Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/15/SALA/OWES/2019

29 mar 2019


Znak sprawy: FRL/15/SALA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 29.03.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/15/SALA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Miejski Ośrodek Kultury „Dworek”

ul. Lubelska 24A

22-170 Rejowiec Fabryczny

80 20 100

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_15_SALA_OWES_2019