Zapraszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkoleń „PRINCE2 FOUNDATION” i „PRINCE2 PRACTITIONER” w Lublinie.

16 Lip 2015


W związku z otrzymaniem zapytań dotyczących organizacji i przeprowadzenia szkoleń „PRINCE2 FUNDATION” i „PRINCE2 PRACTITIONER” w Lublinie, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny udziela następujących wyjaśnień:

 1. Zamawiane szkolenia będą finansowane ze środków publicznych, to jest ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz skarbu państwa (15%).
 2. Zamawiający zakłada, że w szkoleniach na obu poziomach będą uczestniczyć te same osoby.
 3. Wykonawca, w składanej ofercie, powinien uwzględnić koszty realizacji egzaminów na obu poziomach dla uczestników szkolenia Prince2 Foundation i Prince2 Practitioner.
 4. Wykonawca, w składanej ofercie, powinien uwzględnić koszty związane z zapewnieniem  uczestnikom na własność materiałów szkoleniowych, w tym w szczególności podręcznika akredytowanego PRINCE2 w wersji papierowej.
 5. Zamawiający, mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości szkoleń oraz osiągniecie zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźników, zawarł w zapytaniu zapis dot. uzależnienia zapłaty wynagrodzenia od osiągniętego efektu szkolenia potwierdzonego uzyskaniem przez wszystkich uczestników/uczestniczki certyfikatów PRINCE2 FOUNDATION oraz PRINCE2 PRACTITIONER. Powyższy zapis należy traktować jako podstawę do ewentualnego roszczenia zamawiającego wobec wykonawcy w przypadku rażąco niskiej efektywności przeprowadzonych szkoleń. Weryfikacja wzrostu umiejętności i wiedzy uczestników szkoleń nastąpi na podstawie testów wiedzy przeprowadzonych na początku
  i na końcu szkolenia.
 6. Szkolenia powinny zostać zrealizowane w oparciu o metodologię PRINCE2 i być akredytowane przez  APMG-International  zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu.
 7. Programy szkoleń powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Ze względu na liczne zapytania dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń PRINCE2, zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 7 sierpnia 2015 r.

 

Dokumentacja dot. zapytania znajduje się w załączeniu oraz dostępna jest na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz na stronie https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.

 

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Lubartowska 74 A, I p.

20-094 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 01

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 1. Dz. FRL/1409/15                 Lublin, dnia 15 lipca 2015 roku

 

Znak sprawy: KK/2015/PFiPP

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkoleń „PRINCE2 FOUNDATION” i „PRINCE2 PRACTITIONER” w Lublinie.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca projekt KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw, zaprasza
do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie w Lublinie:

Część I – szkolenia „PRINCE2 FOUNDATION” dla 10 osób.

Część II –  szkolenia „PRINCE2 PRACTITIONER” dla 10 osób.

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności,
na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane
w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wynikającej
z umowy o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotyczącym konkurencyjności.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w Lublinie:

 

Część I – szkolenia „PRINCE2 FOUNDATION” w wymiarze min. 24 godzin łącznie dla
10 uczestników/uczestniczek projektu.

Szkolenie winno być akredytowane przez APN Group Ltd. oraz Project Management Institute (PMI).

Udział w szkoleniu zakończy się egzaminem certyfikującym, w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2 FOUNDATION.

 

Program szkolenia powinien obejmować moduły:

 

 1. Wprowadzenie do PRINCE2.
 2. Proces przygotowanie projektu (PP).
 3. Temat organizacja.
 4. Temat uzasadnienie biznesowe.
 5. Proces zarządzanie strategiczne projektem (ZS).
 6. Proces inicjowanie projektu (IP).
 7. Proces zarządzanie końcem etapu (KE).
 8. Proces sterowanie etapem (SE) – działania rutynowe.
 9. Proces zarządzanie dostarczaniem produktów (ZD).
 10. Jakość, zmiana, ryzko.
 11. Proces sterowanie etapem (SE) – obsługa zagadnień.
 12. Proces zamykanie projektu (ZP).

 

Miejsce realizacji szkolenia: Lublin

 

Część IIszkoleniePRINCE2 PRACTITIONERw wymiarze min. 16 godzin dla 10 uczestników/uczestniczek projektu.

Szkolenie winno być akredytowane przez APN Group Ltd. oraz Project Management Institute (PMI).

Udział w szkoleniu zakończy się egzaminem certyfikującym, w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2 PRACTITIONER

Program szkolenia powinien obejmować moduły:

 

 1. Planowanie oparte na produktach.
 2. Zapis obiegu konfiguracji.
 3. Zarządzanie konfiguracją.
 4. Zawężenie zakresu projektu.
 5. Konsolidacja postępów.
 6. Analiza ryzyka.
 7. Przedwczesne zamykanie projektu.

 

Miejsce realizacji szkolenia: Lublin

 

Wymagania dotyczące realizacji szkoleń:

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

 1. Organizację i przeprowadzenie przedmiotowych szkoleń w Lublinie:

Część I – dla 10 uczestników/uczestniczek projektu w wymiarze min. 24 godz.

Część II – dla 10 uczestników/uczestniczek projektu w  wymiarze min. 16 godz.

 1. Zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć: sala wykładowa wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację szkolenia, zapewnienie bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i nauki.
 2. Opracowanie i przeprowadzenie testów wiedzy przed rozpoczęciem pierwszych zajęć i po zakończeniu ostatnich zajęć potwierdzających nabytą wiedzę oraz opracowanie wyników testów.
 1. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, tj. dziennika zajęć zawierającego: listę obecności, program szkolenia, harmonogram szkolenia z uwzględnieniem liczby godzin i tematów zajęć edukacyjnych, listę odbioru posiłków, listę odbioru materiałów szkoleniowych, listę odbioru zaświadczeń, kopię wydanych certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.
 2. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał dziennika zajęć oraz kopię wydanych certyfikatów.
 1. Wykonawca pokrywa koszt zakupu/przygotowania akredytowanych przez właściciela metodyki PRINCE2 materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika/uczestniczki szkolenia.
 2. Wykonawca pokrywa koszt wynagrodzenia trenera.
 3. Wykonawca pokrywa koszt wynajmu sali szkoleniowej.
 4. Wykonawca pokrywa koszt cateringu dla każdego uczestnika/uczestniczki szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia (przerwy kawowe oraz ciepły posiłek) na każdy dzień szkolenia:
 5. a) w ramach przerwy kawowej powinna zostać podana: kawa, herbata, śmietanka/mleko, cytryna, cukier, woda – gazowana i niegazowana w butelkach, 3 rodzaje kruchych ciasteczek. Pierwszy serwis kawowy podany będzie przed rozpoczęciem szkolenia, drugi razem z ciepłym posiłkiem.
 6. b) w ramach ciepłego posiłku – powinno zostać podane: zupa i drugie danie.

Ciepły posiłek powinien się składać z: zupy i drugiego dania składającego się z porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).

12. Dostawca/Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki szkoleń. Posiłek wegetariański powinien się składać z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).

13. Ciepły posiłek musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.

14. Dostawca/Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze niezbędne dla zapewnienia przerw kawowych.

15. Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.

16. W cenie usługi zawiera się koszt transportu, naczyń oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego dnia szkoleniowego.

Łącznie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 50 dwudaniowych obiadów oraz 100 przerw kawowych, dostarczonych na miejsce szkolenia

Wykonawca pokrywa koszt przeprowadzenia egzaminu.

Wykonawca pokrywa koszt wynajmu sali szkoleniowej na egzamin.

Wykonawca pokrywa koszt wydania certyfikatów.

Wykonawca zapewni akredytowane materiały szkoleniowe przez właściciela metodyki PRINCE2.

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet monitorujących i ewaluacyjnych projektu wśród uczestników/uczestniczek szkolenia.

Wykonawca będzie prowadził szkolenie w sposób ustalony z Zamawiającym, tj. zgodnie
z uzgodnionym harmonogramem i jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zmian w harmonogramie.

Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi możliwość podejścia do egzaminu i uzyskania międzynarodowego certyfikatu PRINCE2.

Wykonawca odpowiedzialny jest za podniesienie kwalifikacji wszystkich skierowanych na szkolenie przez Zamówionego uczestników/uczestniczek. Zapłata wynagrodzenia uzależniona będzie
od osiągniętego efektu szkolenia potwierdzonego uzyskaniem przez wszystkich uczestników/uczestniczki certyfikatów PRINCE2 FOUNDATION oraz PRINCE2 PRACTITIONER.

Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania logotypów Unii Europejskiej i KAPITAŁ LUDZKI oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na materiałach szkoleniowych.

Wykonawca nie może zlecić innemu Wykonawcy realizacji części lub całości zamówienia.

Wykonawca wraz z ofertą przedkłada Zamawiającemu życiorysy wykładowców/trenerów, którzy będą prowadzić zajęcia (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklarację uczestnictwa
w projekcie (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz oświadczenia (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego). Wykładowcy/trenerzy muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką szkoleń w wymiarze co najmniej 200 godz. szkoleniowych lub co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia.

W przypadku zmiany wykładowcy/trenera, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić życiorys zawodowy nowego wykładowcy/trenera o kwalifikacjach co najmniej równych wykładowcy zgłoszonego przy składaniu oferty Zamawiającemu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL
w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział  4, podrozdział 5) obowiązujących od dnia 01.05.2014 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych
z realizowanym szkoleniem, w tym dokumentów finansowych.

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkolenia do dnia 31.12.2020 roku.

Zamawiający będzie odpowiedzialny za:

 1. Dostarczenie Wykonawcy oznaczenia pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia, zgodnie
  z obowiązującymi Wytycznymi.
 2. Rozliczenie kosztów dojazdu na szkolenie uczestników/uczestniczek spoza Lublina.
 3. Dostarczenie wzoru dziennika zajęć z listą imienną uczestników szkolenia.
 4. Kontakt z uczestnikami szkolenia.

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

IV  Termin wykonania zamówienia:

 

Zajęcia będą realizowane w dni wolne od pracy (weekendy) po 8 godz. dziennie:

Część I – szkolenie „PRINCE2 FOUNDATION.

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

04-06.09.2015 r.

 

Część II – szkolenie „PRINCE2 PRACTITIONER

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

19-20.09.2015 r.

 

Ewentualne zmiany w harmonogramie zajęć muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

 

V    Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do przeprowadzenia akredytowanego szkolenia przez APN Group Ltd. oraz Project Management Institute (PMI).
 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego).
 1. Dysponują odpowiednią kadrą szkoleniową tj. osobami posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń obejmujących tematykę wskazaną w treści zapytania ofertowego lub posiadają co najmniej przeprowadzonych 200 godzin szkoleniowych (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Do oferty należy dołączyć życiorysy wykładowców/trenerów potwierdzające wymagane doświadczenie (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz oświadczenia (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie została otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie została ogłoszona upadłość, a także nie zalegają z opłacaniem podatków, ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
  (z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu) -Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
 4. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL
  w sytuacji, gdy występuje konflikt interesów, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozdział  4, podrozdział 5) obowiązujących od dnia 01.05.2014 r. (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
 5. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 8. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
 9. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań (Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego).

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny.

 

VI  Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
o następujące kryterium/kryteria:

 

Cena – 70 % (70 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 70

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

Doświadczenie – 30 % (30 pkt)

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium doświadczenie otrzyma oferta, w której zostanie wykazana największa liczba zrealizowanych szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia potwierdzonych referencjami, według wzoru:

 

D (oferty ocenianej)

Doświadczenie = ————————————————————————— x 30

D (oferta z największą liczbą wykazanych szkoleń)

 

 

VII    Opis sposobu przygotowania oferty:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.
 3. Wykaz – opis doświadczenia wykładowców/trenerów z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 5. Do oferty należy dołączyć: egzemplarz życiorysu zawodowego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (max. 5 kartek, wydruk dwustronny), deklarację uczestnictwa
  w projekcie stanowiącą Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego oraz oświadczenia wykładowców/trenerów Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
 7. Wykaz zorganizowanych  i przeprowadzonych szkoleń  Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.
 8. Inne wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V.
 9. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą
  i podpisane przez Wykonawcę.
 10. Oferta oraz załączniki muszą być czytelne i złożone w języku polskim.
 11. Wszelkie zmiany w tekście oferty lub załączników (przekreślenia, poprawki dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 12. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VIII   Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając:

 

 1. Znak sprawy: KK/2015/PFiPP
 2. dane prowadzącego postępowanie (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74 A, I p.,

20-094 Lublin),

 1. tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie: „KOMPETENTA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozowju Lubelszczyzny”,
 2. dane składającego ofertę (nazwa firmy, adres)

 

a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 31.07.2015 r.”

 

Koperty, które nie zostaną oznaczone zgodnie z powyższym opisem, nie będą podlegały ocenie.

 

Miejsce złożenia oferty: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Męczenników Majdanka 181,  20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 31.07.2015 r. do godz. 14.30.

Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl w zakładce „Zapytania ofertowe”.

 

IX   Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
 2. W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
 3. W postępowaniu doszło do naruszenia zadań określonych w Regulaminie.

 

X    Osoby do kontaktów:

Magdalena Dąbek – Asystent koordynatora

tel: 516 283 452, e-mail:

Dorota Grabowska – Koordynator projektu

tel: 81 710 19 00, e-mail:

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
 2. Wykaz-opis doświadczenia kadry dydaktycznej (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3
  do Zapytania ofertowego).
 4. Wzór życiorysu zawodowego (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego).
 5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
 6. Oświadczenia kadry dydaktycznej (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego).
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego).
 1. Wykaz zorganizowanych szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego) udokumentowane referencjami lub dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.
 1. Inne wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. V.

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

  \n
 1. Dz. FRL\/1409\/15 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lublin, dnia 15 lipca 2015 roku<\/li>\n<\/ol>\n

   <\/p>\n

  Znak sprawy: KK\/2015\/PFiPP<\/p>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

  Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert w celu wy\u0142onienia wykonawcy na organizacj\u0119 i przeprowadzenie szkole\u0144 \u201ePRINCE2 FOUNDATION\u201d i \u201ePRINCE2 PRACTITIONER\u201d\u00a0w Lublinie.<\/strong><\/p>\n

  \u00a0<\/strong><\/p>\n

  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuj\u0105ca projekt \u201e<\/strong>KOMPETENTNA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny<\/strong>\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Kapita\u0142 Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dzia\u0142anie 8.1 Rozw\u00f3j pracownik\u00f3w i przedsi\u0119biorstw w regionie, Poddzia\u0142anie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsi\u0119biorstw, zaprasza
  \ndo przedstawienia oferty na organizacj\u0119 i przeprowadzenie w Lublinie:<\/strong><\/p>\n

  Cz\u0119\u015b\u0107 I \u2013 <\/strong>szkolenia <\/strong>\u201ePRINCE2 FOUNDATION\u201d <\/strong>dla 10 os\u00f3b.<\/p>\n

  Cz\u0119\u015b\u0107 II –<\/strong>\u00a0\u00a0<\/strong>szkolenia \u201ePRINCE2 PRACTITIONER\u201d <\/strong>dla 10 os\u00f3b.<\/p>\n

   <\/p>\n

  I \u00a0\u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

  Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci,
  \nna podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane
  \nw toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, kt\u00f3rych warto\u015b\u0107 przekracza wyra\u017con\u0105 w z\u0142otych r\u00f3wnowarto\u015b\u0107 kwoty wynikaj\u0105cej
  \nz umowy o dofinansowanie projektu, w rozdziale dotycz\u0105cym konkurencyjno\u015bci.<\/p>\n

   <\/p>\n

  II\u00a0\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

  Przedmiotem zam\u00f3wienia jest organizacja i przeprowadzenie w Lublinie:<\/h2>\n

   <\/p>\n

  Cz\u0119\u015b\u0107 I \u2013 szkolenia \u201ePRINCE2 FOUNDATION\u201d w wymiarze min. 24 godzin \u0142\u0105cznie<\/u> dla
  \n10 uczestnik\u00f3w\/uczestniczek projektu.<\/h2>\n

  Szkolenie winno by\u0107 akredytowane przez APN Group Ltd. oraz Project Management Institute (PMI).<\/u><\/p>\n

  Udzia\u0142 w szkoleniu zako\u0144czy si\u0119 egzaminem certyfikuj\u0105cym, w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje mi\u0119dzynarodowy certyfikat PRINCE2 FOUNDATION.<\/u><\/p>\n

   <\/p>\n

  Program szkolenia powinien obejmowa\u0107 modu\u0142y: <\/u><\/p>\n

   <\/p>\n

   \n
  1. Wprowadzenie do PRINCE2.<\/li>\n
  2. Proces przygotowanie projektu (PP).<\/li>\n
  3. Temat organizacja.<\/li>\n
  4. Temat uzasadnienie biznesowe.<\/li>\n
  5. Proces zarz\u0105dzanie strategiczne projektem (ZS).<\/li>\n
  6. Proces inicjowanie projektu (IP).<\/li>\n
  7. Proces zarz\u0105dzanie ko\u0144cem etapu (KE).<\/li>\n
  8. Proces sterowanie etapem (SE) – dzia\u0142ania rutynowe.<\/li>\n
  9. Proces zarz\u0105dzanie dostarczaniem produkt\u00f3w (ZD).<\/li>\n
  10. Jako\u015b\u0107, zmiana, ryzko.<\/li>\n
  11. Proces sterowanie etapem (SE) \u2013 obs\u0142uga zagadnie\u0144.<\/li>\n
  12. Proces zamykanie projektu (ZP).<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

   Miejsce realizacji szkolenia: Lublin<\/strong><\/p>\n

    <\/p>\n

   Cz\u0119\u015b\u0107 II \u2013 <\/strong>szkolenie \u201e<\/strong>PRINCE2 PRACTITIONER<\/strong>\u201d <\/strong>w wymiarze min. 16 godzin<\/u> dla 10 uczestnik\u00f3w\/uczestniczek projektu.<\/p>\n

   Szkolenie winno by\u0107 akredytowane przez APN Group Ltd. oraz Project Management Institute (PMI).<\/u><\/p>\n

   Udzia\u0142 w szkoleniu zako\u0144czy si\u0119 egzaminem certyfikuj\u0105cym, w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje mi\u0119dzynarodowy certyfikat PRINCE2 <\/u>PRACTITIONER<\/u><\/p>\n

   Program szkolenia powinien obejmowa\u0107 modu\u0142y:<\/u><\/p>\n

    <\/p>\n

    \n
   1. Planowanie oparte na produktach.<\/li>\n
   2. Zapis obiegu konfiguracji.<\/li>\n
   3. Zarz\u0105dzanie konfiguracj\u0105.<\/li>\n
   4. Zaw\u0119\u017cenie zakresu projektu.<\/li>\n
   5. Konsolidacja post\u0119p\u00f3w.<\/li>\n
   6. Analiza ryzyka.<\/li>\n
   7. Przedwczesne zamykanie projektu.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    Miejsce realizacji szkolenia: Lublin<\/strong><\/p>\n

     <\/p>\n

    Wymagania dotycz\u0105ce realizacji szkole\u0144:<\/strong><\/p>\n

    \u00a0<\/strong><\/p>\n

    Wykonawca b\u0119dzie odpowiedzialny za:<\/u><\/p>\n

     \n
    1. Organizacj\u0119 i przeprowadzenie przedmiotowych szkole\u0144 w Lublinie:<\/li>\n<\/ol>\n

     Cz\u0119\u015b\u0107 I<\/strong> – dla 10 uczestnik\u00f3w\/uczestniczek projektu w wymiarze min. 24 godz.<\/p>\n

     Cz\u0119\u015b\u0107 II <\/strong>\u2013 dla 10 uczestnik\u00f3w\/uczestniczek projektu w \u00a0wymiarze min. 16 godz.<\/p>\n

      \n
     1. Zapewnienie odpowiednich warunk\u00f3w do prowadzenia zaj\u0119\u0107: sala wyk\u0142adowa wyposa\u017cona w sprz\u0119t i pomoce dydaktyczne umo\u017cliwiaj\u0105ce prawid\u0142ow\u0105 realizacj\u0119 szkolenia, zapewnienie bezpiecznych, higienicznych warunk\u00f3w pracy i nauki.<\/li>\n
     2. Opracowanie i przeprowadzenie test\u00f3w wiedzy przed rozpocz\u0119ciem pierwszych zaj\u0119\u0107 i po zako\u0144czeniu ostatnich zaj\u0119\u0107 potwierdzaj\u0105cych nabyt\u0105 wiedz\u0119 oraz opracowanie wynik\u00f3w test\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n
       \n
      1. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, tj. dziennika zaj\u0119\u0107 zawieraj\u0105cego: list\u0119 obecno\u015bci, program szkolenia, harmonogram szkolenia z uwzgl\u0119dnieniem liczby godzin i temat\u00f3w zaj\u0119\u0107 edukacyjnych, list\u0119 odbioru posi\u0142k\u00f3w, list\u0119 odbioru materia\u0142\u00f3w szkoleniowych, list\u0119 odbioru za\u015bwiadcze\u0144, kopi\u0119 wydanych certyfikat\u00f3w potwierdzaj\u0105cych uko\u0144czenie szkolenia.<\/li>\n
      2. Po zako\u0144czeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiaj\u0105cemu orygina\u0142 dziennika zaj\u0119\u0107 oraz kopi\u0119 wydanych certyfikat\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n
        \n
       1. Wykonawca pokrywa koszt zakupu\/przygotowania akredytowanych przez w\u0142a\u015bciciela metodyki PRINCE2 materia\u0142\u00f3w szkoleniowych dla ka\u017cdego uczestnika\/uczestniczki szkolenia.<\/li>\n
       2. Wykonawca pokrywa koszt wynagrodzenia trenera.<\/li>\n
       3. Wykonawca pokrywa koszt wynajmu sali szkoleniowej.<\/li>\n
       4. Wykonawca pokrywa koszt cateringu dla ka\u017cdego uczestnika\/uczestniczki szkolenia. Wykonawca zobowi\u0105zany jest zapewni\u0107 uczestnikom szkolenia (przerwy kawowe oraz ciep\u0142y posi\u0142ek) na ka\u017cdy dzie\u0144 szkolenia:<\/li>\n
       5. a) w ramach przerwy kawowej powinna zosta\u0107 podana: kawa, herbata, \u015bmietanka\/mleko, cytryna, cukier, woda \u2013 gazowana i niegazowana w butelkach, 3 rodzaje kruchych ciasteczek. Pierwszy serwis kawowy podany b\u0119dzie przed rozpocz\u0119ciem szkolenia, drugi razem z ciep\u0142ym posi\u0142kiem.<\/li>\n
       6. b) w ramach ciep\u0142ego posi\u0142ku – powinno zosta\u0107 podane: zupa i drugie danie.<\/li>\n<\/ol>\n

        Ciep\u0142y posi\u0142ek powinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107 z: zupy i drugiego dania sk\u0142adaj\u0105cego si\u0119 z porcji mi\u0119sa lub ryby o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100\u00a0g, dodatk\u00f3w (np. ziemniaki, ry\u017c, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 200 g, oraz sur\u00f3wki o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).<\/p>\n

        12. Dostawca\/Wykonawca przygotuje i dostarczy posi\u0142ki wegetaria\u0144skie, w przypadku zg\u0142oszenia takiego zapotrzebowania przez uczestnik\u00f3w\/uczestniczki szkole\u0144. Posi\u0142ek wegetaria\u0144ski powinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107 z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 300 g oraz sur\u00f3wki o\u00a0gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).<\/p>\n

        13. Ciep\u0142y posi\u0142ek musi by\u0107 wyporcjowany dla ka\u017cdego uczestnika i podany na ciep\u0142o, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztu\u0107c\u00f3w jednorazowych i serwetkami.<\/p>\n

        14. Dostawca\/Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze niezb\u0119dne dla zapewnienia przerw kawowych.<\/p>\n

        15. Dostawca\/Wykonawca zapewni nale\u017cyt\u0105 jako\u015b\u0107 i przydatno\u015b\u0107 do spo\u017cycia dostarczonego wy\u017cywienia zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi w tym zakresie normami.<\/p>\n

        16. W cenie us\u0142ugi zawiera si\u0119 koszt transportu, naczy\u0144 oraz odbi\u00f3r zu\u017cytych naczy\u0144 po zako\u0144czeniu ka\u017cdego dnia szkoleniowego.<\/p>\n

        \u0141\u0105cznie Wykonawca zobowi\u0105zany jest zapewni\u0107 50 dwudaniowych obiad\u00f3w oraz 100 przerw kawowych, dostarczonych na miejsce szkolenia<\/p>\n

        Wykonawca pokrywa koszt przeprowadzenia egzaminu.<\/p>\n

        Wykonawca pokrywa koszt wynajmu sali szkoleniowej na egzamin.<\/p>\n

        Wykonawca pokrywa koszt wydania certyfikat\u00f3w.<\/p>\n

        Wykonawca zapewni akredytowane materia\u0142y szkoleniowe przez w\u0142a\u015bciciela metodyki PRINCE2.<\/p>\n

        Wykonawca umo\u017cliwi Zamawiaj\u0105cemu przeprowadzenie ankiet monitoruj\u0105cych i ewaluacyjnych projektu w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w\/uczestniczek szkolenia.<\/p>\n

        Wykonawca b\u0119dzie prowadzi\u0142 szkolenie w spos\u00f3b ustalony z Zamawiaj\u0105cym, tj. zgodnie
        \nz uzgodnionym harmonogramem i jest zobowi\u0105zany do zg\u0142aszania Zamawiaj\u0105cemu wszelkich zmian w harmonogramie.<\/p>\n

        Wykonawca zapewni ka\u017cdemu uczestnikowi mo\u017cliwo\u015b\u0107 podej\u015bcia do egzaminu i uzyskania mi\u0119dzynarodowego certyfikatu PRINCE2.<\/p>\n

        Wykonawca odpowiedzialny jest za podniesienie kwalifikacji wszystkich skierowanych na szkolenie przez Zam\u00f3wionego uczestnik\u00f3w\/uczestniczek. Zap\u0142ata wynagrodzenia uzale\u017cniona b\u0119dzie
        \nod osi\u0105gni\u0119tego efektu szkolenia potwierdzonego uzyskaniem przez wszystkich uczestnik\u00f3w\/uczestniczki certyfikat\u00f3w PRINCE2 FOUNDATION oraz PRINCE2 PRACTITIONER.<\/p>\n

        Wykonawca zobowi\u0105zany jest do zamieszczania logotyp\u00f3w Unii Europejskiej i KAPITA\u0141 LUDZKI oraz informacji o wsp\u00f3\u0142finansowaniu projektu ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego na materia\u0142ach szkoleniowych.<\/p>\n

        Wykonawca nie mo\u017ce zleci\u0107 innemu Wykonawcy realizacji cz\u0119\u015bci lub ca\u0142o\u015bci zam\u00f3wienia.<\/p>\n

        Wykonawca wraz z ofert\u0105 przedk\u0142ada Zamawiaj\u0105cemu \u017cyciorysy wyk\u0142adowc\u00f3w\/trener\u00f3w, kt\u00f3rzy b\u0119d\u0105 prowadzi\u0107 zaj\u0119cia (Za\u0142\u0105cznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklaracj\u0119 uczestnictwa
        \nw projekcie (Za\u0142\u0105cznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz o\u015bwiadczenia (Za\u0142\u0105cznik nr 6 do Zapytania ofertowego). Wyk\u0142adowcy\/trenerzy musz\u0105 posiada\u0107 do\u015bwiadczenie w prowadzeniu szkole\u0144 w dziedzinie zgodnej z tematyk\u0105 szkole\u0144 w wymiarze co najmniej 200 godz. szkoleniowych lub co najmniej 2-letnie do\u015bwiadczenie zawodowe w dziedzinie zgodnej z tematyk\u0105 szkolenia.<\/p>\n

        W przypadku zmiany wyk\u0142adowcy\/trenera, Wykonawca zobowi\u0105zany jest zg\u0142osi\u0107 \u017cyciorys zawodowy nowego wyk\u0142adowcy\/trenera o kwalifikacjach co najmniej r\u00f3wnych wyk\u0142adowcy zg\u0142oszonego przy sk\u0142adaniu oferty Zamawiaj\u0105cemu, w terminie 7 dni przed rozpocz\u0119ciem kursu.<\/p>\n

        Z zam\u00f3wienia wykluczone s\u0105 osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicz\u0105cych w realizacji PO KL
        \nw sytuacji, gdy wyst\u0119puje konflikt interes\u00f3w, o kt\u00f3rym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatk\u00f3w w ramach Programu Operacyjnego Kapita\u0142 Ludzki (Rozdzia\u0142\u00a0 4, podrozdzia\u0142 5) obowi\u0105zuj\u0105cych od dnia 01.05.2014 r.<\/p>\n

        Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo wgl\u0105du do dokument\u00f3w Wykonawcy zwi\u0105zanych
        \nz realizowanym szkoleniem, w tym dokument\u00f3w finansowych.<\/p>\n

        Wykonawca zobowi\u0105zany jest do przechowywania dokumentacji dotycz\u0105cej szkolenia do dnia 31.12.2020 roku.<\/p>\n

        Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie odpowiedzialny za:<\/strong><\/p>\n

         \n
        1. Dostarczenie Wykonawcy oznaczenia pomieszcze\u0144, w kt\u00f3rych odbywa\u0107 si\u0119 b\u0119d\u0105 zaj\u0119cia, zgodnie
         \nz obowi\u0105zuj\u0105cymi Wytycznymi.<\/li>\n
        2. Rozliczenie koszt\u00f3w dojazdu na szkolenie uczestnik\u00f3w\/uczestniczek spoza Lublina.<\/li>\n
        3. Dostarczenie wzoru dziennika zaj\u0119\u0107 z list\u0105 imienn\u0105 uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
        4. Kontakt z uczestnikami szkolenia.<\/li>\n<\/ol>\n

         III\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

         80000000-4 Us\u0142ugi edukacyjne i szkoleniowe<\/p>\n

         IV\u00a0 Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

         \u00a0<\/strong><\/p>\n

         Zaj\u0119cia b\u0119d\u0105 realizowane w dni wolne od pracy (weekendy) po 8 godz. dziennie:<\/p>\n

         Cz\u0119\u015b\u0107 I \u2013 <\/strong>szkolenie \u201e<\/strong>PRINCE2 FOUNDATION<\/strong>\u201d<\/strong>.<\/strong><\/p>\n

         Szkolenie odb\u0119dzie si\u0119 w nast\u0119puj\u0105cych terminach:<\/p>\n

         04-06.09.2015 r.<\/p>\n

         \u00a0<\/strong><\/p>\n

         Cz\u0119\u015b\u0107 II \u2013 <\/strong>szkolenie \u201e<\/strong>PRINCE2 PRACTITIONER<\/strong>\u201d<\/strong><\/p>\n

         Szkolenie odb\u0119dzie si\u0119 w nast\u0119puj\u0105cych terminach:<\/p>\n

         19-20.09.2015 r.<\/p>\n

          <\/p>\n

         Ewentualne zmiany w harmonogramie zaj\u0119\u0107 musz\u0105 zosta\u0107 zatwierdzone przez Zamawiaj\u0105cego.<\/p>\n

         \u00a0<\/strong><\/p>\n

         V\u00a0\u00a0\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

         W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze warunki:<\/p>\n

          \n
         1. Posiadaj\u0105 uprawnienia do przeprowadzenia akredytowanego szkolenia przez APN Group Ltd. oraz Project Management Institute (PMI).<\/li>\n
         2. Posiadaj\u0105 uprawnienia do wykonywania przedmiotu zam\u00f3wienia (Za\u0142\u0105cznik nr 7 do zapytania ofertowego).<\/li>\n<\/ol>\n
           \n
          1. Dysponuj\u0105 odpowiedni\u0105 kadr\u0105 szkoleniow\u0105 tj. osobami posiadaj\u0105cymi co najmniej 2 letnie do\u015bwiadczenie w prowadzeniu szkole\u0144 obejmuj\u0105cych tematyk\u0119 wskazan\u0105 w tre\u015bci zapytania ofertowego lub posiadaj\u0105 co najmniej przeprowadzonych 200 godzin szkoleniowych (Za\u0142\u0105cznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107 \u017cyciorysy wyk\u0142adowc\u00f3w\/trener\u00f3w potwierdzaj\u0105ce wymagane do\u015bwiadczenie (Za\u0142\u0105cznik nr 4 do Zapytania ofertowego), deklaracj\u0119 uczestnictwa w projekcie (Za\u0142\u0105cznik nr 5 do Zapytania ofertowego) oraz o\u015bwiadczenia (Za\u0142\u0105cznik nr 6 do Zapytania ofertowego).<\/li>\n
          2. Znajduj\u0105 si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia.<\/li>\n
          3. Nie zosta\u0142a otwarta w stosunku do nich likwidacja, ani nie zosta\u0142a og\u0142oszona upad\u0142o\u015b\u0107, a tak\u017ce nie zalegaj\u0105 z op\u0142acaniem podatk\u00f3w, ani sk\u0142adek na ubezpieczenie spo\u0142eczne lub zdrowotne
           \n(z wyj\u0105tkiem przypadk\u00f3w, kiedy uzyskane zosta\u0142o przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roz\u0142o\u017cenie na raty zaleg\u0142ych p\u0142atno\u015bci lub wstrzymanie w ca\u0142o\u015bci wykonania decyzji w\u0142a\u015bciwego organu) -Za\u0142\u0105cznik nr 7 do Zapytania ofertowego.<\/li>\n
          4. Z zam\u00f3wienia wykluczone s\u0105 osoby zatrudnione w instytucjach uczestnicz\u0105cych w realizacji PO KL
           \nw sytuacji, gdy wyst\u0119puje konflikt interes\u00f3w, o kt\u00f3rym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatk\u00f3w w ramach Programu Operacyjnego Kapita\u0142 Ludzki (Rozdzia\u0142\u00a0 4, podrozdzia\u0142 5) obowi\u0105zuj\u0105cych od dnia 01.05.2014 r. (Za\u0142\u0105cznik nr 6 do Zapytania ofertowego).<\/li>\n
          5. Z post\u0119powania wykluczone s\u0105 podmioty powi\u0105zane z Zamawiaj\u0105cym osobowo lub kapita\u0142owo. Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Beneficjenta czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/li>\n
          6. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
          7. posiadaniu co najmniej 10% udzia\u0142\u00f3w lub akcji,<\/li>\n
          8. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
          9. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

           Wykonawca zobowi\u0105zany jest do\u0142\u0105czy\u0107 do oferty o\u015bwiadczenie o braku ww. powi\u0105za\u0144 (Za\u0142\u0105cznik nr 3
           \ndo Zapytania ofertowego).<\/p>\n

           Ocena spe\u0142nienia warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu b\u0119dzie przeprowadzona w oparciu o przed\u0142o\u017cone przez Wykonawc\u0119 dokumenty i o\u015bwiadczenia. Oferty Wykonawc\u00f3w, kt\u00f3rzy przed\u0142o\u017c\u0105 dokumenty potwierdzaj\u0105ce spe\u0142nianie wymaganych warunk\u00f3w zostan\u0105 dopuszczone do oceny.<\/p>\n

            <\/p>\n

           VI\u00a0 Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

           Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu
           \no nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

            <\/p>\n

           Cena<\/u><\/strong> – 70 % (70 pkt)<\/p>\n

           Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium cena<\/u> (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

           C minimalna<\/p>\n

           Cena = ————————- x 70<\/p>\n

           C oferty badanej<\/p>\n

           Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

            <\/p>\n

           Do\u015bwiadczenie<\/u><\/strong> – 30 % (30 pkt)<\/p>\n

           Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium do\u015bwiadczenie<\/u> otrzyma oferta, w kt\u00f3rej zostanie wykazana najwi\u0119ksza liczba zrealizowanych szkole\u0144 zgodnych z przedmiotem zam\u00f3wienia potwierdzonych referencjami, wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

            <\/p>\n

           D (oferty ocenianej)<\/p>\n

           Do\u015bwiadczenie = ————————————————————————— x 30<\/p>\n

           D (oferta z najwi\u0119ksz\u0105 liczb\u0105 wykazanych szkole\u0144)<\/p>\n

            <\/p>\n

            <\/p>\n

           VII\u00a0\u00a0\u00a0 Opis sposobu przygotowania oferty:<\/strong><\/p>\n

           W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

            \n
           1. Jeden wykonawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 tylko jedn\u0105 ofert\u0119.<\/li>\n
           2. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik Nr 1 do Zapytania ofertowego<\/a>.<\/u><\/em><\/li>\n
           3. Wykaz – opis do\u015bwiadczenia wyk\u0142adowc\u00f3w\/trener\u00f3w z zakresu zgodnego z przedmiotem zam\u00f3wienia Za\u0142\u0105cznik nr 2 do Zapytania ofertowego<\/a>.<\/u><\/em><\/li>\n
           4. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 kapita\u0142owych i osobowych Za\u0142\u0105cznik nr 3 do Zapytania ofertowego<\/a><\/u><\/em>.<\/li>\n
           5. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107: egzemplarz \u017cyciorysu zawodowego na wzorze stanowi\u0105cym Za\u0142\u0105cznik nr 4<\/u><\/em> do Zapytania ofertowego<\/u><\/em><\/a> (max. 5 kartek, wydruk dwustronny), deklaracj\u0119 uczestnictwa
            \nw projekcie stanowi\u0105c\u0105
            Za\u0142\u0105cznik nr 5<\/u><\/em> do Zapytania ofertowego<\/u><\/em><\/a> oraz o\u015bwiadczenia wyk\u0142adowc\u00f3w\/trener\u00f3w Za\u0142\u0105cznik nr 6 <\/u><\/em><\/a>do Zapytania ofertowego<\/a>.<\/u><\/em><\/li>\n
           6. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nieniu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu Za\u0142\u0105cznik nr 7 do zapytania ofertowego<\/a>.<\/u><\/em><\/li>\n
           7. Wykaz zorganizowanych \u00a0i przeprowadzonych szkole\u0144 \u00a0Za\u0142\u0105cznik nr 8 do zapytania ofertowego<\/a><\/u><\/em>.<\/li>\n
           8. Inne wymagane dokumenty, o kt\u00f3rych mowa w pkt. V.<\/li>\n
           9. Kserokopie dokument\u00f3w musz\u0105 by\u0107 potwierdzone za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em, opatrzone dat\u0105
            \ni podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
           10. Oferta oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 czytelne i z\u0142o\u017cone w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
           11. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty lub za\u0142\u0105cznik\u00f3w (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) musz\u0105 by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
           12. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
           13. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert, Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
           14. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert.<\/li>\n
           15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

            VIII\u00a0\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

            Forma oferty: <\/u>ofert\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w postaci pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie i opisa\u0107 j\u0105 podaj\u0105c: <\/u><\/p>\n

             <\/p>\n

             \n
            1. Znak sprawy: KK\/2015\/PFiPP<\/li>\n
            2. dane prowadz\u0105cego post\u0119powanie (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. Lubartowska 74 A, I p.,<\/li>\n<\/ol>\n

             20-094 Lublin),<\/p>\n

              \n
             1. tytu\u0142 projektu, w ramach kt\u00f3rego prowadzone jest niniejsze post\u0119powanie: \u201eKOMPETENTA KADRA – szkolenia i doradztwo dla Fundacji Rozowju Lubelszczyzny\u201d,<\/li>\n
             2. dane sk\u0142adaj\u0105cego ofert\u0119 (nazwa firmy, adres)<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

              a tak\u017ce opatrzy\u0107 napisem \u201eNie otwiera\u0107 przed dniem 31.07.2015 r.\u201d<\/strong><\/p>\n

              \u00a0<\/strong><\/p>\n

              Koperty, kt\u00f3re nie zostan\u0105 oznaczone zgodnie z powy\u017cszym opisem, nie b\u0119d\u0105 podlega\u0142y ocenie.<\/u><\/p>\n

              \u00a0<\/u><\/p>\n

              Miejsce z\u0142o\u017cenia oferty: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, ul. M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, \u00a020-325 Lublin (Sekretariat).<\/p>\n

               <\/p>\n

              Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 31.07.2015 r. do godz. 14.30.<\/strong><\/p>\n

              Wyniki post\u0119powania zostan\u0105 zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl<\/a> w zak\u0142adce \u201eZapytania ofertowe\u201d.<\/p>\n

               <\/p>\n

              IX\u00a0\u00a0 Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

              Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

               \n
              1. Wszystkie oferty, kt\u00f3re wp\u0142yn\u0119\u0142y w danym post\u0119powaniu by\u0142y wadliwe i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
              2. W toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy.<\/li>\n
              3. W post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zada\u0144 okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

                <\/p>\n

               X\u00a0\u00a0\u00a0 Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

               Magdalena D\u0105bek \u2013 Asystent koordynatora<\/p>\n

               tel: 516\u00a0283 452, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

               Dorota Grabowska – Koordynator projektu<\/p>\n

               tel: 81\u00a0710 19 00, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

               \u00a0<\/u><\/p>\n

               Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

                \n
               1. Formularz oferty Wykonawcy<\/a> (Za\u0142\u0105cznik nr 1 do Zapytania ofertowego).<\/li>\n
               2. Wykaz-opis do\u015bwiadczenia kadry dydaktycznej<\/a> (Za\u0142\u0105cznik nr 2 do Zapytania ofertowego).<\/li>\n
               3. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 kapita\u0142owych i osobowych z Zamawiaj\u0105cym <\/a>(Za\u0142\u0105cznik nr 3
                \ndo Zapytania ofertowego).<\/li>\n
               4. Wz\u00f3r \u017cyciorysu zawodowego<\/a> (Za\u0142\u0105cznik nr 4 do Zapytania ofertowego).<\/li>\n
               5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie<\/a> (Za\u0142\u0105cznik nr 5 do Zapytania ofertowego).<\/li>\n
               6. O\u015bwiadczenia kadry dydaktycznej <\/a>(Za\u0142\u0105cznik nr 6 do Zapytania ofertowego).<\/li>\n
               7. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nieniu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu<\/a> (Za\u0142\u0105cznik nr 7 do Zapytania ofertowego).<\/li>\n<\/ol>\n
                 \n
                1. Wykaz zorganizowanych szkole\u0144 zgodnych z przedmiotem zam\u00f3wienia<\/a> (Za\u0142\u0105cznik nr 8 do Zapytania ofertowego) udokumentowane referencjami lub dokumentami potwierdzaj\u0105cymi nale\u017cyte wykonanie us\u0142ugi.<\/li>\n<\/ol>\n
                  \n
                 1. Inne wymagane dokumenty, o kt\u00f3rych mowa w pkt. V.<\/li>\n<\/ol>\n

                  \u00a0<\/em><\/p>\n

                  \n
                  <\/i>
                  \n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
                  '); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
                  ").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });