ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU NR 2/SPOT/KAT/OWES/2017

09 Lis 2017


Zamawiający:

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

Lublin, dnia 09.11.2017 roku

 

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU
NR 2/SPOT/KAT/OWES/2017

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiodący) w partnerstwie z Grupa Medialną ITM Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie ciepłego posiłku oraz zorganizowanie poczęstunku (serwisu kawowego) podczas jednodniowego spotkania animacyjnego w Adamowie dla śr. 12 uczestników projektu.

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego oraz www.eslubelskie.pl.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie
i dostarczenie ciepłego posiłku oraz zorganizowanie poczęstunku (serwisu kawowego) podczas jednodniowego spotkania animacyjnego w Adamowie dla grupy śr. 12 uczestników w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wymagania dotyczące organizacji cateringu:

 1. Ciepły posiłek powinien się składać z: porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g, oraz surówki
  o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).
 2. Dostawca/Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki projektu. Posiłek wegetariański powinien się składać z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).
 3. Ciepły posiłek musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika/uczestniczki i podany na ciepło,
  w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami.
 4. Minimalny zakres poczęstunku podczas każdej przerwy kawowej: woda mineralna (gazowana
  i niegazowana), świeżo parzona herbata (różne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, śmietanka do kawy w postaci płynnej lub mleko, ciastka kruche
  3 rodzaje.
 5. Przygotowywane przez Dostawcę/Wykonawcę potrawy z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane
  z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych.
  W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciastka kruche, woda, cukier, mleko, itp. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się, że będą one posiadać datę przydatności
  do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług.
 6. Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami.
 7. Dostawca/Wykonawca dostarczy posiłki na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej
  15 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz 5 min. przez rozpoczęciem przerwy obiadowej.
 8. W cenie usługi zawiera się koszt transportu, naczyń (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu każdego spotkania. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów.

Wynagrodzenie za usługę cateringową świadczoną dla uczestników spotkania będzie wypłacone dostawcy/wykonawcy po wystawieniu faktury VAT/rachunku na podstawie rzeczywistej liczby wydanych posiłków w trakcie spotkania (osobodni).

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób i/lub miejsca realizacji usług w zależności od wyników przebiegu procesu rekrutacji uczestników na spotkania.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 – Usługi dostarczenia posiłków

Termin i miejsce wykonania zamówienia: 23.11.2017 r. w Adamowie

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 2. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. posiadający doświadczenie w realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia,
  (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 5. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 6. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 7. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 8. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 9. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy  nie spełniający warunków udziału
w postępowaniu.

Kryterium wyboru:

 Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena – 80%  (80 pkt.)
 2. Klauzule społeczne – 20% (20 pkt) – weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego rozeznania cenowego.

Ad. 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 80 pkt.

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 Kryterium „Klauzule społeczne” przyznane będą punkty w następujący sposób:

–  oferta, które spełnia kryterium otrzyma 20 pkt.

– oferta, która nie spełnia kryterium otrzyma 0  pkt.

Ocena w zakresie kryterium „klauzule społeczne” dokonana zostanie na podstawie deklaracji Wykonawcę złożonej w ramach wypełnionego załącznika nr 4.

Deklaracja obejmuje oświadczenie, że do realizacji zamówienia i na czas jego trwania
(zgodnie z zawartą umową) Wykonawca zapewni, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących
w wykonywaniu zamówienia zatrudniona będzie co najmniej 1 osoba bezrobotna (w wymiarze
min. ½ etatu) w rozumieniu ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016. Poz. 645 tekst jednolity). Zamawiający określa, że wskazana wyżej osoba (skierowana przez właściwy urząd pracy) powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy na realizacje zamówienia, nieprzerwanie przez cały okres jej trwania. W celu weryfikacji spełnienia klauzuli społecznej zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia kopii skierowania osoby bezrobotnej przez urząd pracy oraz umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczególności jest niższa o 30%
od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

Forma i miejsce złożenia oferty:

Oferta powinna być złożona osobiście/pocztą/przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną na adres: do dnia 20 listopada 2017 r. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ROZEZNANIE RYNKU NR 2/SPOT/KAT/OWES/2017w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamość (biuro projektu).

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura projektu OWES w Zamościu na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu cenowym.

Dodatkowe informacje: Marian Gil, tel.: 84-627 11 81; 84-627 11 91.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy. Załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do zapytania cenowego).
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (Załącznik nr 3 do zapytania cenowego).
 4. Oświadczenie Dostawcy/Wykonawcy o spełnieniu klauzul społecznych (Załącznik nr 4 do zapytania cenowego).
 5. Przykładowe menu wraz z gramaturą dań.

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku 2-SPOT-KAT-OWES-2017


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Lublin, dnia 09.11.2017 roku<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

ZAPYTANIE CENOWE – ROZEZNANIE RYNKU
\n<\/strong>NR 2\/SPOT\/KAT\/OWES\/2017<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny (Partner Wiod\u0105cy) w partnerstwie z Grupa Medialn\u0105 ITM Sp. z o.o. w zwi\u0105zku z realizacj\u0105 projektu \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d dofinansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b Priorytetowa 11 W\u0142\u0105czenie spo\u0142eczne, Dzia\u0142anie 11.3 Ekonomia Spo\u0142eczna, zaprasza do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na wykonanie us\u0142ugi cateringowej obejmuj\u0105cej przygotowanie i dostarczenie ciep\u0142ego posi\u0142ku oraz zorganizowanie pocz\u0119stunku (serwisu kawowego) podczas jednodniowego spotkania animacyjnego w Adamowie dla \u015br. 12 uczestnik\u00f3w projektu.<\/p>\n

Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Zam\u00f3wienie poni\u017cej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci (rozeznanie rynku) nie podlega przepisom ustawy Prawo Zam\u00f3wie\u0144 Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dost\u0119pne na stronie internetowej Zamawiaj\u0105cego oraz www.eslubelskie.pl<\/a>.<\/p>\n

Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest wykonanie us\u0142ugi cateringowej obejmuj\u0105cej przygotowanie
\ni dostarczenie ciep\u0142ego posi\u0142ku oraz zorganizowanie pocz\u0119stunku (serwisu kawowego) podczas jednodniowego spotkania animacyjnego w Adamowie dla grupy \u015br. 12 uczestnik\u00f3w w ramach projektu \u201eO\u015brodek Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w subregionie che\u0142msko-zamojskim\u201d wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.<\/p>\n

Wymagania dotycz\u0105ce organizacji cateringu:<\/strong><\/p>\n

  \n
 1. Ciep\u0142y posi\u0142ek powinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107 z: porcji mi\u0119sa lub ryby o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100\u00a0g, dodatk\u00f3w (np. ziemniaki, ry\u017c, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 200 g, oraz sur\u00f3wki
  \no gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).<\/li>\n
 2. Dostawca\/Wykonawca przygotuje i dostarczy posi\u0142ki wegetaria\u0144skie, w przypadku zg\u0142oszenia takiego zapotrzebowania przez uczestnik\u00f3w\/uczestniczki projektu. Posi\u0142ek wegetaria\u0144ski powinien si\u0119 sk\u0142ada\u0107 z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej ni\u017c 300 g oraz sur\u00f3wki o\u00a0gramaturze nie mniejszej ni\u017c 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g).<\/li>\n
 3. Ciep\u0142y posi\u0142ek musi by\u0107 wyporcjowany dla ka\u017cdego uczestnika\/uczestniczki i podany na ciep\u0142o,
  \nw pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztu\u0107c\u00f3w jednorazowych i serwetkami.<\/li>\n
 4. Minimalny zakres pocz\u0119stunku podczas ka\u017cdej przerwy kawowej: woda mineralna (gazowana
  \ni niegazowana), \u015bwie\u017co parzona herbata (r\u00f3\u017cne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, \u015bmietanka do kawy w postaci p\u0142ynnej lub mleko, ciastka kruche
  \n3 rodzaje.<\/li>\n
 5. Przygotowywane przez Dostawc\u0119\/Wykonawc\u0119 potrawy z surowc\u00f3w wysokiej jako\u015bci, \u015bwie\u017cych, naturalnych, ma\u0142o przetworzonych, z ograniczon\u0105 ilo\u015bci\u0105 substancji konserwuj\u0105cych, zag\u0119szczaj\u0105cych, barwi\u0105cych lub sztucznie aromatyzowanych. Posi\u0142ki nie mog\u0105 by\u0107 wykonywane
  \nz produkt\u00f3w typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posi\u0142ku oraz produkt\u00f3w gotowych.
  \nW przypadku produkt\u00f3w przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciastka kruche, woda, cukier, mleko, itp. Dostawca\/Wykonawca zobowi\u0105zuje si\u0119, \u017ce b\u0119d\u0105 one posiada\u0107 dat\u0119 przydatno\u015bci
  \ndo spo\u017cycia wygasaj\u0105c\u0105 nie wcze\u015bniej ni\u017c na 1 miesi\u0105c przed dniem wykonania us\u0142ug.<\/li>\n
 6. Dostawca\/Wykonawca zapewni nale\u017cyt\u0105 jako\u015b\u0107 i przydatno\u015b\u0107 do spo\u017cycia dostarczonego wy\u017cywienia zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi w tym zakresie normami.<\/li>\n
 7. Dostawca\/Wykonawca dostarczy posi\u0142ki na miejsce wskazane przez Zamawiaj\u0105cego najp\u00f3\u017aniej
  \n15 min. przed planowanym rozpocz\u0119ciem zaj\u0119\u0107 oraz 5 min. przez rozpocz\u0119ciem przerwy obiadowej.<\/li>\n
 8. W cenie us\u0142ugi zawiera si\u0119 koszt transportu, naczy\u0144 (termosy\/podgrzewacze, fili\u017canki, talerzyki, szklanki\/kubeczki, \u0142y\u017ceczki, cukiernice, talerze itp.) oraz odbi\u00f3r zu\u017cytych naczy\u0144 po zako\u0144czeniu ka\u017cdego spotkania. Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 u\u017cycia naczy\u0144 i sztu\u0107c\u00f3w plastikowych, odpowiednich do serwowanych da\u0144\/napoj\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

  Wynagrodzenie za us\u0142ug\u0119 cateringow\u0105 \u015bwiadczon\u0105 dla uczestnik\u00f3w spotkania b\u0119dzie wyp\u0142acone dostawcy\/wykonawcy po wystawieniu faktury VAT\/rachunku na podstawie rzeczywistej liczby wydanych posi\u0142k\u00f3w w trakcie spotkania (osobodni).<\/p>\n

  Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby os\u00f3b i\/lub miejsca realizacji us\u0142ug w zale\u017cno\u015bci od wynik\u00f3w przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w na spotkania.<\/p>\n

  Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia wykonawcy wy\u0142onionemu w trybie zasady konkurencyjno\u015bci zam\u00f3wie\u0144 publicznych uzupe\u0142niaj\u0105cych, w wysoko\u015bci nieprzekraczaj\u0105cej 50% warto\u015bci zam\u00f3wienia publicznego okre\u015blonej w umowie zawartej z wykonawc\u0105, o ile te zam\u00f3wienia publiczne s\u0105 zgodne z przedmiotem zam\u00f3wienia publicznego podstawowego.<\/p>\n

  Nazwa i kod okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

  55321000-6 – Us\u0142ugi przygotowywania posi\u0142k\u00f3w<\/p>\n

  55520000-1 \u2013 Us\u0142ugi dostarczenia posi\u0142k\u00f3w<\/p>\n

  Termin i miejsce wykonania zam\u00f3wienia: <\/strong>23.11.2017 r. w Adamowie<\/p>\n

  Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

  W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Dostawcy\/Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

   \n
  1. uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
  2. znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia,
   \n(ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
  3. posiadaj\u0105cy do\u015bwiadczenie w realizacji dostaw b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia,
   \n(ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
  4. dysponuj\u0105cy sprz\u0119tem i osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
  5. nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3). Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i\u00a0przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/li>\n
  6. a) uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
  7. b) posiadaniu co najmniej 10 % udzia\u0142\u00f3w lub akcji,<\/li>\n
  8. c) pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
  9. d) pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

   Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Dostawcy\/Wykonawcy\u00a0 nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u
   \nw post\u0119powaniu.<\/p>\n

   Kryterium wyboru:<\/strong><\/p>\n

   \u00a0<\/strong>Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
   \nw oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

    \n
   1. Cena \u2013 80% \u00a0(80 pkt.)<\/li>\n
   2. Klauzule spo\u0142eczne \u2013 20% (20 pkt) \u2013 weryfikowane na podstawie o\u015bwiadczenia stanowi\u0105cego za\u0142\u0105cznik nr 4 do niniejszego rozeznania cenowego.<\/li>\n<\/ol>\n

    Ad. 1. Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201ecena\u201d<\/strong> (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/p>\n

    C minimalna<\/p>\n

    Cena = \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014- x 80 pkt.<\/p>\n

    C oferty badanej<\/p>\n

    Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

    Ad. 2 Kryterium \u201eKlauzule spo\u0142eczne<\/strong>\u201d przyznane b\u0119d\u0105 punkty w nast\u0119puj\u0105cy spos\u00f3b:<\/p>\n

    –\u00a0 oferta, kt\u00f3re spe\u0142nia kryterium otrzyma 20 pkt.<\/p>\n

    – oferta, kt\u00f3ra nie spe\u0142nia kryterium otrzyma 0\u00a0 pkt.<\/p>\n

    Ocena w zakresie kryterium \u201eklauzule spo\u0142eczne\u201d dokonana zostanie na podstawie deklaracji Wykonawc\u0119 z\u0142o\u017conej w ramach wype\u0142nionego za\u0142\u0105cznika nr 4.<\/p>\n

    Deklaracja obejmuje o\u015bwiadczenie, \u017ce do realizacji zam\u00f3wienia i na czas jego trwania
    \n(zgodnie z\u00a0zawart\u0105 umow\u0105) Wykonawca zapewni, \u017ce w\u015br\u00f3d os\u00f3b bezpo\u015brednio uczestnicz\u0105cych
    \nw wykonywaniu zam\u00f3wienia zatrudniona b\u0119dzie co najmniej 1\u00a0osoba bezrobotna<\/strong> (w wymiarze
    \nmin. \u00bd etatu) w\u00a0rozumieniu ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016. Poz. 645 tekst jednolity). Zamawiaj\u0105cy okre\u015bla, \u017ce wskazana wy\u017cej osoba (skierowana przez w\u0142a\u015bciwy urz\u0105d pracy) powinna by\u0107 zatrudniona w terminie nie d\u0142u\u017cszym ni\u017c 14 dni od daty podpisania umowy na realizacje zam\u00f3wienia, nieprzerwanie przez ca\u0142y okres jej trwania. W celu weryfikacji spe\u0142nienia klauzuli spo\u0142ecznej zamawiaj\u0105cy zobowi\u0105zuje Wykonawc\u0119 do przedstawienia kopii skierowania osoby bezrobotnej przez urz\u0105d pracy oraz umowy o prac\u0119 wraz z zakresem obowi\u0105zk\u00f3w potwierdzon\u0105 za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.<\/p>\n

    Zamawiaj\u0105cy wybierze najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119, kt\u00f3ra uzyska najwy\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w
    \nw oparciu o ustalone wy\u017cej kryteria.<\/p>\n

    Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, je\u017celi zaproponowana cena jest ra\u017c\u0105co niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy PZP, w szczeg\u00f3lno\u015bci jest ni\u017csza o 30%
    \nod warto\u015bci zam\u00f3wienia lub \u015bredniej arytmetycznej cen wszystkich z\u0142o\u017conych ofert.
    \nOdrzucenie oferty b\u0119dzie mo\u017cliwe po przedstawieniu wyja\u015bnie\u0144 przez wykonawc\u0119.<\/p>\n

    Forma i miejsce z\u0142o\u017cenia oferty:<\/strong><\/p>\n

    Oferta powinna by\u0107 z\u0142o\u017cona osobi\u015bcie\/poczt\u0105\/przesy\u0142k\u0105 kuriersk\u0105 lub drog\u0105 elektroniczn\u0105 na adres: do dnia 20 listopada 2017 r. <\/strong>W przypadku oferty sk\u0142adanej w formie pisemnej nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 j\u0105 w zamkni\u0119tej kopercie z dopiskiem: \u201eROZEZNANIE RYNKU NR 2\/SPOT\/KAT\/OWES\/2017<\/strong>\u201d w<\/strong> O\u015brodku Wsparcia Ekonomii Spo\u0142ecznej w Zamo\u015bciu<\/strong>, ul. Pereca 2, pok. 7, 22-400 Zamo\u015b\u0107 (biuro projektu).<\/strong><\/p>\n

    W przypadku przys\u0142ania oferty za po\u015brednictwem poczty lub przesy\u0142ki kurierskiej, za termin z\u0142o\u017cenia oferty przyjmuje si\u0119 termin wp\u0142ywu oferty (przesy\u0142ki) do biura projektu OWES w Zamo\u015bciu na w\/w adres.<\/p>\n

    Zamawiaj\u0105cy nie ponosi odpowiedzialno\u015bci za zdarzenia wynikaj\u0105ce z niew\u0142a\u015bciwego oznakowania koperty lub braku kt\u00f3regokolwiek z wymaganych dokument\u00f3w\/informacji oraz za przes\u0142anie\/z\u0142o\u017cenie oferty w innym miejscu, ni\u017c wskazane w niniejszym zapytaniu cenowym.<\/p>\n

    Dodatkowe informacje:<\/strong> Marian Gil, tel.: 84-627 11 81; 84-627 11 91.<\/p>\n

    Za\u0142\u0105czniki:<\/u><\/strong><\/p>\n

     \n
    1. Formularz ofertowy. Za\u0142\u0105cznik nr 1 do zapytania cenowego<\/a>.<\/li>\n
    2. O\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu (Za\u0142\u0105cznik nr 2 do zapytania cenowego<\/a>).<\/li>\n
    3. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z zamawiaj\u0105cym (Za\u0142\u0105cznik nr 3 do zapytania cenowego<\/a>).<\/li>\n
    4. O\u015bwiadczenie Dostawcy\/Wykonawcy o spe\u0142nieniu klauzul spo\u0142ecznych (Za\u0142\u0105cznik nr 4 do zapytania cenowego<\/a>).<\/li>\n
    5. Przyk\u0142adowe menu wraz z gramatur\u0105 da\u0144.<\/li>\n<\/ol>\n

     Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku 2-SPOT-KAT-OWES-2017<\/a><\/p>\n