Drukuj Drukuj

Certyfikat Seal of Excellence

Miło nam poinformować, iż Konsorcjum, którego Liderem jest Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, uzyskało status Seal of Excellence w ramach programu Europa Cyfrowa –  DIGITAL-2022-EDIH-03-INITIAL — Initial Network of European Digital Innovation Hubs.

Seal of Excellence to znak jakości przyznawany przez Komisję Europejską wnioskom, które zostały ocenione w ramach zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu unijnego i zostały uznane za zgodne z wymogami jakościowymi tego instrumentu, ale nie mogły zostać sfinansowane z powodu ograniczeń budżetowych. Uznaje się, że projekty te zasługują na finansowanie i mogą otrzymać wsparcie z innych unijnych lub krajowych źródeł finansowania.

W ramach programu Horyzont Europa, unijnego programu finansowania badań naukowych i innowacji do 2027 r., jakość i wpływ Seal of Excellence zostaną wzmocnione. Wykorzystanie statusu w programach funduszy strukturalnych będzie dalej promowane w kontekście wzmacniania synergii między programami ramowymi w zakresie badań naukowych i innowacji a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR).  

Seal of Excellence

Drukuj Drukuj

INFORMACJA dot. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZED PODPISANIEM UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE w 2. naborze projektu „Moja firma”

Szanowni Państwo,

W związku z przyznaniem Państwu dofinansowania, informujemy, że kolejność działań jest następująca:

 1. niezwłocznie rejestrujecie Państwo działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności w dniu 2022-09-01, a następnie:
 2. zakładacie Państwo rachunek bankowy (bieżący), to jest rachunek firmowy,
 3. przed podpisaniem umowy należy wypełnić Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu oraz potwierdzić status na rynku pracy właściwym zaświadczeniem (z PUP, ZUS, KRUS, od pracodawcy, itd. –zaświadczenia ważne są 30 dni),
 4. przed dniem podpisania umowy należy dostarczyć  do Fundacji w formie elektronicznej aktualny wpis z CEIDG oraz zaświadczenie o numerze REGON (jeżeli brak na wpisie z CEIDG to można wygenerować ze strony) oraz oświadczenie o numerze rachunku bieżącego.
 5. w dniach 26-27 sierpnia 2022 r. (lub wcześniej, jeśli to będzie możliwe) zapraszamy Państwa do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny na podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego,
 6. u Notariusza podpisujecie Państwo i uzyskujecie notarialne poświadczenie podpisów Uczestnika i współmałżonka na wekslu i deklaracji wekslowej i niezwłocznie dostarczacie oryginały do Fundacji,
 7. po podpisaniu umowy i otrzymaniu od Państwa wszystkich załączników oraz weksli i deklaracji wekslowych wypłacamy dotację i pierwszą transzę wsparcia pomostowego.

Uwaga:

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

Poniżej zamieszczamy załączniki do zapoznania i wypełnienia:

 1. Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu, deklaracja_ status w dniu podpisania umowy o udzielenie wsparcia MF
 2. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego oświadczenie o nr bankowym MF
 3. wzór weksla Weksel_wzór
 4. wzór deklaracji wystawcy weksla (wypełnia Uczestnik Projektu lub Fundacja) deklaracja wystawcy weksla – wzór MF
 5. wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (do zapoznania, wypełnia Fundacja) Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej MF
 6. wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (do zapoznania, wypełnia Fundacja) Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego MF
 7. Oświadczenie o zgodzie współmałżonka (zał. 14 do Regulaminu …) Ośw_o_zgodzie_malzonka – zał. 14 do Regulaminu …
 8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania (Zał. 10 do Regulaminu …) Oświadczenie o braku podwójnego fin. – zał. 10 do Regulaminu…
Drukuj Drukuj

Lista osób zakwalifikowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz pomostowego w 2. naborze projektu „Moja firma”

Lublin, 22.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w II naborze do projektu „Moja firma”.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH MOJA FIRMA 2 NABÓR

Drukuj Drukuj

INFORMACJA dot. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZED PODPISANIEM UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE w II naborze projektu „Pracuję u siebie 3”

Drukuj Drukuj

Lista osób zakwalifikowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz pomostowego w 2. naborze projektu „Pracuję u siebie 3”

Lublin, 19.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w II naborze do projektu „Pracuję u siebie 3”.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH PRACUJĘ U SIEBIE3 2.NABÓR

 

Drukuj Drukuj

Wznowienie naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Moja firma” 2 nabór

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o wznowieniu naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Moja firma” 2 nabór do 19.08.2022 roku do godziny 16:00 dla uczestników, którzy nie złożyli w terminie biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

Wznowienie naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Pracuję u siebie 3” 2 nabór

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o wznowieniu naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Pracuję u siebie 3” 2 nabór do 17.08.2022 roku do godziny 16:00- dla 4 uczestników, którzy nie złożyli w terminie biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

Wznowienie rekrutacji w II naborze do projektu „Pracuję u siebie 3” dla jednego uczestnika, który przeszedł w innych projektach pełną ścieżkę wsparcia szkoleniowego

W związku ze zwolnieniem się 1 miejsca  po zakończonym wsparciu szkoleniowym w II naborze do projektu „Pracuję u siebie 3” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia rekrutację na 1 miejsce dla kandydata, który przeszedł pełną ścieżkę wsparcia szkoleniowego z zakresu zakładania działalności gospodarczej i przygotowania biznesplanu, a jego status zawodowy mieści się w grupie osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Formularze  rekrutacyjne   należy  składać  osobiście  w biurze  projektu w  dniu 11.08.2022 r.  w  godzinach  od 09:00 – 16:00.

Adres Biura  Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat, tel. tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się: https://fundacja.lublin.pl/ogloszenie-o-naborze-biznesplanow-projektu-pracuje-u-siebie-3-ii-n/

Tu trzeba podać link do I ogłoszenia o naborze, tam są załączniki do PUS3

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Moja firma” w 2. naborze

Lublin, 05.08.2022 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje,  że  Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach  2. naboru do projektu „Moja firma”  przyjmowane są w dniach 16 – 18 sierpnia 2022 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16.

Informujemy  również, że nie ma możliwości złożenia biznesplanów przed terminem (ukończeniem szkoleń indywidualnych) lub po terminie naboru.

Proszę pamiętać o wszystkich obowiązkowych załącznikach, aby uniknąć wydłużenia procedury oceny formalnej biznesplanów. Jeżeli nie dołączą Państwo dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie to niestety będą Państwo tracili punkty w ocenie ww. kategorii – warto o tym pamiętać. 

Biznesplany ocenia dwóch niezależnych ekspertów, dlatego też należy przygotować komplet dokumentów, który będzie składał się z 2 identycznych egzemplarzy dokumentów, tak aby każdy z oceniających mógł je równocześnie ocenić.

Dokumenty proszę drukować DWUSTRONNIE, spięte tak, aby uniemożliwić DEKOMPLETACJĘ, np. w skoroszytach. Każdy biznesplan wraz z wnioskiem należy zapakować do koperty i zaadresować według wzoru zamieszczonego w Regulaminie..

Proszę pamiętać, że:

 1. Wszystkie pola w biznesplanie i wniosku muszą być wypełnione, a te które nie dotyczą uczestnika, należy uzupełnić formułą: „nie dotyczy”,
 2. Załączniki do biznesplanu, stanowiące kopie dokumentów, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem wg zasad określonych 3 pkt.13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Dla ułatwienia przedstawiamy poniżej wykaz wszystkich aktualnych dokumentów (łącznie z dodatkowymi) z wzorami do pobrania, które należy złożyć jako komplet dla 1 osoby podczas naboru biznesplanów i wniosków.

Do wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej należy złożyć następujące dokumenty:

Do finansowego wsparcia pomostowego:

Załączniki oznaczone kolorem niebieskim są wzorami dokumentów do pobrania i wypełnienia.

Przy ubieganiu się o pomoc de minimis będą Państwo potrzebowali ID (identyfikatora) gminy, w której zamieszkujecie, informacje te proszę wyszukać  pod adresem:

 https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf

 

Wszystkie dokumenty i potrzebne załączniki znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Projekty realizowane”.

Wszystkie zaświadczenia, kopie dyplomów, referencji itp. muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin), zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu „Moja firma”

Drukuj Drukuj

Lista rankingowa uczestników

II naboru w projekcie „Moja firma”

Uprzejmie informujemy, że zakończona została rekrutacja do II naboru w projekcie „Moja firma”.

Poniżej przedstawiamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zachęcamy do zapoznania  się zamieszczonymi wynikami.

Zespół Projektu

LISTA RANKINGOWA II NABÓR MF

Drukuj Drukuj

Ogłoszenie o naborze biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Pracuję u siebie 3” w 2. naborze

Lublin, 01.08.2022 r.

Uprzejmie informujemy,  że  w celu zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników  2. naboru do projektu „Pracuję u siebie 3” w zakresie czasu na opracowanie biznesplanu, przyjęliśmy  zasadę,  że wnioski dotyczące wsparcia finansowego, tj. biznesplan i wniosek o wsparcie pomostowe, wszyscy uczestnicy powinni złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego wsparcia szkoleniowego w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16.

Informujemy  również, że nie ma możliwości złożenia biznesplanów przed terminem (ukończeniem szkoleń indywidualnych) lub po terminie naboru.

Proszę pamiętać o wszystkich obowiązkowych załącznikach, aby uniknąć wydłużenia procedury oceny formalnej biznesplanów. Jeżeli nie dołączą Państwo dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie to niestety będą Państwo tracili punkty w ocenie ww. kategorii – warto o tym pamiętać. 

Biznesplany ocenia dwóch niezależnych ekspertów, dlatego też należy przygotować komplet dokumentów, który będzie składał się z 2 identycznych egzemplarzy dokumentów, tak aby każdy z oceniających mógł je równocześnie ocenić.

Dokumenty proszę drukować DWUSTRONNIE, spięte tak, aby uniemożliwić DEKOMPLETACJĘ, np. w skoroszytach. Każdy biznesplan wraz z wnioskiem należy zapakować do koperty i zaadresować według wzoru zamieszczonego w Regulaminie..

Proszę pamiętać, że:

 1. Wszystkie pola w biznesplanie i wniosku muszą być wypełnione, a te które nie dotyczą uczestnika, należy uzupełnić formułą: „nie dotyczy”,
 2. Załączniki do biznesplanu, stanowiące kopie dokumentów, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem wg zasad określonych 3 pkt.13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Dla ułatwienia przedstawiamy poniżej wykaz wszystkich aktualnych dokumentów (łącznie z dodatkowymi) z wzorami do pobrania, które należy złożyć jako komplet dla 1 osoby podczas naboru biznesplanów i wniosków.

Do wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej należy złożyć następujące dokumenty:

Do finansowego wsparcia pomostowego:

Załączniki oznaczone kolorem niebieskim są wzorami dokumentów do pobrania i wypełnienia.

Przy ubieganiu się o pomoc de minimis będą Państwo potrzebowali ID (identyfikatora) gminy, w której zamieszkujecie, informacje te proszę wyszukać  pod adresem:

 https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf

 

Wszystkie dokumenty i potrzebne załączniki znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Projekty w realizacji”.

Wszystkie zaświadczenia, kopie dyplomów, referencji itp. muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin), zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu „Pracuję u siebie 3”

Drukuj Drukuj

Lista ostateczna i rezerwowa przyznanego wsparcia finansowego oraz pomostowego w I naborze projektu „Moja firma”

Lublin, 29.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy zweryfikowaną listę rankingową  uczestników zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pomostowego w I naborze do projektu „Moja firma”. Zmiana z wynika z faktu, iż jeden z uczestników nie podpisał w terminie umowy, a na jego miejsce weszła pierwsza osoba z listy rezerwowej z grupy osób niepracujących.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Lista ostateczna

Drukuj Drukuj

Lista ostateczna i rezerwowa przyznanego wsparcia finansowego oraz pomostowego w I naborze projektu „Pracuję u siebie 3”

Lublin, 26.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu zweryfikowana listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w I naborze do projektu „Pracuję u siebie 3”. Zamian wynika z faktu rezygnacji jednego z uczestników, po ogłoszeniu listy rankingowej, stąd na wolne miejsce weszła pierwsza osoba z listy rezerwowej z grupy osób niepracujących.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Lista ostateczna i rezerwowa Pracuję u siebie 3 I nabór

Drukuj Drukuj

Uzupełnienie rekrutacji uczestników projektu „Moja firma” II nabór

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia II nabór uczestników do projektu „Moja firma” do dnia 26.07.2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat, tel. tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

INFORMACJA dot. PROCEDURY POSTĘPWANIA PRZED PODPISANIEM UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE w I naborze projektu „Moja firma”

Szanowni Państwo,

W związku z przyznaniem Państwu dofinansowania, informujemy, że kolejność działań jest następująca:

 1. niezwłocznie rejestrujecie Państwo działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności w dniu 2022-08-01 (zalecenie Urzędu Marszałkowskiego WL) następnie
 2. zakładacie Państwo rachunek bankowy (bieżący),
 3. przed podpisaniem umowy należy wypełnić Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu oraz potwierdzić status właściwym zaświadczeniem (z PUP, ZUS, KRUS, od pracodawcy, itd. –zaświadczenia ważne są 30 dni)
 4. przed dniem podpisania umowy należy dostarczyć  do Fundacji w formie elektronicznej aktualny wpis z CEIDG oraz zaświadczenie o numerze REGON (jeżeli brak na wpisie z CEIDG to można wygenerować ze strony) oraz oświadczenie o numerze rachunku bieżącego.
 5. w dniach 27-28 lipca 2022 r. (lub wcześniej, jeśli to będzie możliwe) zapraszamy Państwa do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny na podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz umowę o udzielenie wsparcia pomostowego (jest to ostateczny termin, warunkujący wypłatę wsparcia finansowego i pomostowego w miesiącu lipcu),
 6. u Notariusza podpisujecie Państwo i uzyskujecie notarialne poświadczenie podpisów Uczestnika i współmałżonka na wekslu i deklaracji wekslowej i niezwłocznie dostarczacie oryginały do Fundacji,
 7. po podpisaniu umowy i otrzymaniu od Państwa wszystkich załączników oraz weksli i deklaracji wekslowych wypłacamy dotację i pierwszą transzę wsparcia pomostowego.

Uwaga:

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

Poniżej zamieszczamy załączniki do zapoznania i wypełnienia:

 1. Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu, deklaracja_ status w dniu podpisania umowy o udzielenie wsparcia
 2. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego oświadczenie o numerze bankowym
 3. wzór weksla Weksel_wzór
 4. wzór deklaracji wystawcy weksla (do zapoznania, wypełnia Fundacja) deklaracja wekslowa
 5. wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (do zapoznania, wypełnia Fundacja) Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 6. wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (do zapoznania, wypełnia Fundacja)  Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego
 7. Oświadczenie o zgodzie współmałżonka (zał. 14 do Regulaminu …) Ośw_o_zgodzie_malzonka – zał. 14 do Regulaminu …
 8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania (Zał. 10 do Regulaminu …)  Oświadczenie o braku podwójnego fin. – zał. 10 do Regulaminu…
Drukuj Drukuj

Lista rankingowa i rezerwowa przyznanego wsparcia finansowego oraz pomostowego w I naborze projektu „Moja firma”

Lublin, 24.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i pomostowego w I naborze do projektu „Moja firma”.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Lista rankingowa i rezerwowa przyznanych dotacji i wsparcia pomostowego

Drukuj Drukuj

INFORMACJA dot. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZED PODPISANIEM UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE w I naborze projektu „Pracuję u siebie 3”

Szanowni Państwo,

W związku z przyznaniem Państwu dofinansowania, informuję, że kolejność działań jest następująca:

 1. niezwłocznie rejestrujecie Państwo działalność gospodarczą z datą rozpoczęcia działalności w dniu 2022-08-01 (zalecenie Urzędu Marszałkowskiego WL) następnie
 2. zakładacie Państwo rachunek bankowy (bieżący),
 3. przed podpisaniem umowy należy wypełnić Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu oraz potwierdzić status właściwym zaświadczeniem (z PUP, ZUS, KRUS, od pracodawcy, itd. –zaświadczenia ważne są 30 dni)
 4. przed dniem podpisania umowy należy dostarczyć  do Fundacji w formie elektronicznej aktualny wpis z CEIDG oraz zaświadczenie o numerze REGON (jeżeli brak na wpisie z CEIDG to można wygenerować ze strony) oraz oświadczenie o numerze rachunku bieżącego.
 5. w dniach 27-28 lipca 2022 r. lub wcześniej zapraszamy Państwa do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny na podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz umowę o udzielenie wsparcia pomostowego (jest to ostateczny termin, warunkujący wypłatę wsparcia finansowego i pomostowego w miesiącu lipcu),
 6. u Notariusza podpisujecie Państwo i uzyskujecie notarialne poświadczenie podpisów Uczestnika i współmałżonka na wekslu i deklaracji wekslowej i niezwłocznie dostarczacie oryginały do Fundacji,
 7. po podpisaniu umowy i otrzymaniu od Państwa wszystkich załączników oraz weksli i deklaracji wekslowych wypłacamy dotację i pierwszą transzę wsparcia pomostowego.

Uwaga:

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

Poniżej zamieszczamy załączniki do zapoznania i wypełnienia:

 1. Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu,    deklaracja_ status w dniu podpisania umowy o udzielenie wsparcia 
 2. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego  oświadczenie o numerze rach. bankowego
 3. wzór weksla Weksel_wzór
 4. wzór deklaracji wystawcy weksla ( wypełnia Uczestnik Projektu lub Fundacja)  deklaracja wekslowa – wzór
 5. wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (do zapoznania, wypełnia Fundacja) Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 6. wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (do zapoznania, wypełnia Fundacja) Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego
 7. Oświadczenie o zgodzie współmałżonka (zał. 14 do Regulaminu …)  Ośw_o_zgodzie_malzonka (zał. 14 do Regulaminu …)
 8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania (Zał. 10 do Regulaminu …) Oświadczenie o braku podwojnego fin. os. niepełnosprawne (zał. 10 do Regulaminu…)
Drukuj Drukuj

Lista rankingowa i rezerwowa przyznanego wsparcia finansowego oraz pomostowego w I naborze projektu „Pracuję u siebie 3”

Lublin, 23.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w I naborze do projektu „Pracuję u siebie 3”.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Lista rankingowa i rezerwowa przyznanych dotacji i wsparcia pomostowego

Drukuj Drukuj

Ostateczna lista uczestników II naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3”

Uprzejmie informujemy, że po przeprowadzeniu procedury weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa komisja rekrutacyjna przygotowała listę uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” II naboru.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zachęcamy do zapoznania  się zamieszczonymi wynikami.

Zespół Projektu

Ostateczna lista uczestników projektu Pracuję u siebie 3- 2 Nabór

 

 

Drukuj Drukuj

Informacja o zawieszeniu rekrutacji II naboru w projekcie „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o zawieszeniu rekrutacji w projekcie „Moja firma” II naboru z dniem 16.07.2022 roku.

Drukuj Drukuj

Przedłużenie naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża nabór dla trzech uczestników, którzy nie złożyli biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Moja firma” 1 nabór do dnia 19.07.2022roku.

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

Przedłużenie naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje o przedłużeniu naboru biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Pracuję u siebie 3” 1 nabór do 14.07.2022 roku.

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia

15 lipca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

WSTĘPNA  LISTA  RANKINGOWA  I  REZERWOWA   UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PRACUJĘ U SIEBIE 3” – II NABÓR 

 

Szanowni Państwo,

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna przygotowała listę rankingową i rezerwową uczestników w ramach II naboru do projektu „Pracuję u siebie 3”.

Lista rezerwowa została ustalona zgodnie z parytetem płci i liczbą limitowanych miejsc w grupie docelowej.

  Osoby, które znalazły się na liście rankingowej  zobowiązane są w terminie 3 dni roboczych od jej opublikowania  złożyć do biura Projektu oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej w związku z przystąpieniem do projektu „Pracuję u siebie 3” i w czasie jego trwania (załącznik nr 6 dostępny w dokumentach rekrutacyjnych oraz poniżej).

Ostateczna lista uczestników projektu zostanie opublikowana po weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w projektach aktywizacji zawodowej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie danych w oświadczeniach złożonych przez Państwo w zał. 6 do Regulaminu rekrutacji,  dotyczącego niekorzystania ze wsparcia w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej w związku z przystąpieniem do projektu „Pracuję u siebie 3” i w czasie jego trwania.

Pozdrawiamy

Zespół projektu „Pracuje u siebie 3”

Wstępna lista rankingowa i rezerwowa PUS3_2N

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

 

 

Drukuj Drukuj

Ocena formalno-merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie 3” w ramach II naboru

Szanowni Państwo,

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie 3” w ramach II naboru, poniżej przedstawiamy listę z wynikami tej oceny.

Osoby, które uzyskały minimum 25 punktów z merytorycznej oceny formularza zostały skierowane na rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym.

 

Pozdrawiamy

Zespół projektu „Pracuje u siebie 3”
Ocena formalno-merytoryczna kandydatów do PUS3_2N

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia

12 lipca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Informacja o zawieszeniu rekrutacji II naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3”

Informujemy, że z dniem 07.07.2022 roku została zawieszona rekrutacja II naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3”.

Drukuj Drukuj

PRZYPOMNIENIE O NABORZE WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW W 1 NABORZE PROJEKTU „MOJA FIRMA”

Lublin, 04.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że  termin składania  biznesplanów wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe dla uczestników I naboru w projekcie „Moja firma” upływa w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego szkolenia w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16, w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.

Informujemy  również, że nie ma możliwości złożenia biznesplanów przed lub po terminie naboru.

Proszę pamiętać o wszystkich obowiązkowych załącznikach, aby uniknąć wydłużenia procedury oceny formalnej biznesplanów. Jeżeli nie dołączą Państwo dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie to niestety będą Państwo tracili punkty w ocenie ww. kategorii – warto o tym pamiętać. 

Biznesplany ocenia dwóch niezależnych ekspertów, dlatego też należy przygotować komplet dokumentów, który będzie składał się z dwóch identycznych plików dokumentów, tak aby każdy z oceniających mógł je równocześnie ocenić.

Dokumenty proszę drukować DWUSTRONNIE, spięte tak, aby uniemożliwić DEKOMPLETACJĘ.

Proszę pamiętać, że:

 1. Wszystkie pola w biznesplanie i wniosku musza być wypełnione, a te które nie dotyczą uczestnika, należy uzupełnić formułą: „nie dotyczy”,
 2. Załączniki do biznesplanu, stanowiące kopie dokumentów, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem wg zasad określonych 3 pkt.13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Dla ułatwienia przedstawiamy poniżej wykaz wszystkich aktualnych dokumentów (łącznie z dodatkowymi) z wzorami do pobrania, które należy złożyć jako komplet dla 1 osoby podczas naboru biznesplanów i wniosków:

Dotacja inwestycyjna:

Wsparcie pomostowe:

 

Przy ubieganiu się o pomoc de minimis będą Państwo potrzebowali ID gminy, w której zamieszkujecie, informacje te proszę wyszukać  pod adresem:

 https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf

 

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

PRZYPOMNIENIE O NABORZE WNIOSKÓW I BIZNESPLANÓW W 1 NABORZE PROJEKTU „PRACUJĘ U SIEBIE 3″

Lublin, 04.07.2022 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że  termin składania  biznesplanów wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe dla uczestników I naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3” upływa w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego szkolenia w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16, w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.

Informujemy  również, że nie ma możliwości złożenia biznesplanów przed lub po terminie naboru.

Proszę pamiętać o wszystkich obowiązkowych załącznikach, aby uniknąć wydłużenia procedury oceny formalnej biznesplanów. Jeżeli nie dołączą Państwo dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie to niestety będą Państwo tracili punkty w ocenie ww. kategorii – warto o tym pamiętać. 

Biznesplany ocenia dwóch niezależnych ekspertów, dlatego też należy przygotować komplet dokumentów, który będzie składał się z dwóch identycznych plików dokumentów, tak aby każdy z oceniających mógł je równocześnie ocenić.

Dokumenty proszę drukować DWUSTRONNIE, spięte tak, aby uniemożliwić DEKOMPLETACJĘ.

Proszę pamiętać, że:

 1. Wszystkie pola w biznesplanie i wniosku muszą być wypełnione, a te które nie dotyczą uczestnika, należy uzupełnić formułą: „nie dotyczy”,
 2. Załączniki do biznesplanu, stanowiące kopie dokumentów, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem wg zasad określonych 3 pkt.13 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Dla ułatwienia przedstawiamy poniżej wykaz wszystkich aktualnych dokumentów (łącznie z dodatkowymi) z wzorami do pobrania, które należy złożyć jako komplet dla 1 osoby podczas naboru biznesplanów i wniosków:

Dotacja inwestycyjna:

Wsparcie pomostowe:

 

Przy ubieganiu się o pomoc de minimis będą Państwo potrzebowali ID gminy, w której zamieszkujecie, informacje te proszę wyszukać  pod adresem:

 https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_oz_wykaz_identyfikatorow.pdf

 

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia

6 lipca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Wznowienie II naboru

uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

W związku z niezakończonym procesem rekrutacji uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia/przedłuża II nabór uczestników do dnia 06.07.2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat, tel. tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się:  https://fundacja.lublin.pl/rekrutacja-ii-nabor-do-projektu-pracuje-u-siebie-3/

Tu trzeba podać link do I ogłoszenia o naborze, tam są załączniki do PUS3

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA” – I NABÓR

Lublin, 28.06.2022 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA” – I NABÓR

Uprzejmie informujemy,  że  w celu zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników  I naboru do projektu „Moja firma”  (grupy 1, 2, 3, 4, 5) w zakresie czasu na opracowanie biznesplanu, przyjęliśmy  zasadę,  że wnioski dot. wsparcia finansowego tj. biznesplan i wniosek o wsparcie pomostowe, wszyscy uczestnicy powinni złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego wsparcia szkoleniowego w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16.  

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

 1. Wniosek o wsparcie pomostowe x 2 sztuki wraz z załącznikami( Oświadczenie o otrzymanej lub nie pomocy de minimis i Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)
 2. Biznesplan x 2 sztuki wraz z załącznikami (potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  -kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie o frekwencji na szkoleniu, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach dotacji, dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, zbiór oświadczeń wymienionych w biznesplanie – potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Wszystkie dokumenty i potrzebne załączniki znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Projekty w realizacji”.

Wszystkie zaświadczenia, kopie dyplomów, referencji itp. muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin), zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

 

Pozdrawiamy

Zespół Projektu „Moja firma”

Drukuj Drukuj

Ogłoszenie o naborze biznesplanów projektu „Pracuję u siebie 3” I N

Lublin, 28.06.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW

Uprzejmie informujemy,  że  w celu zapewnienia równych szans dla wszystkich uczestników  I naboru do projektu „Pracuję u siebie 3”  (grupy 1, 2, 3, 4, 5) w zakresie czasu na opracowanie biznesplanu, przyjęliśmy  zasadę,  że wnioski dot. wsparcia finansowego tj. biznesplan i wniosek o wsparcie pomostowe, wszyscy uczestnicy powinni złożyć w ciągu 7 dni od zakończenia indywidualnego wsparcia szkoleniowego w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin, w godz. 8-16.  

Przypominamy, że złożenie dokumentów wiąże się z przedstawieniem dokumentów zawierających:

 1. Wniosek o wsparcie pomostowe x 2 sztuki wraz z załącznikami( Oświadczenie o otrzymanej lub nie pomocy de minimis i Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)
 2. Biznesplan x 2 sztuki wraz z załącznikami (potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej tj. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  -kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie o frekwencji na szkoleniu, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach dotacji, dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, zbiór oświadczeń wymienionych w biznesplanie – potwierdzone za zgodność z oryginałem).

Wszystkie dokumenty i potrzebne załączniki znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Projekty w realizacji”.

Wszystkie zaświadczenia, kopie dyplomów, referencji itp. muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do biura projektu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny ul. Józefa Franczaka „Lalka”, 20-325 Lublin), zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Dodatkowo zachęcamy do dołączania wszelkich potwierdzeń dot. informacji zawartych w treści biznesplanu, np. kopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje, promesy, referencje, umowy przedwstępne, portfolio, itp.

Pozdrawiamy

Zespół Projektu „Pracuję u siebie 3”

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/MF/2/2022/SZI

Znak sprawy: FRL/35/22

Lublin, dnia 24.06.2022 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Moja firma” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0047/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania nr FRL/MF2/2022/SZI do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę do:

przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia indywidualnego z zakresu przygotowania biznesplanu dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 864 godziny (108 osób x 8 godzin/osoba)

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1.  Meritum Tomasz Łukaszuk  ul. Wschodnia 42/5,  22-170 Rejowiec Fabryczny 100,00

Rozstrzygnięcie MF trenerzy indywidualni

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/PUS3/2/2022/SZI

Znak sprawy: FRL/34/22

Lublin, dnia 22.06.2022 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania nr FRL/PUS3/2/2022/SZI do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę do:

przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia indywidualnego z zakresu przygotowania biznesplanu dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 864 godziny (108 osób x 8 godzin/osoba) w 2 modułach: I moduł – 480 godzin (60 osób x 8 godz.), II moduł – 384 godzin (48 osób x 8 godz.)

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Kształcenia Proeuropejskiego Policealne Studium Z.A.I.H. Iwona Żebrowska ul. Zana 14, 20-601 Lublin 100,00

PUS3 Rozstrzygnięcie postepowania szkol. indywidualne.doc

Drukuj Drukuj

Wydłużony został termin składania ofert do zapytania ofertowego nr FRL/MF/2/2022/SZI na indywidualne szkolenie z zakresu opracowania biznesplanu w projekcie „Moja firma” do dnia 24.06.2022. do godziny 14:00.

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 24 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe nr FRL/MF/2/2022/SZI na indywidualne szkolenie z zakresu opracowania biznesplanu w projekcie „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Moja firma” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0047/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do przedstawienia oferty przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia indywidualnego z zakresu przygotowania biznesplanu dla 108 uczestników w łącznym wymiarze 864 godziny. Indywidualne wsparcie szkoleniowe będzie realizowane w ciągu 4 spotkań po 2 godziny dla każdego ze 108 uczestników.

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie czerwiec – lipiec 2022 roku.

Zapytanie ofertowe_FRL_2_MF_ trenerzy indywidualni

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w kształceniu dorosłych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe nr FRL/PUS3/2/2022/SZI na indywidualne szkolenie z zakresu opracowania biznesplanu w projekcie „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do przedstawienia oferty przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia indywidualnego z zakresu przygotowania biznesplanu dla 108 uczestników w łącznym wymiarze 864 godziny. Indywidualne wsparcie szkoleniowe będzie realizowane w ciągu 4 spotkań po 2 godziny dla każdego ze 108 uczestników.

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie czerwiec – lipiec 2022 roku.

Zapytanie ofertowe_FRL_2_PUS3 trenerzy indywidualni

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w kształceniu dorosłych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 21 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Dokumenty dla uczestników projektu „Moja firma”

W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy uczestników w I naborze do projektu „Moja firma” i rozpoczęciem szkoleń grupowych, zamieszczamy poniżej Regulamin przyznawania środków finansowych na wsparcie finansowe i pomostowe wraz ze wszystkimi załącznikami, a w tym wzory dokumentów do wypełnienia przez uczestników do złożenia biznesplanu i wniosku na wparcie pomostowe. Karty ocen składanych przez uczestników dokumentów zamieszczamy poglądowo, aby każdy z uczestników miał świadomość pod jakim kątem prowadzona będzie ich ocena.

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na wsparcie finansowe i pomostowe

Zał. 1 Wzór biznesplanu

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu.docx

Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.docx

Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego.docx

Zał. 5 Umowa na udzielenie wsparcia szkoleniowego

Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimimis

Zał. 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 8 Wzór_formularza_informacji-pomoc_inna_niz_pomoc_

Zał. 9 Zestawienie planowanych wydatków ze wsparcia pomostowego MF

Zał. 10 Oświadczenie o braku podwojnego fin. os. niepełnosprawne

Zał. 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 12 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o wsp. pomostowe

Zał. 13 Katalog kosztów kwalifikowalnych – wsparcie pomostowe

Zał. 14 Ośw_o_zgodzie_małżonka

Zał. 15 Standardy oceny biznesplanów

Zał. 16 Oświadczenie uczestnika projektu

Drukuj Drukuj

Dokumenty dla uczestników projektu „Pracuję u siebie 3”

W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy uczestników w I naborze do projektu „Pracuję u siebie 3” i rozpoczęciem szkoleń grupowych, zamieszczamy poniżej Regulamin przyznawania środków finansowych na wsparcie finansowe i pomostowe wraz ze wszystkimi załącznikami, a w tym wzory dokumentów do wypełnienia przez uczestników do złożenia biznesplanu i wniosku na wparcie pomostowe. Karty ocen składanych przez uczestników dokumentów zamieszczamy poglądowo, aby każdy z uczestników miał świadomość pod jakim kątem prowadzona będzie ich ocena.

Regulamin przyznawania środków finansowych na wsparcie finansowe i pomostowe

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.docx

Zał. 4 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego.docx

Zał. 5 Umowa na udzielenie wsparcia szkoleniowego

Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimimis

Zał. 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 8 Wzór_formularza_informacji-pomoc_inna_niz_pomoc_1-2020-23072020

Zał. 9 Zestawienie planowanych wydatków ze wsparcia pomostowego

Zał. 10 Oświadczenie o braku podwojnego fin. os. niepełnosprawne

Zał. 11 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. 12 Karta oceny wsp. pomostowego.docx

Zał. 13 Katalog kosztów kwalifikowalnych – wsparcie pomostowe

Zał. 14 Ośw_o_zgodzie_malzonka – wersja edytowalna

Zał. 15 Standardy oceny biznesplanów

Zał. 16 Oświadczenie uczestnika projektu

 

 

 

 

Drukuj Drukuj

Weryfikacja ostatecznej listy uczestników

I naboru w projekcie „Moja firma”

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą statusu zawodowego jednego z uczestników, na osobę niespełniającą kryteriów grupy docelowej, a zakwalifikowanych wcześniej na ostateczną listę w I naborze do projektu „Moja firma” – ostateczna lista rankingowa została zweryfikowana.

W związku z powyższym, przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową, która zamieszczamy poniżej. Zachęcamy do zapoznania  się z ostatecznymi wynikami.

Zespół Projektu

MF skorygowana lista ostateczna 1N

Drukuj Drukuj

Ostateczna lista uczestników I naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.06.2022 r. została zakończona rekrutacja do I naboru w projekcie „Pracuję u siebie 3”.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zachęcamy do zapoznania  się zamieszczonymi wynikami.

Zespół Projektu

Lista osób zakwalifikowanych do projektu Pracuję u siebie 3 w I naborze

Drukuj Drukuj

Ostateczna lista uczestników

I naboru w projekcie „Moja firma”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.06.2022 r. została zakończona rekrutacja do I naboru w projekcie „Moja firma”.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zachęcamy do zapoznania  się zamieszczonymi wynikami.

Zespół Projektu

MF ostateczna lista uczestników 1N

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 17 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 14 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/MF/1/2022/SZG

Znak sprawy: FRL/32/22

Lublin, dnia 07.06.2022 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/MF/1/2022/SZG

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Moja firma” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0047/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania nr FRL/MF/1/2022/SZG do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę do:

 1. przeprowadzenia grupowego szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pt. „ABC przedsiębiorczości” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 360 godzin (9 grup x 40 godzin).
Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Rozwoju POWER Sp. z o.o. Al. Niepodległości 11, 23-210 Kraśnik 100,00
Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Rozwoju POWER Sp. z o.o. Al. Niepodległości 11, 23-210 Kraśnik 100,00

Rozstrzygnięcie 

 

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 na podstawie zapytania ofertowego nr FRL/PUS3/1/2022/SZG

Znak sprawy: FRL/31/22

Lublin, dnia 07.06.2022 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania nr FRL/PUS3/1/2022/SZG do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę do:

przeprowadzenia grupowego szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pt. „ABC przedsiębiorczości” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 648 godzin (9 grup x 72 godzin) w 2 modułach: I moduł – 360 godzin (9 grup x 40 godz.), II moduł – 288 godzin (9 grup x 32 godz.)

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Kształcenia Proeuropejskiego Policealne Studium Z.A.I.H. Iwona Żebrowska ul. Zana 14, 20-601 Lublin 100,00

rozstrzygnięcie PUS3

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 8 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Wznowienie I naboru uczestników do projektu „Moja firma”

 

W związku z niezakończonym procesem rekrutacji uczestników do projektu „Moja firma” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia/przedłuża I nabór uczestników do dnia 07.06.2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat, tel. tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Wznowienie I naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

 

W związku z niezakończonym procesem rekrutacji uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny wznawia/przedłuża I nabór uczestników do dnia 07.06.2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat, tel. tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na szkolenia grupowe „ABC przedsiębiorczości” oraz „Biznesplan i zewnętrzne źródła finansowania”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Moja firma”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0047/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, skierowany do 108 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w podziale na części:

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie czerwiec – lipiec 2022 roku.

Zapytanie ofertowe ABC przedsiębiorczośći i Biznesplan MF

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz specjalistycznego doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w projektach dotacyjnych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 3 czerwca 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Serdecznie zapraszamy!

 

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na szkolenia grupowe „ABC przedsiębiorczości”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie grupowego szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pt. „ABC przedsiębiorczości” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 648 godzin (9 grup x 72 godzin) w 2 modułach:

Usługa grupowego wsparcia szkoleniowego dla 1 uczestnika w maksymalnym wymiarze 72 godzin realizowana będzie w ramach 2 modułów (5 dni x 8 godzin oraz 4 dni x 8 godzin).

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie czerwiec  –  lipiec 2022 roku.

Zapytanie ofertowe ABC przedsiębiorczości PUS3

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w kształceniu dorosłych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na szkolenia grupowe „ABC przedsiębiorczości” oraz „Biznesplan i zewnętrzne źródła finansowania”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Moja firma”, nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0047/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, skierowany do 108 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia w podziale na części:

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie czerwiec – lipiec 2022 roku.

Zapytanie ofertowe MF szkolenia grupowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz specjalistycznego doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w projektach dotacyjnych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

Drukuj Drukuj

WSTĘPNA   LISTA    RANKINGOWA  UCZESTNIKÓW W I NABORZE W PROJEKCIE „MOJA FIRMA”

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna przygotowała wstępną listę rankingową uczestników w ramach I naboru do projektu „Moja firma”.

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej  zobowiązane są w terminie 3 dni roboczych od jej opublikowania  złożyć do biura Projektu oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej w związku z przystąpieniem do projektu „Moja firma” i w czasie jego trwania (załącznik nr 6 dostępny w dokumentach rekrutacyjnych oraz poniżej).

Nie złożenie oświadczenia w/w terminie skutkować będzie wykreśleniem z listy rankingowej.

Dane w oświadczeniach złożonych przez Państwo, będą weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą.

Lista rankingowa Moja firma I Nabór

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe nr FRL/PUS3/1/2022/SZG

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie specjalistycznego grupowego szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 648 godzin (9 grup x 72 godzin) w 2 modułach:

Usługa grupowego wsparcia szkoleniowego dla 1 uczestnika w maksymalnym wymiarze 72 godzin realizowana będzie w ramach 2 modułów (5 dni x 8 godzin oraz 4 dni x 8 godzin).

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie czerwiec  –  lipiec 2022 roku.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr FRL_PUS_1_2022_SZG

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz specjalistycznego doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w projektach dotacyjnych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

 

Drukuj Drukuj

Informacja

o anulowaniu ogłoszenia opublikowanego w Bazie Konkurencyjności

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniu 20.05.2022 r. anulowane zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie nr 2022-18058-109361 z dnia 18.05.2022 r. dot. Zapytania ofertowego na specjalistyczne szkolenie grupowe „ABC przedsiębiorczości”   do  projektu  nr   RPLU.09.03.00-06-0048/21 pod tytułem „Pracuję u siebie 3” z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w treści ogłoszenia i załącznikach.

Drukuj Drukuj

Przedłużenie II naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża II nabór uczestników do projektu: „Pracuję u siebie 3” do dnia 27 maja 2022 roku.

Uwaga!!! Wyczerpany został limit dla osób pracujących.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 08:00 – 16:00.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273,

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

 Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

 Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

https://fundacja.lublin.pl/projekt-pracuje-u-siebie-3/

 

Drukuj Drukuj

OGŁASZAMY II NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza II turę naboru 48 uczestników do projektu „Moja firma” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą:

od 25.05.2022 r. do 08.06.2022 roku w godzinach od  8:00 do 16:00;

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty, na niżej podany adres (decyduje data stempla pocztowego):

Uwaga! Uprzejmie prosimy, aby składając dokumenty rekrutacyjne osobiście zachowywać zasady reżimu sanitarnego, to jest: zakładanie maseczki, zachowanie dystansu oraz używanie płynu do dezynfekcji rąk (z uwagi na to, że w budynku znajduje się placówka medyczna)  

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem kandydata.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy  liczba  złożonych  Formularzy  rekrutacyjnych  przekroczy   30%   miejsc  w ramach II naboru (powyżej 62 kandydatów).

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Wzory kart  oceny formalnej i merytorycznej oraz predyspozycji kandydata zamieszczono  w dokumentach do pobrania w celach poglądowych. Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych. Nie należy ich składać podczas rekrutacji!

Uwaga !!! Oświadczenie uczestnika projektu o nie uczestniczeniu w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej składa kandydat dopiero, gdy znajdzie się na liście rankingowej, w ciągu 3 dni od opublikowania listy rankingowej i rezerwowej.

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie w Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną – dotyczy osób zarejestrowanych.
 2. Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych.
 3. Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób długotrwale bezrobotnych.
 4. Kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) – dotyczy osób ubogich pracujących oraz pracujących na umowy krótkoterminowe lub cywilno-prawne.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – dotyczy osób  niepełnosprawnościami.
 6. Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych użytkach rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dotyczy osób odchodzących z rolnictwa, to jest opłacających składki KRUS.
 7. Kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – dotyczy osób, które zaznaczyły, że są osobami, które utraciły pracę z powodu COVID-19.
Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe na specjalistyczne szkolenie grupowe „ABC przedsiębiorczości”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Pracuję u siebie 3” nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0048/21-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 RYNEK PRACY, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do przedstawienia oferty przeprowadzenie specjalistycznego grupowego szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla 108 Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 648 godzin(9 grup x 72 godz.) w 2 modułach:

Usługa grupowego wsparcia szkoleniowego dla 1 uczestnika w maksymalnym wymiarze 72 godzin realizowana będzie w ramach 2 modułów (5 dni x 8 godzin oraz 4 dni x 8 godzin).

Usługa będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie maj – lipiec 2022 roku.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania:

Zapytanie ofertowe ABC przedsiębiorczości

Załącznik nr 1 Formularz oferty na szkolenie ABC przedsiębiorczości_

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3a Wykaz specjalistycznego doświadczenia zawodowego trenera

Załącznik nr 3b Wykaz doświadczenia trenera w projektach dotacyjnych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 Życiorys zawodowy trenera

Drukuj Drukuj

WSTĘPNA  LISTA  RANKINGOWA  I  REZERWOWA   UCZESTNIKÓW PROJEKTU „PRACUJĘ U SIEBIE 3” – I NABÓR

Szanowni Państwo,

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna przygotowała wstępną listę rankingową i rezerwową uczestników w ramach I naboru do projektu „Pracuję u siebie 3”.

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej  zobowiązane są w terminie 3 dni roboczych od jej opublikowania  złożyć do biura Projektu oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej w związku z przystąpieniem do projektu „Pracuję u siebie 3” i w czasie jego trwania (załącznik nr 6 dostępny w dokumentach rekrutacyjnych oraz poniżej).

Nie złożenie oświadczenia w/w terminie skutkować będzie wykreśleniem z listy rankingowej. Miejsce takiego uczestnika Projektu zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej, a w razie braku dostarczenia przez nią przedmiotowego oświadczenia,  kolejna osoba z listy rezerwowej, zgodnie z parytetem płci i limitowanym miejscem w grupie docelowej.

Dane w oświadczeniach złożonych przez Państwo, będą weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą.

PUS3-1N Wstępna lista rankingowa i rezerwowa uczestników projektu PRACUJĘ U SIEBIE 3- I NABÓR

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Drukuj Drukuj

Ocena formalno-merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „MOJA FIRMA” w ramach I naboru

 

Szanowni Państwo,

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „MOJA FIRMA” w ramach I naboru, poniżej przedstawiamy listę z wynikami tej oceny.

Osoby, które uzyskały minimum 25 punktów z merytorycznej oceny formularza zostały skierowane na rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym.

Lista kandydatów po ocenie formalno-merytorycznej

Drukuj Drukuj

Ocena formalno-merytoryczna formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie 3”

 

Szanowni Państwo,

               Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalno-merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do projektu „Pracuję u siebie 3” w ramach I naboru, poniżej przedstawiamy listę z wynikami tej oceny.

Osoby, które uzyskały minimum 25 punktów z merytorycznej oceny formularza zostały skierowane na rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym.

 

Wyniki oceny do pobrania:

LISTA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PUS3 po ocenie formalno-merytorycznej

Drukuj Drukuj

REKRUTACJA  – II NABÓR DO PROJEKTU „Pracuję u siebie 3”

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza II turę naboru 48 uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą:

od 05.05.2022 r. do 19.05.2022 r. w godzinach od 12:00 do 16:00;

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty, na niżej podany adres (decyduje data stempla pocztowego):

Uwaga! Uprzejmie prosimy, aby składając dokumenty rekrutacyjne osobiście zachowywać zasady reżimu sanitarnego, to jest: zakładanie maseczki, zachowanie dystansu oraz używanie płynu do dezynfekcji rąk (z uwagi na to, że w budynku znajduje się placówka medyczna)           

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem kandydata.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy  liczba złożonych  Formularzy  rekrutacyjnych  przekroczy   30%   miejsc  w ramach II naboru (powyżej 62 kandydatów).

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Wzory kart  oceny formalnej i merytorycznej oraz predyspozycji kandydata zamieszczono  w dokumentach do pobrania w celach poglądowych. Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych. Nie należy ich składać podczas rekrutacji!

Uwaga !!! Oświadczenie uczestnika projektu o nie uczestniczeniu w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej składa kandydat dopiero, gdy znajdzie się na liście rankingowej, w ciągu 3 dni od opublikowania listy rankingowej i rezerwowej.

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie w Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną – dotyczy osób zarejestrowanych.
  2. Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych.
  3. Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób długotrwale bezrobotnych.
  4. Kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) – dotyczy osób ubogich pracujących oraz pracujących na umowy krótkoterminowe lub cywilno-prawne.
  5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – dotyczy osób  niepełnosprawnościami.
  6. Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych użytkach rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dotyczy osób odchodzących z rolnictwa, to jest opłacających składki KRUS.
  7. Kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – dotyczy osób, które zaznaczyły, że są osobami, które utraciły pracę z powodu COVID-19.
Drukuj Drukuj

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ – do projektu „Pracuję u siebie 3”

 

Informujemy, że Państwa formularze do projektu „Pracuję u siebie 3” zostały ocenione merytorycznie i zgodnie z regulaminem projektu decyzję można odebrać:

 1. Osobiście lub przez pełnomocnika w dniach 12-14 kwietnia 2022 roku, w sekretariacie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny  przy. Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, II piętro, pokój nr  2.08 W godzinach 9-16
 2. Elektronicznie – po przesłaniu prośby o przekazanie decyzji na adres mailowy sekratariat@fundacja.lublin.pl.

 

Przypominam o  potwierdzaniu odbioru wiadomości z przekazaną decyzją celem zachowania prawidłowego toku rekrutacji.

 

Drukuj Drukuj

Przedłużenie I naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża I nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 31 marca 2022 roku

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 9:30 do 13:30.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

•          w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin, II p, sekretariat,

tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

•          w Biurze Lokalnym w Zamościu, Pereca 2, pok.9, 22-400 Zamość (budynek Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej), tel. 693-300-099;emal:zamosc@fundacja.lublin.pl

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

Drukuj Drukuj

„Moja firma”- dodatkowy załącznik

Uwaga! „Moja firma”- dodatkowy załącznik.

Informacja dla kandydatów do projektu „ Moja firma”,  Zespół Projektu prosi o wypełnienie  dodatkowego załącznika – oświadczenie NIP. Wyżej wyciemniony załącznik dostępny jest również w zakładce „ Projekty w realizacji”( podświetlony na czerwono). Załączamy go również poniżej.

Dodatkowy załącznik do rekrutacji – Oświadczenie o NIP

 

Drukuj Drukuj

Rekrutacja do projektu „Moja firma”

 

 

 

Ogłoszenie o I turze naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza I turę naboru 60 uczestników do projektu „Moja firma” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą:

od 09.03.2022 r. do 22.03.2022 roku w godzinach od 9:30 do 13:30;

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty, na niżej podany adres (decyduje data stempla pocztowego):

Uwaga! Uprzejmie prosimy, aby składając dokumenty rekrutacyjne osobiście zachowywać zasady reżimu sanitarnego, to jest: zakładanie maseczki, zachowanie dystansu oraz używanie płynu do dezynfekcji rąk.           

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem kandydata.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy  liczba  złożonych  Formularzy  rekrutacyjnych  przekroczy   30%   miejsc  w ramach I naboru.

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Moja firma plakat

Wzory kart  oceny formalnej i merytorycznej oraz predyspozycji kandydata zamieszczono  w dokumentach do pobrania w celach poglądowych. Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych.

Nie należy ich składać podczas rekrutacji!

Oświadczenie uczestnika projektu o nie uczestniczeniu w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej składa kandydat dopiero, gdy znajdzie się na liście rankingowej, w ciągu 3 dni od opublikowania listy rankingowej i rezerwowej.

 

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie w Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną – dotyczy osób zarejestrowanych.
 2. Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych.
 3. Zaświadczenie z ZUS informujące, czy dana osoba została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę, wykonywania umowy agencyjnej/zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub innego tytułu stanowiącego podstawę do ubezpieczeń społecznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie starsze niż 30 dni od daty wydania) – dotyczy osób długotrwale bezrobotnych.
 4. Kopia umowy o pracę/cywilno-prawnej potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz zaświadczenie od pracodawcy jasno wskazujące warunki umowy (co najmniej: rodzaj umowy, okres trwania umowy, wynagrodzenie wynikające z umowy oraz wynagrodzenie przyznane w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) – dotyczy osób ubogich pracujących oraz pracujących na umowy krótkoterminowe lub cywilno-prawne.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – dotyczy osób  niepełnosprawnościami.
 6. Zaświadczenie o posiadanych/nieposiadanych użytkach rolnych w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dotyczy osób odchodzących z rolnictwa, to jest opłacających składki KRUS.
 7. Kopia świadectwa pracy poświadczona za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie od pracodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy/ likwidacji stanowiska – dotyczy osób, które zaznaczyły, że są osobami, które utraciły pracę z powodu COVID-19.    

 

Drukuj Drukuj

REKRUTACJA – do projektu „Pracuję u siebie 3”

 

Ogłoszenie o I turze naboru uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3”.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza I turę naboru 60 uczestników do projektu „Pracuję u siebie 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą:

od 09.02.2022 r. do 22.02.2022 roku w godzinach od 9:30 do 13:30;

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty, na niżej podany adres (decyduje data stempla pocztowego):

Uwaga! Uprzejmie prosimy, aby składając dokumenty rekrutacyjne osobiście zachowywać zasady reżimu sanitarnego, to jest: zakładanie maseczki, zachowanie dystansu oraz używanie płynu do dezynfekcji rąk.           

Formularze Rekrutacyjne wypełnione komputerowo należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty należy podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem kandydata.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku, gdy  liczba  złożonych  Formularzy  rekrutacyjnych  przekroczy   30%   miejsc  w ramach I naboru (powyżej 78 kandydatów).

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny wersja edytowalna

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 do Reg. rekrutacji – Karta weryfikacji formalnej formularza

Załącznik nr 3 do Reg. rekrutacji – Karta oceny merytorycznej formularza

Załącznik nr 4 do Reg. rekrutacji – Karta predyspozycji kandydata

Załącznik nr 5 do Reg. rekrutacji -Opis sektorów wykluczonych

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Oświadczenie uczestnika projektu dot. obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych

Wzory kart  oceny formalnej i merytorycznej oraz predyspozycji kandydata zamieszczono  w dokumentach do pobrania w celach poglądowych. Warto się z nimi zapoznać, aby wiedzieć co będzie oceniane podczas weryfikacji formularzy rekrutacyjnych.

Nie należy ich składać podczas rekrutacji!

Oświadczenie uczestnika projektu o nie uczestniczeniu w innych projektach z zakresu aktywizacji zawodowej składa kandydat dopiero, gdy znajdzie się na liście rankingowej, w ciągu 3 dni od opublikowania listy rankingowej i rezerwowej.

Wraz z formularzem rekrutacyjnym należy dołączyć:

Drukuj Drukuj

Projekt „Moja Firma”


Przedłużenie I naboru uczestników do projektu „Moja firma”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przedłuża I nabór uczestników do projektu: „Moja firma” do dnia 31 marca 2022 roku

Formularze rekrutacyjne przyjmowane w godzinach od 9:30 do 13:30.

Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub pocztą, na niżej podany adres (ważna jest data stempla).

tel. 516-283-273, e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian. 

Dokumenty do pobrania znajdują się tutaj

Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiamy

Zespół Projektu

 


Szanowni Państwo!

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, iż w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości  realizuje projekt „Moja Firma”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 r. – 31.08.2023 r.

Projekt skierowany jest do 108 osób, 60 osób w ramach I naboru oraz 48 w ramach II naboru. W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej zamieszkałe na terenie woj. Lubelskiego, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące do co najmniej jednej z grup:

 1. Grupa co najmniej 65 osób obejmie:

1.Osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, bierne zawodowo zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest:

 1. a) osoby starsze w wieku 50lat i więcej,
 2. b) kobiety,
 3. c) osoby z niepełnosprawnościami,
 4. d) osoby długotrwale bezrobotne,
 5. e) osoby o niskich kwalifikacjach,
 6. Grupa maksymalnie 13 osób obejmie mężczyzn w wieku 30-49 lat (nie więcej niż 20% ogółu bezrobotnych nie należących do kategorii określonych w punktach 1c,1d,1e oraz 3,4 i 5).
 7. Grupa maksymalnie 43 osób obejmie:
 8. Imigrantów, w tym osoby polskiego pochodzenia
 9. Reemigrantów
 10. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 11. Osoby ubogie pracujące
 12. Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu. Łączna liczba osób pracujących nie przekroczy 8-10 osób.

Zakres oferowanego wsparcia:

 1. Wsparcie szkoleniowe (szkolenia grupowe i indywidualne) realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie finansowe:

a)Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 23050,00 zł – bezzwrotna pomoc finansowa udzielana uczestnikowi projektu w formule stawki jednostkowej na samozatrudnienie.

 b)Fakultatywne wsparcie pomostowe: 1800,00 zł (na pokrycie wydatków w kwotach netto) przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej  – bezzwrotna pomoc finansowa w celu zapewnienia trwałości nowych działalności gospodarczych przyznawana wyłącznie osobom, które rozpoczną działalność w ramach niniejszego projektu oraz otrzymają w ramach projektu wsparcie finansowe w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie.

Dane teleadresowe biur:

Biuro projektu w Lublinie:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Józefa Franczaka Lalka 43,20-325 Lublin

tel.: 516 283 273

e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

Lokalne biuro projektu w Zamościu:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Pereca 2/9, 22-400 Zamość

tel.: 693 300 099

e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl

Dokładne terminy rekrutacji, regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych będą zamieszczone na stronie internetowej – www.fundacja.lublin.pl

Drukuj Drukuj

Pracuję u siebie 3 – rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Sprawdź, czy  możesz otrzymać wsparcie?

9.3 Rozwój przedsiębiorczości, RPO Lubelskiego  – skorzystaj ze wsparcia.

Cel:

Projekt ma na celu zaktywizowanie zawodowe 108 mieszkańców województwa lubelskiego (w tym 55 kobiet) poprzez stworzenie warunków do założenia własnej działalności gospodarczej,  poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego indywidualnego  i grupowego., udzielenie wsparcia pomostowego i przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji). 

Do kogo skierowany jest projekt: 

Osoby objęte wsparciem to 108 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEDIG lub prowadzące  działalność  na podstawie innych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą  lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Osoby wskazane powyżej muszą należeć przynajmniej do jednej z następujących grup: 

 1. a) osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 1. b) bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat,
 2. c) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
 3. d) reemigranci
 4. e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
 5. f) osoby ubogie pracujące
 6. g) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Etapy udziału w projekcie:

OKRES TRWANIA PROJEKTU: od 01.10.2021 r.  do 31.08.2023 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny poinformuje na stronie internetowej oraz Facebooku o terminach rekrutacji do projektu: „Pracuję u siebie 3”.

 

 

Drukuj Drukuj

OFERTA PRACY

 

OFERTA PRACY

NUMER OFERTY: 1/FRL/2021

OFEROWANE STANOWISKO: Specjalista ds. innowacji

MIEJSCE W STRUKTURZE FRL:  Dział Wspierania Innowacji

DATA OGŁOSZENIA NABORU:  31 sierpnia 2021 roku

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 10 września 2021 roku, godz. 15.00.

ADRES SKŁADANIA LUB PRZESŁANIA DOKUMENTÓW:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

Sekretariat (II piętro)

tel.516-283-273

Oferta pracy – Specjalista DWI

Klauzula informacyjna CV

 

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

Znak sprawy: FRL/87/2021                                                                                                Lublin, dnia 30.08.2021 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku wybrano Wykonawcę  do realizacji zamówienia na organizację  i przeprowadzenie  kursu „Social Media NINJA” dla 10 Uczestników/czek Projektu w wymiarze łącznym 240 godz.:

Centrum Kształcenia Proeuropejskiego PSZAiH Iwona Żebrowska, Zana 14, 20-601 Lublin

Rozstrzygnięcie NINJA

 

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku wybrano Wykonawcę  do realizacji zamówienia na organizację  i przeprowadzenie  kursu „Pracownik ds. księgowości” dla 10 Uczestników/czek Projektu w wymiarze łącznym 180 godz.

Rozstrzygnięcie

 

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w oparciu o przeprowadzone rozeznanie rynku wybrano Wykonawcę  do realizacji zamówienia na organizację  i przeprowadzenie  kursu „Junior Front –and Developer” dla 10 Uczestników/czek Projektu w wymiarze łącznym 240 godz.

Rozstrzygnięcie wyboru Wykonawcy

Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na  organizację   i przeprowadzenie kursu „Social Media NINJA” 

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na  organizację   i przeprowadzenie kursu „Social Media NINJA”  w  wymiarze 200  godz. dla 1  grupy  uczestników /czek projektu   (max. 10 os.)  w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”

oferta cenowa_NINJA_10.4

Oświadczenie o braku powiązań

zał. o spełnieniu warunków udziału

FRL Rozeznanie rynku_SocialMediaNINJA_10.04

 

Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na organizację przeprowadzenie kursu „Pracownik ds. księgowości”

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na organizację przeprowadzenie kursu „Pracownik ds. księgowości” wraz z egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym dla max. 10 Uczestników/czek Projektu „Outplacement – to się opłaca” w wymiarze 180 godz. (1 gr. x max. 10 os.).

FRL Rozeznanie rynku Prac. ds. Księgowości

oferta cenowa_KSIĘGOWY_10.4

Oświadczenie o braku powiązań

zał. o spełnieniu warunków udziału

 

 

 


Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na organizację i przeprowadzenie kursu „Junior& Front – end Developer”

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na  organizację   i przeprowadzenie kursu „Junior   Front – end Developer”  w  wymiarze 240  godz. dla 1  grupy  uczestników /czek projektu   (max. 10 os.)  w ramach projektu „Outplacement – to się opłaca”

                                                                 

Rozeznanie rynku Developer 10.04

oferta cenowa_DEVELOPER_10.4

Oświadczenie o braku powiązań

zał. o spełnieniu warunków udziału

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA VI/OUT/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania IV/OUT/2021 do realizacji zamówienia wybrano  Wykonawcę na:

realizację pośrednictwa  pracy  dla  max.  60  Uczestników  Projektu  w  łącznym  wymiarze  max. 360 godz. ( 6 gr. x 10 osób x 6 godz./os.).

Rozstrzygnięcie

 

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA V/OUT/2021-1

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania  V-A/OUT/2021 do realizacji zamówienia wybrano do:

organizacji  i przeprowadzenia kursu „Kierowca kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do przewozu osób” wraz z egzaminami (w tym jeden poprawkowy) dla 10 Uczestników Projektu w wymiarze łącznym 220 godz./os. dla Uczestników/Uczestniczek  projektu „Outplacement – to się opłaca”.

Rozstrzygnięcie postepowania V-OUT-2021-1.doc 

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe znak sprawy: VI/OUT/2021

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizująca projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na realizację pośrednictwa  pracy  dla  max.  60  Uczestników  Projektu  w  łącznym  wymiarze  max. 360 godz. ( 6 gr. x 10 os. x śr. 6 godz./os.)

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POBRANIA zapytanie ofertowe VI-OUT-2021

Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe – znak sprawy: V/OUT/2021-1

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie certyfikowanego kursu na kierowcę kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu osób  wraz z egzaminami  (w tym 1 egzamin poprawkowy) dla max. 10 Uczestników/czek Projektu (1 grupa x 10 os. x 220 godz.).

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

 

Drukuj Drukuj

Moduł „RIS bliżej Nas”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza so współpracy w zakresie monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji województwa lubelskiego.

W istniejących systemach monitorowania RIS (regionalnych strategii innowacji) brakuje kluczowych informacji jakościowych dostarczanych przez użytkowników końcowych: przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, instytucje otoczenia biznesu i jednostki samorządu terytorialnego.

Aby sprostać temu wyzwaniu Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny opracowała Moduł „RIS bliżej Nas” w formie strony internetowej  www.ris.fundacja.lublin.pl   i   aplikacji na telefon komórkowy (do pobrania w sklepach Google i AppStore). Więcej informacji pod linkiem http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2021/06/09/monitorowanie-regionalnej-strategii-innowacji-wojewodztwa-lubelskiego-zaproszenie-do-wspolpracy/

Drukuj Drukuj

Aplikacja konsorcjum z udziałem Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych – Aplikacja konsorcjum z udziałem Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i Partnerów Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego z rekomendacją Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Szczegółowe informacje pod linkiem http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2021/06/02/europejskie-huby-innowacji-cyfrowych-fundacja-rozwoju-lubelszczyzny-w-gronie-finalistow-krajowej-preselekcji/

Drukuj Drukuj

Konferencja „Zaprojektuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji z lepszym monitorowaniem RIS3”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Partner projektu EmpInno Monitor S3 zaprasza do udziału w Konferencji „Zaprojektuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji z lepszym monitorowaniem RIS3”, która odbędzie się on-line  16 czerwca 2021 roku w godz. 9.30 – 12.00.

Szczegółowe informacje pod linkiem https://ris.fundacja.lublin.pl/wydarzenie/konferencja-zaprojektuj-wydajniejsze-instrumenty-polityki-innowacji-z-lepszym-monitorowaniem-ris3/

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ROZEZNANIA RYNKU

rozstrzygnięcie

Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na organizację  i przeprowadzenie „Zawodowego kursu stylizacji paznokci” w wymiarze łącznym 120 godz. dla 10 uczestniczek projektu pt. „OUTPLACEMENT – to się opłaca”

Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o Rozeznanie rynku określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” . Postępowanie ma na celu określenie ceny rynkowej na podstawie, której zostanie podpisana umowa z Wykonawcą zlecenia, po weryfikacji założonych w dokumentacji projektowej cen i odniesieniu ich do stawek rynkowych obowiązujących w danych obszarze wsparcia, a także określeniu czy wydatek planowany jest w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA IV/OUT/2021

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania IV/OUT/2021 do realizacji zamówienia wybrano  Wykonawcę na:

Organizację i przeprowadzenie kursu na kierowcę kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną  do przewozu rzeczy oraz  materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy (240 godz.) wraz z egzaminami dla  10 Uczestników/Uczestniczek Projektu

 Rozstrzygnięcie

Drukuj Drukuj

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR V/OUT/2021

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  jako Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe, anulując je w miejscach, gdzie zostały opublikowane, tj. na:

 1.  stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, nr  ogłoszenia 2021- 8058-46061
 2. stronie Zamawiającego:   www.fundacja.lublin.pl,

Tytuł  anulowanego  zapytania ofertowego: Kurs na kierowcę kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do przewozu osób wraz z egzaminami dla 10 Uczestników / czek Projektu „OUTPLACEMENT – to się opłaca” w wymiarze 200 godz

Unieważnienie postepowania jest zgodne z  pkt. XV ppkt.1 Zapytania ofertowego V/OUT/2021: Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli w toku 
postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
Tak też się stało, zatem ponowne ogłoszenie postępowania nastąpi  niezwłocznie, po usunięciu wady.

Oferty złożone do czasu unieważnienia Zapytania ofertowego V/OUT/2021 nie będą rozpatrywane i nie otwierane, zwrócone będą Oferentom. O zaistniałej sytuacji i możliwości odbioru ofert wszyscy zainteresowani (Oferenci) zostaną  dodatkowo powiadomieni drogą elektroniczną.

unieważnienie postępownia kat. D

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe Znak sprawy: V/OUT/2021  

Zapytanie ofertowe

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego   Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność   przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych   Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w     ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie   certyfikowanego kursu na kierowcę kategorii D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu osób  wraz z   egzaminami  (w tym 1 egzamin poprawkowy) dla 10 Uczestników/czek Projektu (1 grupa x 10 os. x 200 godz.).

zapytanie ofertowe

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe – znak sprawy: IV/OUT/2021

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie realizujący projekt „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie certyfikowanego kursu na kierowcę kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną przewozu rzeczy oraz  materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy  wraz z egzaminami dla 10 Uczestników/czek Projektu (1 grupa x 10 os. x 240 godz.).

zapytanie ofertowe

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/34/2021

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/34/2021. wybrano do realizacji zamówienia na przygotowanie i dostarczenie  posiłków (obiadu i serwisu kawowego) dla  Uczestników/Uczestniczek Projektu w łącznej ilości 960 szt.:

 

Lp.

Wykonawca

Liczba uzyskanych punktów

1.

GRANDE APPTITO

ARRUBA P.W. Piotr Kurlej

Ul. Unii Lubelskiej 10

20-108 Lublin

100,00rozstrzygnięcie 14.04.2021 catering

Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku

 Zapytanie cenowe w ramach procedury rozeznania rynku na usługę przygotowania i dostarczenia wyżywienia (obiadu oraz serwisu kawowego) w Projekcie pt. „OUTPLACEMENT – to się opłaca”.

                               Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o Rozeznanie rynku określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” . Postępowanie ma na celu wyłonienie wykonawcy usługi po weryfikacji założonych w dokumentacji projektowej cen i odniesieniu ich do stawek rynkowych obowiązujących w danych obszarze wsparcia, a także określeniu czy wydatek planowany jest w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

 1. Zamawiający: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
 2. Józefa |Franczaka „Lalka” 43

                                               20-325 Lublin

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie obiadu, tj. dwudaniowego ciepłego posiłku  i serwisu na przerwę kawową, na terenie miasta Lublin,  dla uczestników projektu „OUTPLACEMENT – to się opłaca” realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Założenia związane z realizacją usługi cateringowej:

Zamawiający informuje, że usługa cateringowa obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków (zupa +  II danie oraz serwis kawowy) w ilości ogółem 960 posiłków (doradztwo zawodowe dla 60 osób w grupach do 10 os. i szkolenia dla 30 os. w grupach 10 osobowych);

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia w/w ilości.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. a) ciepły posiłek (obiad dwudaniowy), powinien składać się z: zupy min. 400 ml, porcji mięsa lub ryby
  o gramaturze nie mniejszej niż 160 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie

 

mniejszej niż 200 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 150 g.

Dostawca/wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki szkoleń. Posiłek wegetariański powinien się składać
z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 400 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 150 g. Ciepły posiłek powinien być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.

 1. b) przerwa kawowa: przygotowana przed zajęciami, powinna zawierać: *kawę, *herbatę, *0,5 litra wody mineralnej gazowanej i 0,5 litra wody niegazowanej dla każdej osoby, *cukier, *cytrynę, *śmietankę/mleko do kawy, *paluszki solone *ciastka suche 10 gram / bułka słodka/pączek/inne ciasto dla każdej osoby, *termosy z gorącą wodą, *kubeczki do napojów gorących, *kubeczki do napojów zimnych, *mieszadełka, *talerzyki jednorazowe.
 1. Miejsce i termin dostawy:
  1. Miejsce: Lublin, dokładny adres zostanie podany przed terminem realizacji usługi.
  2. Termin wykonania zamówienia:

 

 1. Szczegółowe wymagania wobec Wykonawcy (Oferenta):

 lub

 

 

 1. g) Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:

 

 1. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

–  55321000-6 – Usługa przygotowania posiłków,

–  55320000-9 – Usługa podawania posiłków,

–  55520000-1 – Usługa dostarczenia posiłków.

 

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  1. telefonicznego informowania dostawcy/wykonawcy o dokładnej ilości obiadów każdego dnia szkolenia, co najmniej 3 godziny przed planowanym ich dostarczeniem.
  2. Rozliczenia usługi po przedłożeniu rachunku lub faktury VAT za etapy realizacji zamówienia, po pisemnym potwierdzeniu odbioru posiłków przez uczestników projektu,
  3. Udzielania zamówienia na część przedstawionej oferty,
  4. Nieudzielania zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Kryteria oceny przy wyborze oferty:

 

Punkty za kryterium ,,cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

[(cena oferty najniższej)/(cena oferty badanej)] x 90 = ilość punktów

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca rozliczany będzie na podstawie rzeczywistej ilości wydanych porcji.

Maksymalna liczba punktów: K1 + K2 = 100 punktów

Oferty zostaną sklasyfikowane według malejącej liczby punktów. Zostanie wybrana oferta z najwyższą liczbą punktów.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powtórzenia rozeznania rynku w przypadku ofert niespełniających warunków formalnych lub przekraczających planowany budżet projektu.
 3. Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający może negocjować obniżenie pierwotnej ceny przez Oferentów,
 4. Nie złożenie pełnej oferty ze wszystkimi załącznikami spowoduje odrzucenie oferty,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrana ofertę oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny,
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć (na załączonym formularzu wraz z pozostałymi załącznikami i proponowanym menu) w Sekretariacie Zamawiającego:  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ul. Józefa Franczaka „Lalki” 43, 20-325 Lublin lub drogą elektroniczną na e-mail: i.pawlik@fundacja.lublin.pl do dnia 14.04.2021 r. do godz. 9:00.

 1. Osobą uprawioną do bezpośredniego kontaktu:

Irmina Pawlik tel. 502 450 537, e-mail: i.pawlik@fundacja.lublin.pl

 1. Wykaz załączników:
  1. Formularz oferty cenowej,
  2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
  3. Oświadczenie o spełnieniu klauzul społecznych.

 

FRL Rozeznanie rynku

Drukuj Drukuj

Zaproszenie do udziału w IV edycji Forum Innowacji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, jako partner projektu EmpInno Monitor S3, zaprasza do udziału w IV edycji Forum Innowacji, którego tematem przewodnim będą innowacje w sektorze rolno-spożywczym. Z uwagi na sytuację epidemiczną, odbędzie się ono 26 listopada 2020 r., w godz. 9.00 -12:00, on-line, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W trakcie Forum zostaną  poruszone tematy m.in. innowacji w sektorze rolno-spożywczym w procesie aktualizacji RIS3, innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych dla Sektora Agro, czy „słodyczy przyszłości”. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu EmpInno Monitor S3 i dofinansowane ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Warunkiem udziału w Forum jest przesłanie do godz. 12:00 25 listopada (środa) 2020 r. swojego adresu mailowego, na adres: katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl, na który w przeddzień spotkania zostanie wysłany link do transmisj.

Więcej informacji znajdą Państwo w zamieszczonej poniżej agendzie spotkania.

Serdecznie zapraszamy!

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/26/CAT/OWES/2020 

Znak sprawy: FRL/26/CAT/OWES/2020                                             

                                                                                                                  

Zamość, dnia 21.09.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/26/CAT/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

RAZEM

1

Koło Gospodyń Wiejskich Mokrelipie

Mokrelipie 34

22-463 Radecznica

80

0

80

 

 

Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/26/SALA/OWES/2020    

Znak sprawy: FRL/26/SALA/OWES/2020                                          

                                                                                                                  

Zamość, dnia 21.09.2020 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/26/SALA/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

RAZEM

1

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”

Mokrelipie 34

22-463 Radecznica

80

20

100

 

Drukuj Drukuj

Zapytanie ofertowe-FRL/26/SALA/OWES/2020

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855                     

 

Lublin, dnia  8 września 2020 roku                                            

Znak sprawy: FRL/26/SALA/OWES/2020

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali przystosowanej do prowadzenia spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych dla grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Radecznicy.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia kalkulacji kosztów najmu sali na spotkanie animacyjne/ warsztaty animacyjne/szkolenie (1h=45 minut) oraz na doradztwo (1h=60 minut).

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi  wynajmu sali przystosowanej do prowadzenia spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych dla grup inicjatywnych, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Radecznicy, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

1 spotkanie x 8 godzin x 1 dzień – łącznie 8 godz.

1 warsztat x 6 godzin x 1 dzień – łącznie 6 godzin.

1 grupa x 8 godzin x 5 dni – łącznie 40 godz.

1 grupa x 8 godzin x 5 dni – łącznie 40 godz.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sali dla grupy średnio 12 osobowej plus animator (1 godzina=45 minut) podczas spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych oraz dla grupy średnio 10 osobowej plus trener na szkolenie „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” (1 godzina=45 minut) i na doradztwo grupowe (1 godzina = 60 minut) podczas każdego dnia szkolenia/doradztwa grupowego.

III. Wymagania dotyczące wynajmu sali do przeprowadzenia spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego:

 1. Sala powinna być przystosowana do prowadzenia spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych dla grup śr. 12-osobowych jednorazowo plus animator oraz do prowadzenia szkolenia/ doradztwa dla grupy śr. 10-osobowej i trenera/ doradcy jednorazowo, wyposażona w ławki lub stoliki umożliwiające notowanie, krzesła.
 2. Sala musi spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniu, w którym będą prowadzone zajęcia. Standard – czyste ściany, czysta podłoga/wykładzina, pomieszczenie z oknami, nieuszkodzone meble, wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę stosownie do pory roku.
 3. Sala powinna posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej.
 4. Sala powinna mieć łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).
 5. Zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu/ doradztwie).
 6. Sala powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w spotkaniu/ warsztatach/ szkoleniu/ doradztwie grupowym będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia.
 7. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych – jeśli w szkoleniu/ doradztwie grupowym będą brały udział osoby z niepełnosprawnością wymagające takiego ułatwienia.
 8. Dostępność sali na 30 minut przed i po spotkaniu/ warsztatach/ szkoleniu/ doradztwie grupowym w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu i materiałów przez trenera/ doradcę.
 9. Wyposażenie sali w sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenia spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego:
 1. Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów ze sprzętem.
 2. Możliwość przyklejenia lub umieszczenia w inny sposób przy drzwiach wejściowych (np. na stojakach – zapewnia oferent), na drodze do sal i w sali plakatu, programu spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa itp.
 3. W przypadku nie możliwości korzystania z wybranej sali z przyczyn losowych Wykonawca powinien zapewnić w razie konieczności salę zastępczą o nie niższym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia.
 4. Wynajmowane sale oraz budynki, w których się znajdują, będą oznakowane zgodnie z zasadami RPO oraz w sposób, który ułatwi poruszanie się, dotarcie do miejsca odbywania zajęć uczestnikom projektu, w  tym  osobom  niepełnosprawnym jeśli w zajęciach będą brały udział osoby niepełnosprawne wymagające takiego ułatwienia. 

Wymagania dodatkowe (punktowane) związane z wynajmem sali:

 1. Zapewnienie pomieszczenia lub miejsca wyposażonego w stoliki, miejsca siedzące, gdzie uczestnicy spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego będą mogli skorzystać z gorących napoi oraz zjeść posiłek podczas przerwy obiadowej i przerw kawowych.
 2. Zapewnienie możliwości dowolnej aranżacji sali, tj. możliwości przestawiania i ustawienia krzeseł i stolików.
 3. Zapewnienie dostępu do bezpłatnego parkingu przy budynku w którym znajduje się sala.
 4. Zapewnienie miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób i/lub miejsca realizacji usług w zależności od wyników przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 1. Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

70220000-9 – Usługi najmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Planowany termin wykonania zamówienia: wrzesień 2020 r.

Wykonanie zamówienia będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem określonym ściśle przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającego się procesu rekrutacji lub innej przyczyny niezależnej od Zamawiającego możliwa jest zmiana terminu realizacji spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego oraz liczby uczestników z jednoczesnym zachowaniem pozostałych warunków złożonej oferty.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. posiadający doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 7. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
 8. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 9. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

VII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru ofert najkorzystniejszych w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena – 80%  (80 pkt.)
 2. Wymagania dodatkowe – 20% (20 pkt.)

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

                 C minimalna

Cena = ————————- x 80 pkt.

               C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 W ramach kryterium „ dodatkowe wymagania” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 5 do 20 za spełnienie dodatkowych wymagań w następujący sposób:

Ocena w zakresie kryterium „dodatkowe wymagania” dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeśli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

VIII. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert:

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
 3. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 2. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnieniu wymagań dodatkowych- Załącznik nr 4,
 6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być oznakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 16 września 2020 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr FRL/26/SALA/OWES/2020 ”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Osoby do kontaktów:

Marian Gil – Animator

tel.: 84 627 11 81 lub 84 627 11 91

e-mail: m.gil@fundacja.lublin.pl

Edyta Gajewska – Doradca Przedsiębiorczości Społecznej

tel.: 82 5632429

e-mail: e.gajewska@fundacja.lublin.pl

XII. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający wezwie niezwłocznie wybranych Oferentów do zawarcia umowy. Jeśli w terminie 30 dni od wezwania do podpisania umowy Oferent nie zawrze umowy, Zamawiający uzna, iż odmówił on podpisania umowy i wówczas może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami.
 4. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia bądź też poszczególne składowe zapytania zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz standardem i cenami rynkowymi określonymi w dokumentacji konkursowej, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.
 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej lub telefonicznie.

XIII. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
 1. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 

 1. Wykaz załączników:
 2. Formularz oferty Wykonawcy –
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
 5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań dodatkowych

 

[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Zalacznik-nr-4_FRL_26_SALA_OWES_2020Pobierz
Zalacznik-nr-3_FRL_26_SALA_OWES_2020Pobierz
Zalacznik-nr-2_FRL_26_SALA_OWES_2020Pobierz
Zalacznik-nr-1_FRL_26_SALA_OWES_2019Pobierz