierdzenie powyższego warunku Oferent złoży oświadczenie wykonawcy/dostawcy stanowiące Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego.
 7. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) – wykluczenie dotyczy Wykonawców wykonujących usługę osobiście.
 8. Nie pozostaje w stosunku pracy z Zamawiającym. 

VI. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
 4. Badanie oferty:
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową. 

VII. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe/punktowe, opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

– Cena brutto w zł – 60%  (60 pkt.)

– Doświadczenie – 40%   (40 pkt.)

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta. Punkty obliczone będą według wzoru:

  Cena = (C minimalna / C oferty badanej) x 60 
  Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 2. W ramach kryterium doświadczenie Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę przeprowadzonych indywidulanych godzin doradztwa zawodowego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (ocena na podstawie załącznika nr 3).

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta z największą liczbą przeprowadzonych godzin doradztwa zawodowego. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru

Doświadczenie (liczba godzin) = (Liczba godzin oferty ocenianej / Największa liczba godzin spośród ważnych ofert) x 40 

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie usług wymienionych w Załączniku nr 3 (referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać posiadane doświadczenie, wszystkie dokumenty muszą być poświadczone za zgodność oryginałem przez Wykonawcę).    

Wykazane doświadczenie  nieudokumentowane  należycie nie będzie podlegało ocenie.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia , 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl tel. (+ 48) 81 710 19 00 przetwarza Pana/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie w Lublinie – e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 4. podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.
 6. dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. posiada Pan/Pani :
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[2];
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [3];
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  Nie przysługuje Panu/Pani:
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Jeżeli Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert: 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 3,
  2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2,
  3. życiorys doradcy zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 6. Oferta Wykonawcy i załączniki powinny być czytelne i złożone w języku polskim.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 14. Gwarancja ważności oferty wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
 15. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzona w formie pisemnej i będzie zawierała warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w niniejszym zapytaniu.

X. Forma, miejsce i termin składania ofert: 

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 06.08.2020 r. do godziny 09.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul.  Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe II/OUT/2020”. Nie otwierać przed dniem 06.08.2020 r. do godz. 09.00”

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową www.fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

XII.  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 10 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze
  umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę
  z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia bądź też poszczególne składowe zapytania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w dokumentacji konkursowej, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą.
 5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII. Osoby do kontaktów: 

Marta Osuch, adres e-mail: m.osuch@fundacja.lublin.pl 

XIV. Warunki zmiany umowy: 

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku 
  postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
  2. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
   z wynagrodzenia Wykonawcy,
  3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych,
  4. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych
   w umowie na wykonanie usługi,
  5. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 5. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 6. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia

XV. Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

[1] Cena obejmuje wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty.

2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

[3] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”, Znak sprawy: I/OUT/2020

 

L.dz. 178/2020 Lublin, dnia  27.07.2020 r.

Znak sprawy: I/OUT/2020

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 60 Uczestników Projektu. Łącznie 360 godz. (śr. 6 godz. na osobę).

Czas trwania 1 godziny usługi wynosi 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się  przerw. Wykonawca podaje cenę brutto[1] za przeprowadzenie jednej godziny realizacji usługi.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności,
na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowanego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na przeprowadzenie 360 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznych dla 60 Uczestników Projektu „Outplacement – to się opłaca.

Miejsce realizacji zamówienia Lublin/ teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Uczestnikami wsparcia będą osoby zwolnione/ przewidziane do zwolnienia / zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika. Indywidualne poradnictwo psychologiczne będzie realizowane w formie indywidulanych spotkań i będzie obejmować m.in. zagadnienia z zakresu motywacji, samooceny, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pomocy w identyfikacji ograniczających przekonań i złych nawyków, pomoc w przechodzeniu przez proces zmiany oraz wyjścia poza strefę komfortu. Ilość godzin spotkań będzie ustalana indywidulnie dla każdego uczestnika. Zakłada się średnio 6 godz. na jednego Uczestnika/Uczestniczkę.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 2. Realizacji poradnictwa godzinach od 8:00 do maksymalnie 20:00, w sposób uzgodniony z Zamawiającym tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 3. Prowadzenia dokumentacji z poradnictwa oraz innych dokumentów na wzorach przekazanych przez Zamawiającego, które po zakończonych zajęciach zostaną przekazane Zamawiającemu.
 4. Oznakowania miejsca realizacji spotkań.
 5. Pokrycia kosztów związanych z dojazdem do miejsca świadczenia usług.
 6. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach lub innego rodzaju zaległościach lub/i problemach.
 7. Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, np. informowanie Uczestników/Uczestniczek o współfinansowaniu projektu/poradnictwa ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie zadania i czynności w ramach realizacji poradnictwa muszą być prowadzone zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans i płci, jawności i przejrzystości oraz niedyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną niepełnosprawność. Realizując usługę Wykonawca powinien zadbać o stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju. Realizacja zajęć nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko, powinny zostać zachowane zostały ochrony i poszanowania środowiska. Wykonawca powinien stosować zasadę zrównoważonego rozwoju m.in. wykorzystując w miarę możliwości naturalne oświetlenie, dokumenty szkoleniowe drukować i kopiować dwustronnie (druk w kolorze tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne), zadbać o racjonalne wykorzystywanie energii elektrycznej w salach, gdzie będą odbywać się zajęcia (wyłączanie oświetlenia w czasie dłuższych przerw, ustawienie sprzętu elektronicznego w trybie oszczędnym).

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

85312320-8 Usługi doradztwa  

IV. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia: sierpień 2020 r. – październik 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych  od Zamawiającego. Terminy poszczególnych usług będą ustalane indywidulnie z Wykonawcą.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają lub dysponują osobami spełniającymi następujące wymogi (osoba wskazana do wykonania zamówienia osobiście, wymieniona w wykazie zrealizowanych usług):

 1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 2. Posiadają uprawnienia psychologa (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 3. Posiadają certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 4. Posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi utartą pracy lub zwolnionymi z pracy z winy pracodawcy (ocena na podstawie kserokopii dokumentu).
 5. Posiadają minimum 2 lata doświadczenia w świadczeniu indywidulanych usług psychologicznych lub co najmniej 200 przeprowadzonych godzin usług psychologicznych w ciągu 3 ostatnich lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ocena na podstawie Załącznika nr 3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami  potwierdzającymi należyte wykonanie usługi zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego (np. referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać posiadane doświadczenie). Doświadczenie niepotwierdzone referencjami/ innymi dokumentami  nie będzie podlegało ocenie.
 6. Łączne zaangażowanie zawodowe osoby wskazanej jako psychologa w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy łącznie 276 godzin miesięcznie (dotyczy osób, które realizują zadania osobiście, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząca usługę osobiście, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej). 
 7. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
   Na potwierdzenie powyższego warunku Oferent złoży oświadczenie wykonawcy/dostawcy stanowiące Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego.
 8. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) – wykluczenie dotyczy Wykonawców wykonujących usługę osobiście.
 9. Nie pozostaje w stosunku pracy z Zamawiającym.

VI. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
  1. jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
  2. gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  4. została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
  5. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  6. formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
  7. zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
  8. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert bądź ich uzupełnień w wyznaczonym terminie.
   Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 
 4. Badanie oferty:
  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową. 

VII. Kryteria oceny ofert, wagi procentowe/punktowe, opis przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

– Cena brutto w zł – 60%  (60 pkt.)

– Doświadczenie – 40%   (40 pkt.)

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta. Punkty obliczone będą według wzoru:
  Cena = (C minimalna / C oferty badanej) x 60                 
  Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.
 2. W ramach kryterium doświadczenie Zamawiający będzie przyznawał punkty za liczbę przeprowadzonych indywidulanych godzin usług psychologicznych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (ocena na podstawie załącznika nr 3).
  Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta z największą liczbą przeprowadzonych godzin usług psychologicznych. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru 

  Doświadczenie (liczba godzin)  = (Liczba godzin oferty ocenianej  /  Największa liczba godzin spośród ważnych ofert) x 40 

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie usług wymienionych w Załączniku nr 3 (referencje lub inne dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikać posiadane doświadczenie, wszystkie dokumenty muszą być poświadczone za zgodność oryginałem przez Wykonawcę).    

Wykazane doświadczenie  nieudokumentowane  należycie nie będzie podlegało ocenie.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia , 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

 1. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie, Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl tel. (+ 48) 81 710 19 00 przetwarza Pana/Pani dane osobowe jako administrator danych osobowych;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie w Lublinie – e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie poradnictwa psychologiczne w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 4. podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem określonym w obowiązujących Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z Wytycznymi dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WL 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.
 6. dane osobowe będą przechowywane w związku realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następnego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. posiada Pan/Pani :
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[2];
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [3];
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  Nie przysługuje Panu/Pani:
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 9. Jeżeli Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert: 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 3,
  2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2,
  3. życiorys Psychologa zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4
  4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5
 3. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 5. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 6. Oferta Wykonawcy i załączniki powinny być czytelne i złożone w języku polskim.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 14. Gwarancja ważności oferty wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
 15. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie sporządzona w formie pisemnej i będzie zawierała warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w niniejszym zapytaniu.

X. Forma, miejsce i termin składania ofert: 

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 06.08.2020 r. do godziny 09.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul.  Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe I/OUT/2020”. Nie otwierać przed dniem 06.08.2020 r. do godz. 09.00”

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową www.fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

XII.  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranego Oferenta do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 10 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze
  umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę
  z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia bądź też poszczególne składowe zapytania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w dokumentacji konkursowej, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą.
 5. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 6. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII. Osoby do kontaktów: 

Marta Osuch, adres e-mail: m.osuch@fundacja.lublin.pl

 XIV. Warunki zmiany umowy: 

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku 
  postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
  1. przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
  2. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
   z wynagrodzenia Wykonawcy,
  3. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych,
  4. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych
   w umowie na wykonanie usługi,
  5. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie z harmonogramem z winy Wykonawcy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy
  2. zmiany terminu realizacji zamówienia, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
  3. zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi objętej niniejszym zamówieniem.
  4. zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
 5. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 6. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia

XV. Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego).Załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Załącznik nr 2
 3. Oświadczenie dotyczące doświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). Załącznik nr 3
 4. Życiorys zawodowy Psychologa zawierający doświadczenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego). Załącznik nr 4
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego). Załącznik nr 5

[1] Cena obejmuje wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty.

2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[3] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Pobierz
Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -FRL/12/W2WA/OWES/2020

Znak sprawy: FRL/12/W2WA/OWES/2020                                       

                                                                                                                  

Zamość, dnia 27.07.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/12/W2WA/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

Ocena końcowa

1

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

Rzuchowa 1

33-114 Rzuchowa

80

0

80

Rozstrzygnięcie postępowania

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020 

Znak sprawy: FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020                                                                                                                                

Zamość, dnia 24.07.2020 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

Kryt.2

RAZEM

1

Cezary Nowogrodzki

ul. Zgoda 8

21-500 Biała Podlaska

60

30

10

100

Rozstrzygnięcie

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/13/W2WA/OWES/2020       

Znak sprawy: FRL/13/W2WA/OWES/2020                                       

  Zamość, dnia 24.07.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/13/W2WA/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

Ocena końcowa

1

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego

Hołowno 66

21-222 Podedwórze

80

0

80

Rozstrzygnięcie

Drukuj Drukuj

RIS bliżej Nas – zaproszenie do współpracy

RIS bliżej Nas – zaproszenie do współpracy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do współpracy w zakresie monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego (RIS). Celem działania jest zebranie informacji od interesariuszy Regionalnej Strategii Innowacji w województwie lubelskim: przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu nt. wdrażania RIS. Podejmując współpracę możecie Państwo wpłynąć na usprawnienie wdrażania RIS, która decyduje o ukierunkowaniu wsparcia funduszy UE na rozwój innowacji. Dzięki Państwa działaniu RIS będzie bliżej Nas. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem https://ris.fundacja.lublin.pl/

Strona www.ris.fundacja.lublin.pl została opracowana w ramach projektu EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (projekt jest kontynuacją działań zainicjowanych w ramach projektu EmpInno – S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions wdrażanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w okresie od maja 2016 roku do kwietnia 2019 roku). Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Priorytetu I Potencjał dla innowacji, Działania 1.2 Inteligentna specjalizacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe FRL/13/W2WA/OWES/2020

Załącznik-nr-1_Formularz-oferty-Wykonawcy_FRL_13_W2WA_OWES_2020Pobierz
Załącznik-nr-2_Oświadczenie-Wykonawcy_FRL_13_W2WA_OWES_2020Pobierz
Załącznik-nr-3_oświadczenie-o-braku-powiązań_FRL_13_W2WA_OWES_2020Pobierz
Załącznik-nr-4_Oświadczenie-o-spełnianiu-klauzul_FRL_13_W2WA_OWES_2020Pobierz
Zapytanie-ofertowe-1Pobierz

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                     

Lublin, dnia 15 lipca 2020 roku

Znak sprawy: FRL/13/W2WA/OWES/2020

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych  dla 16 osób na terenie Hołowno-Koszoły.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych
w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych dla 16 osób na terenie Hołowno-Koszoły (woj. lubelskie), w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” zgodnie z poniższymi założeniami:

 1. Zakwaterowanie:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia  noclegu ze śniadaniem dla 16 uczestników warsztatów, zgodnie z wymaganiami:

 1. zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i 3 osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym (WC, kabina prysznicowa/wanna, umywalka), z dostępem do ciepłej wody. W pokojach powinny znajdować się co najmniej: jednoosobowe łóżka, pościel, koce, ręczniki, szafy ubraniowe, stolik, krzesła, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego gniazdka elektrycznego, dostęp do internetu lub wi-fi,
 2. podczas warsztatów wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w tym samym obiekcie,
 3. miejsce zakwaterowania musi spełniać kryterium dostępności dla osób niepełnosprawnych,
 4. śniadanie w formie standardowego szwedzkiego stołu: np. sałatki, jajecznica, parówki, pieczywo, masło, sery, wędliny, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko, jogurty, napoje (herbata, kawa, mleko do kawy, cukier, cytryna, soki, woda mineralna gazowana
  i niegazowana),
 5. obiekt powinien znajdować się w okolicach Hołowno-Koszoły,
 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca parkingowe według zgłoszonego zapotrzebowania.
 7. Wyżywienie:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia (2 obiady, kolacja, serwis kawowy) dla
16 uczestników warsztatów animacyjnych, zgodnie z wymaganiami: 

 1. obiad: zupa, drugie danie (ziemniaki/ryż/kasza – min. 200g, mięso/ryba – min. 100g, zestaw surówek – min. 100g) oraz napoje (minimum: kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, cukier, śmietanka, cytryna),
 2. kolacja (standardowy szwedzki stół), w tym 1 danie na ciepło, przystawki, sałatki, pieczywo, masło, wędliny, sery, warzywa, napoje (herbata, kawa, śmietanka/mleko do kawy, cukier, cytryna, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana),
 3. w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez uczestników faktu bycia wegetarianinem, należy zapewnić odpowiednie menu wegetariańskie. Każdorazowo Zamawiający zgłosi Wykonawcy liczbę posiłków wegetariańskich,
 4. Wykonawca uwzględni specjalne wymagania do diety (np.: bez glutenu, laktozy, dieta dla diabetyków itp.) przez Zamawiającego w przypadku szczególnego zapotrzebowania zgłoszonego przez uczestników warsztatów,
 5. zapotrzebowanie będzie zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzone na 2 dni przed warsztatami,
 6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. 2015.594,
 1. Wynajem sali

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sali na warsztaty w wymiarze 16 godzin (2 dni x
8 godzin) dla 16-osobowej grupy, podczas warsztatów, zgodnie z wymaganiami:

 1. sala powinna być przystosowana do prowadzenia warsztatów dla 16 osób jednorazowo, wyposażona w ławki lub stoliki umożliwiające notowanie, krzesła,
 2. sala musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu, w którym będą prowadzone warsztaty. Standard – czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie z oknami, nieuszkodzone meble, wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę stosownie do pory roku,
 3. sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,
 4. sala powinna mieć łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),
 5. zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w warsztatach),
 6. sala powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w warsztatach będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia,
 7. sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 8. dostępność sali na 30 minut przed i po warsztatach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu i materiałów przygotowanych przez trenera,
 9. wyposażenie sali w sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenie warsztatów:
 1. zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów ze sprzętem,
 2. możliwość przyklejenia lub umieszczenia w inny sposób przy drzwiach wejściowych (np. na stojakach – zapewnia oferent), na drodze do sali i w sali plakatu, programu warsztatów itp.,
 3. w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych Wykonawca powinien zapewnić w razie konieczności salę zastępczą o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia.

Wynajmowana sala oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami RPO oraz w sposób, który ułatwi poruszanie się, dotarcie do miejsca odbywania warsztatów uczestnikom projektu, w tym osobom niepełnosprawnym, jeśli w warsztatach będą brały udział osoby niepełnosprawne wymagające takiego ułatwienia.

Dodatkowe informacje:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Miejsce realizacji  zamówienia:

Warsztaty przeprowadzone będą na terenie Hołowno-Koszoły. 

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

55100000-1 Usługi hotelarskie

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

70220000-9 Usługi najmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 1. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji warsztatów: od dnia podpisania umowy  – 15.09.2020r.

Wykonanie zamówienia będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającego się procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego możliwa jest zmiana terminu warsztatów oraz liczby uczestników
z jednoczesnym zachowaniem pozostałych warunków złożonej oferty.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

 1. Uprawnienia do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 5. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 6. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 7. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 8. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału  w postępowaniu.

 1. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

      Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena – 80%  (80 pkt.)
 2. Klauzule społeczne – 20% (20 pkt.)

 

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena (C)” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta liczona według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 80 pkt.

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 . W kryterium „Klauzule społeczne (K)” przyznane będą punkty w następujący sposób:

–  oferta, które spełnia kryterium otrzyma 20 pkt.

–  oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.

 

Ocena w zakresie kryterium „klauzule społeczne” dokonana zostanie na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

Deklaracja obejmuje oświadczenie, że do realizacji zamówienia i na czas jego trwania (zgodnie z zawartą umową) Wykonawca zapewni, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących  w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej 1 osoba bezrobotna (w wymiarze min. ½ etatu) w rozumieniu ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016.645 tekst jednolity). Zamawiający określa, że wskazana wyżej osoba (skierowana przez właściwy urząd pracy) powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania.

W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia kopii skierowania osoby bezrobotnej przez urząd pracy oraz umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

 

Ocena końcowa (O) stanowić będzie sumę punktów przyznanych ofercie w poszczególnych kryteriach, zgodnie z wzorem:

O = C+K

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych stanowiące Załącznik nr 4
 6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie

przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 1. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 23.07.2020 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Zamościu,       ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe
nr FRL/13/W2WA/OWES/2020”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

 

 1. Osoby do kontaktów:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81 lub  84 627 11 91

e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl

 

Edyta Gajewska – Doradca Przedsiębiorczości Społecznej

tel.: 82 563 24 29

e-mail: e.gajewska@fundacja.lublin.pl

 

 

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów
  do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia bądź też poszczególne składowe zapytania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w dokumentacji konkursowej, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie
  z zasadą konkurencyjności Wykonawcą.
 6. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

 

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 4. przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
 5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 7. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
 8. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie ze Standardami OWES lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 

 1. Wykaz załączników:
 2. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3.
 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych – Załącznik nr 4.
 6.  

 

 

                             

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020

Załącznik-nr-1_FRL_12_T_W2WA_OWES_2020Pobierz
Załącznik-nr-2_FRL_12_T_W2WA_OWES_2020Pobierz
Załącznik-nr-3_FRL_12_T_W2WA_OWES_2020Pobierz
Załącznik-nr-4_FRL_12_T_W2WA_OWES_2020Pobierz
Załącznik-nr-5_FRL_12_T_W2WA_OWES_2020Pobierz
Załącznik-nr-6_Standardy_OWESPobierz
Zapytanie-ofertowePobierz

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-01-66-505; KRS 0000027855

Lublin, dnia  15 lipca 2020 roku                      

Znak sprawy: FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór trenera do przeprowadzenia 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych dla średnio 16 osób na terenie Hołowno-Koszoły (woj. lubelskie) w maksymalnej ilości 12 godzin.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór trenera do przeprowadzenia 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach szczególnie trójsektorowych dla średnio 16 osób na terenie Hołowno-Koszoły (woj. lubelskie) w  wymiarze maksymalnie 12 godzin (6 godzin x 2 dni) w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach szczególnie trójsektorowych jest zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu działania podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, rozwoju lokalnego, rozwoju produktów i usług lokalnych oraz procesu tworzenia przedsiębiorstw społecznych i zawiązywania partnerstw w szczególności trójsektorowych. Wyjazdowe warsztaty animacyjne mają służyć wymianie doświadczeń a także analizie zastosowanych rozwiązań i możliwości ich przeniesienia na grunt własnego podmiotu ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwa społecznego przez uczestników warsztatów. Udział w warsztatach animacyjnych ma umożliwić uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności związanych z zakładaniem i prowadzeniem PES/PS a także z zakresu działania partnerstw.

 

Zarys tematyki 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych: 

Dzień I:

 1. Prezentacja działalności Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia, wymiana doświadczeń.
 2. Fabularna gra terenowa „Awantura w Krainie Rumianku”,
 3. Warsztaty zielarskie połączone z wyrobem mydełek z dodatkiem ziół,
 4. Zespół „Rumenok”, spektakl „Szeptucha”,

Dzień II:

 1. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń oraz instytucji kultury z terenu gminy Łomazy, wymiana doświadczeń w przedmiocie zagospodarowania obiektów dawnych szkół.
 2. Zwiedzanie, prezentacja działalności Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego „TŁOKA”, pokazy rękodzieła z elementami warsztatów.
 3. Prezentacja Muzeum Tradycyjnej Wsi Podlaskiej oraz wizyta na mizarze tatarskim we wsi Studzianka.

 

Zaproponowana tematyka zajęć może być modyfikowana w zależności od potrzeb uczestników wyjazdowych warsztatów animacyjnych.

 

Zasady świadczenia usługi: 

 1. wyjazdowe warsztaty animacyjne przeprowadzone będą zgodnie ze Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zapytania,
 2. czas trwania 1 godziny wyjazdowych warsztatów animacyjnych wynosi 45 minut. Łączna liczba godzin świadczonej usługi wynosi 12 godzin.
 3. wyjazdowe warsztaty animacyjne dostosowane będą do poziomu wiedzy i potrzeb uczestników,
 4. podczas warsztatów wykorzystywane muszą być różnorodne, angażujące uczestników metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób uczących się,
 5. usługi wykonywane będą zgodnie z harmonogramem realizacji usługi przygotowanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z uczestnikami projektu i przedstawionym Wykonawcy, co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi. Wykonawca będzie zobowiązany dostosować się do terminów zgłaszanych przez Zamawiającego,
 6. Zamawiający zapewnia:
 1. Wykonawca zobowiązany jest do:

z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020  w zakresie informacji i promocji” i uzgodnione z Zamawiającym,

 1. praca trenerów będzie ewaluowana, w tym prowadzone będzie badanie zadowolenia klientów oraz prowadzona będzie ocena wyników działania trenera. W przypadku gdy wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca od min. 10% adresatów szkolenia otrzyma ocenę wskazującą na niezadowolenie ze świadczonej usługi szkoleniowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy,
 2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmian w harmonogramie tylko z uzasadnionych powodów leżących po stronie uczestników/czek projektu, siły wyższej, wydarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, uczestników/czek projektu i Zamawiającego.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Miejsce realizacji  zamówienia:

Warsztaty przeprowadzone będą na terenie Hołowno-Koszoły (woj. lubelskie) w wybranych PES/PS, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego uzależnionym od potrzeb uczestników/ uczestniczek projektu.

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Warsztaty przeprowadzane  będą w okresie: od dnia podpisania umowy – 15.09.2020.

Wykonanie zamówienia będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającego się procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego możliwa jest zmiana terminu warsztatów, miejsca jego realizacji oraz liczby uczestników z jednoczesnym zachowaniem pozostałych warunków złożonej oferty.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają lub dysponują trenerami spełniającymi następujące wymogi:

 1. Posiadają wykształcenie wyższe – na potwierdzenie należy złożyć kopię dyplomu uczelni wyższej potwierdzającego posiadane wykształcenie.
 2. Posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów w tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia na który składają ofertę (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Posiadają udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze tematycznym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Posiadają odpowiednie kompetencje, tj.

(ocena na podstawie Załącznika nr 4).

 1. Znają i zobowiążą się do stosowania zasad Standardów OWES w trakcie świadczenia usługi oraz dokumentami wew. Zamawiającego (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 2. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji RPO WL 2014-2020 w sytuacji gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 3. Z zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 4. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 5. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
 6. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 7. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena będzie dokonana na podstawie Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego.

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby pozostające w stosunku pracy z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 4)
 2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:
 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 5. Odrzucenie oferty:

      Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena za 1 godzinę szkolenia brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje zgodne z przedmiotem złożonej oferty – 10% (10 pkt.)

 

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów obliczoną według wzoru:

                                                           C minimalna

Cena = ————————- x 60

  C oferty badanej

 

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę lat doświadczenia zawodowego w danym obszarze. Punkty liczone będą zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2 według następującej punktacji:

 

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie wymienione w Załączniku nr 2 (kopii referencji lub umów, protokołów odbioru, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).    

 

Wykazane lata doświadczenia zawodowego należycie nieudokumentowane, nie będą podlegały ocenie.

 

Ad. 3 W ramach kryterium „dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”. Zamawiający będzie przyznawał od 0 do 10 punktów za kursy/szkolenia/studia podyplomowe zgodne z przedmiotem złożonej oferty, w oparciu o kserokopie załączonych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz uwzględnione w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, tj. CV.

 

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Wykaz – opis doświadczenia zawodowego w danym obszarze tematycznym stanowiący Załącznik nr 2,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie oraz ewentualnie rekomendacje i referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone podpisem Wykonawcy.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 11. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 12. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 23 lipca 2020 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

 

 1. Osoby do kontaktów:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81, 84 627 11 91

e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl

 

Edyta Gajewska – Doradca Przedsiębiorczości Społecznej

tel.: 82 563 24 29

e-mail: e.gajewska@fundacja.lublin.pl

 

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze
  umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

 

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie). Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane godziny warsztatów.
 4. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenie będą zapisy:
 5. przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
 7. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 8. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi,
 9. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie ze Standardami OWES lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 

 1. Wykaz załączników:
 2. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1.
 3. Wykaz – opis doświadczenia – Załącznik nr 2.
 4. Życiorys zawodowy trenera zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3.
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4.
 6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 5.
 7. Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Załącznik nr 6.
 8.  

 

[1]Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2]Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Drukuj Drukuj

RIS bliżej Nas – zaproszenie do współpracy

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do odwiedzenia strony www.ris.fundacja.lublin.pl  opracowanej w ramach projektu „EmpInno Monitor S3 – EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies”  wdrażanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w okresie od sierpnia 2019 roku do stycznia 2021 roku). Więcej informacji pod linkiem http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2020/07/15/ris-blizej-nas-zaproszenie-do-wspolpracy/

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe FRL/12/W2WA/OWES/2020

Załącznik-nr-1_Formularz-oferty-Wykonawcy_FRL_12_W2WA_OWES_2020Pobierz
Załącznik-nr-2_Oświadczenie-Wykonawcy_FRL_12_W2WA_OWES_2020Pobierz
Załącznik-nr-3_oświadczenie-o-braku-powiązań_FRL_12_W2WA_OWES_2020Pobierz
Załącznik-nr-4_Oświadczenie-o-spełnianiu-klauzul_FRL_12_W2WA_OWES_2020Pobierz

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                     

 

Lublin, dnia 8 lipca 2020 roku

          

Znak sprawy: FRL/12/W2WA/OWES/2020

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych  dla 16 osób na terenie Rzuchowej i okolic (woj. małopolskie).

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych
w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych dla 16 osób na terenie Rzuchowej i okolic (woj. małopolskie), w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” zgodnie z poniższymi założeniami:

 

 1. Zakwaterowanie:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia  noclegu ze śniadaniem dla 16 uczestników warsztatów, zgodnie z wymaganiami:

 1. zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i 3 osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym (WC, kabina prysznicowa/wanna, umywalka), z dostępem do ciepłej wody. W pokojach powinny znajdować się co najmniej: jednoosobowe łóżka, pościel, koce, ręczniki, szafy ubraniowe, stolik, krzesła, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego gniazdka elektrycznego, dostęp do internetu lub wi-fi,
 2. podczas warsztatów wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w tym samym obiekcie,
 3. miejsce zakwaterowania musi spełniać kryterium dostępności dla osób niepełnosprawnych,

 

 1. śniadanie w formie standardowego szwedzkiego stołu: np. sałatki, jajecznica, parówki, pieczywo, masło, sery, wędliny, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko, jogurty, napoje (herbata, kawa, mleko do kawy, cukier, cytryna, soki, woda mineralna gazowana
  i niegazowana),
 2. obiekt powinien znajdować się w na terenie Rzuchowej,
 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca parkingowe według zgłoszonego zapotrzebowania.

 

 1. Wyżywienie:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia (2 obiady, kolacja, serwis kawowy) dla
16 uczestników warsztatów animacyjnych, zgodnie z wymaganiami: 

 1. obiad: zupa, drugie danie (ziemniaki/ryż/kasza – min. 200g, mięso/ryba – min. 100g, zestaw surówek – min. 100g) oraz napoje (minimum: kawa, herbata, woda mineralna gazowana
  i niegazowana, cukier, śmietanka, cytryna),
 2. kolacja (standardowy szwedzki stół), w tym 1 danie na ciepło, przystawki, sałatki, pieczywo, masło, wędliny, sery, warzywa, napoje (herbata, kawa, śmietanka/mleko do kawy, cukier, cytryna, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana),
 3. w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez uczestników faktu bycia wegetarianinem, należy zapewnić odpowiednie menu wegetariańskie. Każdorazowo Zamawiający zgłosi Wykonawcy liczbę posiłków wegetariańskich,
 4. Wykonawca uwzględni specjalne wymagania do diety (np.: bez glutenu, laktozy, dieta dla diabetyków itp.) przez Zamawiającego w przypadku szczególnego zapotrzebowania zgłoszonego przez uczestników warsztatów,
 5. zapotrzebowanie będzie zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzone na 2 dni przed warsztatami,
 6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków zgodnie z przepisami prawa
  w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. 2015.594,

 

 1. Wynajem sali

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sali na warsztaty w wymiarze 16 godzin (2 dni x
8 godzin) dla 16-osobowej grupy, podczas warsztatów, zgodnie z wymaganiami:

 1. sala powinna być przystosowana do prowadzenia warsztatów dla 16 osób jednorazowo, wyposażona w ławki lub stoliki umożliwiające notowanie, krzesła,
 2. sala musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu,
  w którym będą prowadzone warsztaty. Standard – czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie z oknami, nieuszkodzone meble, wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę stosownie do pory roku,
 3. sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie,
  a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,
 4. sala powinna mieć łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),
 5. zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w warsztatach),
 6. sala powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w warsztatach będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia,
 7. sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 8. dostępność sali na 30 minut przed i po warsztatach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu i materiałów przygotowanych przez trenera,
 9. wyposażenie sali w sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenie warsztatów:
 1. zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów
  ze sprzętem,
 2. możliwość przyklejenia lub umieszczenia w inny sposób przy drzwiach wejściowych (np. na stojakach – zapewnia oferent), na drodze do sali i w sali plakatu, programu warsztatów itp.,
 3. w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych Wykonawca powinien zapewnić w razie konieczności salę zastępczą o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia.

 

Wynajmowana sala oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami RPO oraz w sposób, który ułatwi poruszanie się, dotarcie do miejsca odbywania warsztatów uczestnikom projektu, w tym osobom niepełnosprawnym, jeśli w warsztatach będą brały udział osoby niepełnosprawne wymagające takiego ułatwienia.

 

Dodatkowe informacje:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

Miejsce realizacji  zamówienia:

Warsztaty przeprowadzone będą na terenie Rzuchowej. 

 

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

55100000-1 Usługi hotelarskie

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

70220000-9 Usługi najmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji warsztatów: sierpień – wrzesień 2020r.

Wykonanie zamówienia będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającego się procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego możliwa jest zmiana terminu warsztatów oraz liczby uczestników
z jednoczesnym zachowaniem pozostałych warunków złożonej oferty.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

 1. Uprawnienia do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 5. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 6. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 7. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 8. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału            w postępowaniu.

 

 1. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

      Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. Cena – 80%  (80 pkt.)
 2. Klauzule społeczne – 20% (20 pkt.)

 

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena (C)” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta liczona według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 80 pkt.

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 . W kryterium „Klauzule społeczne (K)” przyznane będą punkty w następujący sposób:

–  oferta, które spełnia kryterium otrzyma 20 pkt.

–  oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.

 

Ocena w zakresie kryterium „klauzule społeczne” dokonana zostanie na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

 

Deklaracja obejmuje oświadczenie, że do realizacji zamówienia i na czas jego trwania (zgodnie  z zawartą umową) Wykonawca zapewni, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących   w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej 1 osoba bezrobotna (w wymiarze min. ½ etatu) w rozumieniu ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016.645 tekst jednolity). Zamawiający określa, że wskazana wyżej osoba (skierowana przez właściwy urząd pracy) powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania.

W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia kopii skierowania osoby bezrobotnej przez urząd pracy oraz umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

 

Ocena końcowa (O) stanowić będzie sumę punktów przyznanych ofercie w poszczególnych kryteriach, zgodnie z wzorem:

O = C+K

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych stanowiące Załącznik nr 4
 6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie

przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 1. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 16.07.2020 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Zamościu,   ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe
nr FRL/12/W2WA/OWES/2020”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający   i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

 1. Osoby do kontaktów:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81 lub  84 627 11 91

e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl

 

Edyta Gajewska – Doradca Przedsiębiorczości Społecznej

tel.: 82 563 24 29

e-mail: e.gajewska@fundacja.lublin.pl

 

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów
  do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia bądź też poszczególne składowe zapytania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w dokumentacji konkursowej, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie
  z zasadą konkurencyjności Wykonawcą.
 6. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

 

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 4. przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
 5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
  z wynagrodzenia Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 7. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych
  w umowie na wykonanie usługi,
 8. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie ze Standardami OWES lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 

 

 1. Wykaz załączników:
 2. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3.
 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych – Załącznik nr 4.

 

 

              

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe FRL/12/W2WA/OWES/2020

Załącznik-nr-1_Formularz-oferty-Wykonawcy_FRL_12_W2WA_OWES_2020-2Pobierz
Załącznik-nr-2_Oświadczenie-Wykonawcy_FRL_12_W2WA_OWES_2020-2Pobierz
Załącznik-nr-3_oświadczenie-o-braku-powiązań_FRL_12_W2WA_OWES_2020-2Pobierz
Załącznik-nr-4_Oświadczenie-o-spełnianiu-klauzul_FRL_12_W2WA_OWES_2020-2Pobierz
Zapytanie-oferowePobierz

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                     

 

Lublin, dnia 8 lipca 2020 roku

       

 

Znak sprawy: FRL/12/W2WA/OWES/2020

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych  dla 16 osób na terenie Rzuchowej i okolic (woj. małopolskie).

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali podczas 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych
w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych dla 16 osób na terenie Rzuchowej i okolic (woj. małopolskie), w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” zgodnie z poniższymi założeniami:

 

 1. Zakwaterowanie:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia  noclegu ze śniadaniem dla 16 uczestników warsztatów, zgodnie z wymaganiami:

 1. zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych i 3 osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym (WC, kabina prysznicowa/wanna, umywalka), z dostępem do ciepłej wody. W pokojach powinny znajdować się co najmniej: jednoosobowe łóżka, pościel, koce, ręczniki, szafy ubraniowe, stolik, krzesła, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego gniazdka elektrycznego, dostęp do internetu lub wi-fi,
 2. podczas warsztatów wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w tym samym obiekcie,
 3. miejsce zakwaterowania musi spełniać kryterium dostępności dla osób niepełnosprawnych,

 

 1. śniadanie w formie standardowego szwedzkiego stołu: np. sałatki, jajecznica, parówki, pieczywo, masło, sery, wędliny, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko, jogurty, napoje (herbata, kawa, mleko do kawy, cukier, cytryna, soki, woda mineralna gazowana
  i niegazowana),
 2. obiekt powinien znajdować się w na terenie Rzuchowej,
 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca parkingowe według zgłoszonego zapotrzebowania.

 

 1. Wyżywienie:

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyżywienia (2 obiady, kolacja, serwis kawowy) dla
16 uczestników warsztatów animacyjnych, zgodnie z wymaganiami: 

 1. obiad: zupa, drugie danie (ziemniaki/ryż/kasza – min. 200g, mięso/ryba – min. 100g, zestaw surówek – min. 100g) oraz napoje (minimum: kawa, herbata, woda mineralna gazowana
  i niegazowana, cukier, śmietanka, cytryna),
 2. kolacja (standardowy szwedzki stół), w tym 1 danie na ciepło, przystawki, sałatki, pieczywo, masło, wędliny, sery, warzywa, napoje (herbata, kawa, śmietanka/mleko do kawy, cukier, cytryna, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana),
 3. w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez uczestników faktu bycia wegetarianinem, należy zapewnić odpowiednie menu wegetariańskie. Każdorazowo Zamawiający zgłosi Wykonawcy liczbę posiłków wegetariańskich,
 4. Wykonawca uwzględni specjalne wymagania do diety (np.: bez glutenu, laktozy, dieta dla diabetyków itp.) przez Zamawiającego w przypadku szczególnego zapotrzebowania zgłoszonego przez uczestników warsztatów,
 5. zapotrzebowanie będzie zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzone na 2 dni przed warsztatami,
 6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków zgodnie z przepisami prawa
  w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. 2015.594,

 

 1. Wynajem sali

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sali na warsztaty w wymiarze 16 godzin (2 dni x
8 godzin) dla 16-osobowej grupy, podczas warsztatów, zgodnie z wymaganiami:

 1. sala powinna być przystosowana do prowadzenia warsztatów dla 16 osób jednorazowo, wyposażona w ławki lub stoliki umożliwiające notowanie, krzesła,
 2. sala musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu,
  w którym będą prowadzone warsztaty. Standard – czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie z oknami, nieuszkodzone meble, wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę stosownie do pory roku,
 3. sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie,
  a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,
 4. sala powinna mieć łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz),
 5. zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w warsztatach),
 6. sala powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w warsztatach będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia,
 7. sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 8. dostępność sali na 30 minut przed i po warsztatach w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu i materiałów przygotowanych przez trenera,
 9. wyposażenie sali w sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenie warsztatów:
 1. zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów
  ze sprzętem,
 2. możliwość przyklejenia lub umieszczenia w inny sposób przy drzwiach wejściowych (np. na stojakach – zapewnia oferent), na drodze do sali i w sali plakatu, programu warsztatów itp.,
 3. w przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych Wykonawca powinien zapewnić w razie konieczności salę zastępczą o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia.

 

Wynajmowana sala oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami RPO oraz w sposób, który ułatwi poruszanie się, dotarcie do miejsca odbywania warsztatów uczestnikom projektu, w tym osobom niepełnosprawnym, jeśli w warsztatach będą brały udział osoby niepełnosprawne wymagające takiego ułatwienia.

 

Dodatkowe informacje:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

Miejsce realizacji  zamówienia:

Warsztaty przeprowadzone będą na terenie Rzuchowej. 

 

III. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

55100000-1 Usługi hotelarskie

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

70220000-9 Usługi najmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji warsztatów: sierpień – wrzesień 2020r.

Wykonanie zamówienia będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego (zmiany harmonogramu mogą być dokonywane wyłącznie przez Zamawiającego).

Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającego się procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego możliwa jest zmiana terminu warsztatów oraz liczby uczestników
z jednoczesnym zachowaniem pozostałych warunków złożonej oferty.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:

 1. Uprawnienia do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. Dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 5. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 6. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 7. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 8. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału            w postępowaniu.

 

 1. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu
  o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 4. Odrzucenie oferty:

      Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. Cena – 80%  (80 pkt.)
 2. Klauzule społeczne – 20% (20 pkt.)

 

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena (C)” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta liczona według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 80 pkt.

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Ad. 2 . W kryterium „Klauzule społeczne (K)” przyznane będą punkty w następujący sposób:

–  oferta, które spełnia kryterium otrzyma 20 pkt.

–  oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0 pkt.

 

Ocena w zakresie kryterium „klauzule społeczne” dokonana zostanie na podstawie deklaracji złożonej przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.

 

Deklaracja obejmuje oświadczenie, że do realizacji zamówienia i na czas jego trwania (zgodnie             z zawartą umową) Wykonawca zapewni, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących                            w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej 1 osoba bezrobotna (w wymiarze min. ½ etatu) w rozumieniu ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016.645 tekst jednolity). Zamawiający określa, że wskazana wyżej osoba (skierowana przez właściwy urząd pracy) powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania.

W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia kopii skierowania osoby bezrobotnej przez urząd pracy oraz umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

 

Ocena końcowa (O) stanowić będzie sumę punktów przyznanych ofercie w poszczególnych kryteriach, zgodnie z wzorem:

O = C+K

 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych stanowiące Załącznik nr 4
 6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie

przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 1. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 16.07.2020 r.
do godziny 12.00
w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia  Ekonomii Społecznej w Zamościu,       ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe
nr FRL/12/W2WA/OWES/2020”.

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający             i Wykonawcy przekazują pisemnie, telefonicznie, faksem lub poprzez e-mail.

 

 1. Osoby do kontaktów:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81 lub  84 627 11 91

e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl

 

Edyta Gajewska – Doradca Przedsiębiorczości Społecznej

tel.: 82 563 24 29

e-mail: e.gajewska@fundacja.lublin.pl

 

 

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów
  do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie  zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia bądź też poszczególne składowe zapytania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w dokumentacji konkursowej, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie
  z zasadą konkurencyjności Wykonawcą.
 6. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
 7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

 

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny.  Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
 4. przewidujące karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
 5. zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych
  z wynagrodzenia Wykonawcy,
 6. zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
 7. zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych
  w umowie na wykonanie usługi,
 8. zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi niezgodnie ze Standardami OWES lub harmonogramem z winy Wykonawcy.
 9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 

 

 1. Wykaz załączników:
 2. Formularz oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2.
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3.
 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych – Załącznik nr 4.
 6.  

 

 

              

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/1/DS/OWES/2020   

Znak sprawy: FRL/1/DS/OWES/2020

 

Zamość, dnia 15.06.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/DS/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – doradztwo w zakresie prawnym

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Piotr Kiwierski 57,12 30 0 87,12

 

Część II – doradztwo w zakresie księgowo-podatkowym

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Marta Krasa-Burak 60 10 2 72

 

Część III – doradztwo w zakresie osobowym

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Diana Czyrka-Wietrzyk 60 30 10 100

 

Część IV – doradztwo w zakresie finansowym

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Adam Włodarczyk 60 30 10 100

 

Część V – doradztwo w zakresie marketingowym

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Katarzyna Stolarczuk 60 20 2 82

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_1_DS_OWES_2020

 

Drukuj Drukuj

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – II nabór.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie II” – II nabór.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (10.06.2020 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pracuję u siebie II” po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które odbyło się w dniu 09.06.2020 roku.

Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnicy Projektu, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków należy dostarczyć do jednego z biur Projektu (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną, przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób, które otrzymają środki finansowe oraz wsparcie pomostowe, zostanie opublikowana po okresie odwoławczym.

Wstępne wyniki oceny do pobrania

Wstępna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu _Pracuję u siebie II_

Drukuj Drukuj

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca  projekt „Outplacement – to się opłaca” zaprasza osoby zagrożone zwolnieniem i zwolnione z zakładów pracy objętych procesami restrukturyzacyjnymi z przyczyn niedotyczących pracownika z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka do skorzystania z oferty wsparcia w ramach projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają ze wsparcia w ramach kompleksowego programu outplacementu (ukierunkowanego na dostosowanie się do zmian gospodarczych), który obejmie:
– Poradnictwo psychologiczne (średnio 6 godz./osobę),
– Doradztwo zawodowe:
• Indywidualne z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (6 godz./osobę),
• grupowe (24 godz./grupę).
– Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe,
– Pośrednictwo pracy (średnio 6 godz./osobę),
– Staże zawodowe dla 30 osób.

W ramach projektu zaplanowano organizację następujących szkoleń:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły. ZAPRASZAMY!!!

Projekt zakłada objęcie wsparciem 60 osób (38 kobiet, 22 mężczyzn) zamieszkałych na terenie gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym:
a) 6 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (max. 10% grupy docelowej) z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
b) 54 osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ze względu na założone w projekcie wskaźniki priorytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED3 włącznie i/lub osoby mające 50 lat i więcej.

Formularz zgłoszeniowy do projektu 

Szczegółowe informacje o projekcie i regulamin

Tematyka kursów w trakcie rekrutacji

Kontakt: Irmina Pawlik 
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
tel. 502 450 537 e-mail:i.pawlik@fundacja.lublin.pl;j.bien@fundacja.lublin.pl

Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Drukuj Drukuj

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca  projekt „Outplacement – to się opłaca” zaprasza osoby zagrożone zwolnieniem i zwolnione z zakładów pracy objętych procesami restrukturyzacyjnymi z przyczyn niedotyczących pracownika z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka do skorzystania z oferty wsparcia w ramach projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają ze wsparcia w ramach kompleksowego programu outplacementu (ukierunkowanego na dostosowanie się do zmian gospodarczych), który obejmie:
– Poradnictwo psychologiczne (średnio 6 godz./osobę),
– Doradztwo zawodowe:
• Indywidualne z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (6 godz./osobę),
• grupowe (24 godz./grupę).
– Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe,
– Pośrednictwo pracy (średnio 6 godz./osobę),
– Staże zawodowe dla 30 osób.

W ramach projektu zaplanowano organizację następujących szkoleń:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 60 osób (38 kobiet, 22 mężczyzn) zamieszkałych na terenie gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym:
a) 6 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (max. 10% grupy docelowej) z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
b) 54 osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ze względu na założone w projekcie wskaźniki priorytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED3 włącznie i/lub osoby mające 50 lat i więcej.

Formularz zgłoszeniowy do projektu 

Szczegółowe informacje o projekcie i regulamin

Kontakt
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
tel. 81 710 19 00; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.plbiuro@fundacja.lublin.pl

Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Drukuj Drukuj

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca  projekt „Outplacement – to się opłaca” zaprasza osoby zagrożone zwolnieniem i zwolnione z zakładów pracy objętych procesami restrukturyzacyjnymi z przyczyn niedotyczących pracownika z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka do skorzystania z oferty wsparcia w ramach projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają ze wsparcia w ramach kompleksowego programu outplacementu (ukierunkowanego na dostosowanie się do zmian gospodarczych), który obejmie:
– Poradnictwo psychologiczne (średnio 6 godz./osobę),
– Doradztwo zawodowe:
• Indywidualne z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (6 godz./osobę),
• grupowe (24 godz./grupę).
– Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe,
– Pośrednictwo pracy (średnio 6 godz./osobę),
– Staże zawodowe dla 30 osób.

W ramach projektu zaplanowano organizację następujących szkoleń:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 60 osób (38 kobiet, 22 mężczyzn) zamieszkałych na terenie gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym:
a) 6 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (max. 10% grupy docelowej) z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
b) 54 osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ze względu na założone w projekcie wskaźniki priorytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED3 włącznie i/lub osoby mające 50 lat i więcej.

Formularz zgłoszeniowy do projektu 

Szczegółowe informacje o projekcie i regulamin

Kontakt
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
tel. 81 710 19 00; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.plbiuro@fundacja.lublin.pl

Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Drukuj Drukuj

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca  projekt „Outplacement – to się opłaca” zaprasza osoby zagrożone zwolnieniem i zwolnione z zakładów pracy objętych procesami restrukturyzacyjnymi z przyczyn niedotyczących pracownika z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka do skorzystania z oferty wsparcia w ramach projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają ze wsparcia w ramach kompleksowego programu outplacementu (ukierunkowanego na dostosowanie się do zmian gospodarczych), który obejmie:
– Poradnictwo psychologiczne (średnio 6 godz./osobę),
– Doradztwo zawodowe:
• Indywidualne z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (6 godz./osobę),
• grupowe (24 godz./grupę).
– Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe,
– Pośrednictwo pracy (średnio 6 godz./osobę),
– Staże zawodowe dla 30 osób.

W ramach projektu zaplanowano organizację następujących szkoleń:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 60 osób (38 kobiet, 22 mężczyzn) zamieszkałych na terenie gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym:
a) 6 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (max. 10% grupy docelowej) z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
b) 54 osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ze względu na założone w projekcie wskaźniki priorytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED3 włącznie i/lub osoby mające 50 lat i więcej.

Formularz zgłoszeniowy do projektu 

Szczegółowe informacje o projekcie i regulamin

Kontakt
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
tel. 81 710 19 00; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.plbiuro@fundacja.lublin.pl

Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Drukuj Drukuj

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca  projekt „Outplacement – to się opłaca” zaprasza osoby zagrożone zwolnieniem i zwolnione z zakładów pracy objętych procesami restrukturyzacyjnymi z przyczyn niedotyczących pracownika z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka do skorzystania z oferty wsparcia w ramach projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają ze wsparcia w ramach kompleksowego programu outplacementu (ukierunkowanego na dostosowanie się do zmian gospodarczych), który obejmie:
– Poradnictwo psychologiczne (średnio 6 godz./osobę),
– Doradztwo zawodowe:
• Indywidualne z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (6 godz./osobę),
• grupowe (24 godz./grupę).
– Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe,
– Pośrednictwo pracy (średnio 6 godz./osobę),
– Staże zawodowe dla 30 osób.

W ramach projektu zaplanowano organizację następujących szkoleń:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 60 osób (38 kobiet, 22 mężczyzn) zamieszkałych na terenie gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym:
a) 6 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (max. 10% grupy docelowej) z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
b) 54 osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ze względu na założone w projekcie wskaźniki priorytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED3 włącznie i/lub osoby mające 50 lat i więcej.

Formularz zgłoszeniowy do projektu 

Szczegółowe informacje o projekcie i regulamin

Kontakt
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
tel. 81 710 19 00; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.plbiuro@fundacja.lublin.pl

Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Drukuj Drukuj

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

„Outplacement – to się opłaca” – oferta dla osób tracących pracę

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca  projekt „Outplacement – to się opłaca” zaprasza osoby zagrożone zwolnieniem i zwolnione z zakładów pracy objętych procesami restrukturyzacyjnymi z przyczyn niedotyczących pracownika z terenu gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka do skorzystania z oferty wsparcia w ramach projektu.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają ze wsparcia w ramach kompleksowego programu outplacementu (ukierunkowanego na dostosowanie się do zmian gospodarczych), który obejmie:
– Poradnictwo psychologiczne (średnio 6 godz./osobę),
– Doradztwo zawodowe:
• Indywidualne z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (6 godz./osobę),
• grupowe (24 godz./grupę).
– Szkolenia podnoszące kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe,
– Pośrednictwo pracy (średnio 6 godz./osobę),
– Staże zawodowe dla 30 osób.

W ramach projektu zaplanowano organizację następujących szkoleń:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 60 osób (38 kobiet, 22 mężczyzn) zamieszkałych na terenie gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym:
a) 6 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (max. 10% grupy docelowej) z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
b) 54 osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ze względu na założone w projekcie wskaźniki priorytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach do poziomu ISCED3 włącznie i/lub osoby mające 50 lat i więcej.

Formularz zgłoszeniowy do projektu 

Szczegółowe informacje o projekcie i regulamin

Kontakt
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
tel. 81 710 19 00; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.plbiuro@fundacja.lublin.pl

Projekt uzyskał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Znak sprawy: VI/ANC/2020

Znak sprawy: VI/ANC/2020                                                                                          Lublin, dnia 01 czerwca 2020 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania VI/ANC/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Cześć I – przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 2 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 100

Cześć II– przeprowadzenie 40 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 2 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 100

Cześć III – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 3 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 93,36

 

Cześć IV – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 3 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 100

 

Cześć V – przeprowadzenie 60 godzin indywidualnych spotkań coachingowych

dla 3 Uczestników/Uczestniczek:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce 100

informacja