Zapytanie ofertowe Znak sprawy: FRL/13/2017/MnS!

08 Gru 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/1099/17                                                                                              Lublin, dnia 08 grudnia 2017 roku

Znak sprawy: FRL/13/2017/MnS!

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert cenowych w celu wyłonienia Wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi” (dla 2 grup szkoleniowych).

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Młodzi na start!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi” (24 godziny/grupę) dla 2 grup szkoleniowych.

 

Planowane miejsca organizacji i przeprowadzenia szkoleń to: Lublin i Łuków. Liczba osób i grup w poszczególnych miejscowościach będzie uzależniona od przebiegu procesu rekrutacji uczestników i uczestniczek. Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany miejsc realizacji szkoleń w zależności od przebiegu procesu rekrutacji. Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień energetycznych grupy elektrycznej G1, przygotowanie do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego a także do wykonywania pracy w zawodzie instalator systemów fotowoltaicznych. Czas szkolenia dla jednej grupy wynosi 24 godziny/grupę. Maksymalny czas trwania jednego szkolenia wynosi  3 dni szkoleniowe. Dzienny czas trwania szkolenia nie może trwać więcej niż 8 godzin dziennie. Przerwy oraz czas przeznaczony na egzaminy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych.

Jedna grupa szkoleniowa będzie liczyła średnio 12 osób. Zamawiający zastrzega także możliwość zmiany liczby osób w poszczególnych grupach szkoleniowych w zależności od przebiegu procesu rekrutacji. Maksymalna liczba osób do przeszkolenia w ramach dwóch grup szkoleniowych wynosi 24 osoby.

Nie jest dopuszczalne realizowanie szkolenia w formie e-learningu.

Zamówienie będzie realizowane w 2 częściach:

Część I – Lublin(1 grupa x 24 godziny dla średnio 12 uczestników)

Część II – Łuków (1 grupa x 24 godziny dla średnio 12 uczestników)

 

Wykonawca podaje cenę brutto, przypadającą na jednego uczestnika/uczestniczkę szkolenia.

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub kilka części zamówienia.

 

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi” dla 2 grup szkoleniowych (24 godziny/grupę) dla dwóch grup szkoleniowych średnio po 12 osób każda. Maksymalna liczba osób do przeszkolenia w ramach dwóch grup szkoleniowych wynosi 24 osoby. Planowane miejsca organizacji i przeprowadzenia szkoleń to Lublin i Łuków. Liczba grup w poszczególnych miejscowościach będzie uzależniona od przebiegu procesu rekrutacji uczestników
i uczestniczek. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość zmiany miejsc realizacji szkoleń oraz liczby osób
w poszczególnych grupach szkoleniowych w zależności od przebiegu procesu rekrutacji. Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień energetycznych grupy elektrycznej G1 oraz przygotowanie do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego a także do wykonywania pracy w zawodzie instalator systemów fotowoltaicznych. Czas szkolenia dla jednej grupy wynosi 24 godziny/grupę (12 godzin teoria, 12 godzin praktyka). Maksymalny czas trwania jednego szkolenia wynosi 3 dni szkoleniowe. Dzienny czas trwania szkolenia nie może trwać więcej niż 8 godzin dziennie. Przerwy oraz czas przeznaczony na egzaminy nie są wliczone w czas godzin szkoleniowych.

Wykonawca nie dopuszcza możliwości zlecenia realizacji zamówienia podwykonawcom.

 

Zamówienie będzie realizowane w 2 częściach:

Część I – Lublin (1 grupa x 24 godziny dla średnio 12 uczestników),

Część II– Łuków (1 grupa x 24 godziny dla średnio 12 uczestników).

 

Zamawiający zastrzega sobie także możliwość zmiany miejsc realizacji szkoleń oraz liczby osób w poszczególnych częściach zamówienia w zależności od przebiegu procesu rekrutacji. Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.

 

Wykonawca podaje cenę brutto, przypadającą na jednego uczestnika/uczestniczkę  szkolenia.

Wykonawca może złożyć ofertę cenową na 1 lub kilka części zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50%  wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie jest  zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

 

 

Wymagania dotyczące usługi:

Program szkolenia powinien obejmować tematykę  zgodną z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa. Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnień energetycznych grupy elektrycznej G1 oraz przygotowanie do przystąpienia do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego a także do wykonywania pracy w zawodzie instalator systemów fotowoltaicznych.

 

Program szkolenia powinien zawierać bloki tematyczne z zakresu:

 1. Fotowoltaika
 2. Podstawy teoretyczne działania ogniw fotowoltaicznych
 3. Budowa i zasady działania systemów fotowoltaicznych
 4. Projektowanie systemów
 5. Instalowanie systemów
 6. Uruchamianie systemów PV
 7. Konserwacja i serwisowanie
 8. Uprawnienia energetyczne w grupie 1 – elektryczne

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację szkolenia, w tym:

 • Organizację szkolenia, w tym wynajem sali szkoleniowej i sali do zajęć praktycznych.
 • Zapewnienie kadry szkoleniowej posiadającej uprawnienia (jeśli wymagane) i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką zapytania.
 • Zapewnienie materiałów szkoleniowych do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ilościach niezbędnych do należytego wykonania programu szkolenia, tak aby każdy uczestnik szkolenia miał możliwość samodzielnego wykonania ćwiczeń podczas zajęć.
 • Zapewnienie materiałów dydaktycznych (skrypty/podręczniki) dla każdego uczestnika niezbędnych do realizacji przedmiotowego szkolenia. Materiały powinny być opatrzone logotypami Unii Europejskiej i PO WER- oznakowanie projektowe zgodne z obowiązującymi Wytycznymi.
 • Zapewnienie oznakowanych materiałów szkoleniowych (zeszyt, długopis i teczka) dla każdego uczestnika. Zeszyt format A4, minimum 30 stron z okładką z przodu i tyłu, długopis automatyczny, niebiesko piszący, teczka tekturowa mieszcząca dokumenty formatu A4. Materiały powinny być opatrzone logotypami Unii Europejskiej i PO WER- oznakowanie projektowe zgodne z obowiązującymi Wytycznymi.
 • Zapewnienie stanowiska pracy w trakcie zajęć praktycznych dla każdego uczestnika szkolenia.
 • Zapewnienia dostępu do zaplecza sanitarnego.
 • Opracowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu programu szkolenia.
 • Zapewnienie odpowiedniej liczby i typu sprzętu na potrzeby zajęć praktycznych.
 • Organizację i przeprowadzenie egzaminu z zakresu uprawnień energetycznych grupy elektrycznej G1.

Wymagania dotyczące realizacji szkoleń:

 • Zajęcia muszą odbywać się od poniedziałku do piątku (w uzasadnionych przypadkach w weekendy) w godzinach 8:00-16:00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Do czasu trwania szkolenia należy doliczyć 2 przerwy kawowe oraz 1 przerwę obiadową. Maksymalny czas trwania jednego szkolenia wynosi 3 dni szkoleniowe.
 • Wykonawca powinien prowadzić szkolenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji (zarówno przed jak i w trakcie trwania szkolenia) miejsc wskazanych przez Wykonawcę, w których realizowane będzie szkolenie.
 • Wykonawca jest zobowiązany do dbania o aktywne uczestnictwo w szkoleniach wszystkich uczestników oraz przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o nieobecnościach uczestników szkolenia.
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w Lublinie i Łukowie. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość zmiany miejsc realizacji szkoleń oraz liczby osób w poszczególnych grupach szkoleniowych w zależności od przebiegu procesu rekrutacji. Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.
 • Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją szkolenia.
 • Realizacja szkolenia powinna gwarantować uczestnikom solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne (uwzględniając zróżnicowany poziom umiejętności i wiedzy uczestników).
 • Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.
 • Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym (sprawdzającym zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych), egzaminem potwierdzającym uzyskanych uprawnień energetycznych grupy elektrycznej G1 oraz otrzymaniem przez uczestników szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz Świadectw Kwalifikacyjnych potwierdzających uzyskanie uprawnień energetycznych.
 • Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację ze szkolenia.
 • Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych projektu wśród uczestników szkolenia.
 • Szkolenie winno gwarantować 100% zdawalność. W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowych egzaminów oraz poniesie ich koszt.

Wymagania dotyczące sali do zajęć praktycznych i teoretycznych:

1)  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków do realizacji szkolenia zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

2)  Sala szkoleniowa do prowadzenia zajęć teoretycznych musi być wyposażona w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dla co najmniej 13 osób wraz z zapleczem sanitarnym. Sala musi być wyposażona w tablicę klasyczną lub flipchart, sprzęt audiowizualny. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku.

 • Sala do zajęć praktycznych powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę sprzętu do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do samodzielnego stanowiska pracy. Wykonawca ma obowiązek wykazać szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby, jakości i typu sprzętu, który będzie udostępniony uczestnikom na czas trwania zajęć praktycznych) oraz miejsca odbywania zajęć praktycznych.
 • Wykonawca musi zapewnić uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania posiłków dostarczanych przez firmę wskazaną przez Zamawiającego: poczęstunku (kawa, herbata, napoje, ciastka) oraz obiadów. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie powinien znajdować się dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników szkolenia bez dostępu dla osób trzecich.

5)  Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania sal do zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi.

Wymagania dotyczące kadry szkoleniowej:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być prowadzone wyłącznie przez uprawnioną kadrę szkoleniową posiadającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w dziedzinie zgodnej z tematyką zajęć.
 • Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców pokrywa Wykonawca.
 • W przypadku zmiany wykładowcy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć życiorys zawodowy nowego wykładowcy, o kwalifikacjach co najmniej równych wykładowcy zgłoszonego przy składaniu oferty Zamawiającemu, w terminie 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku zmiany wykładowcy w czasie trwania szkolenia (wypadki losowe) – nie później niż na 1 dzień przed kolejnymi zajęciami.

Wymagania dotyczące egzaminów:

 • Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wymaganych przepisami egzaminów sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • Każde szkolenie musi zakończyć się obowiązkowym egzaminem (bezpośrednio po szkoleniu) przed komisją egzaminacyjną dla wszystkich uczestników.
 • Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia egzaminów przed komisją po zakończonym szkoleniu i poinformowania zamawiającego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu wewnętrznego i zewnętrznego.
 • W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu/egzaminów i pokrycia jego/ich kosztów oraz poinformowania uczestników i Zamawiającego o terminie egzaminu/-ów.
 • Wykonawca odpowiada za efektywność przeprowadzonych egzaminów. Należność za przeszkolenie każdej osoby będzie wypłacana po pozytywnym zdaniu egzaminu zewnętrznego. Należność za całość szkolenia stanowi iloczyn kosztu przeszkolenia jednej osoby oraz liczby pozytywnie zdanych egzaminów przez uczestników szkolenia.

 

Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej:

 • W szczególności Wykonawca powinien prowadzić dziennik zajęć (uzupełnianie podpisów wykładowców i liczby zrealizowanych godzin) i kontrolować podpisy składane przez uczestników na listach obecności i odbioru wsparcia towarzyszącego (np. posiłki, materiały szkoleniowe i dydaktyczne).
 • Wykonawca zobowiązany jest do stosowania oznakowania zgodnego z obowiązującymi wytycznymi, na wszystkich dokumentach związanych z szkoleniem, m.in. na materiałach szkoleniowych, zaświadczeniach i innych dokumentach potwierdzających ukończenie szkolenia. Wykonawca zobowiązany jest również do oznaczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 • Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarcza Zamawiającemu dokumentację m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności, kopie zaświadczeń/świadectw oraz dokumenty potwierdzające ich odbiór, protokoły z egzaminów.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z Wytycznymi.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

Planowany termin realizacji szkolenia: grudzień 2017 r.- styczeń 2018 r. wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramem.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usługi szkoleniowej w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

 

IV  Termin wykonania zamówienia:

Usługa odbywać się będzie w okresie grudzień  2017 r. styczeń 2018 r.

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego  przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 • Posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 • Posiadają aktualną Akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń w zakresie szkoleń fotowoltaicznych (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 • Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 • Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 • Posiadają min. 2 letnie doświadczenie w realizacji szkoleń grupowych (min. 10 osób) będących przedmiotem zamówienia, opisanych w przedmiocie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2),
 • Dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2),
 • Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu.

 

VI Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 

Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 

VII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń grupowych (min. 10 osób)- 40% (40 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 40 za liczbę szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat. Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 4 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę zorganizowanych szkoleń grupowych).

 

Liczba szkoleń grupowych oferty ocenianej

Doświadczenie  =                            —————————————————-      x 40

(liczba szkoleń grupowych)                           Liczba  szkoleń grupowych oferty

z największym doświadczeniem

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednią niższą ilość punktów.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VIII         Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. Wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiący Załącznik nr 4,
 6. Oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 7. Oryginał lub kopia aktualnej Akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkoleń w zakresie szkoleń fotowoltaicznych.
 8. Kopie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 4 (kopie referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę które konkretnie muszą potwierdzać termin oraz liczbę zorganizowanych szkoleń grupowych)
 9. CV kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia (Załącznik nr 5)
 10. Opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu do zajęć praktycznych (Załącznik nr 6)
 11. Oferta Wykonawcy i załączniki powinny być czytelne i złożone w języku polskim.
 12. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 13. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 14. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
 16. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

IX     Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 18 grudnia 2017 r. do godziny 10.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul.  Józefa Franczaka „Lalka” 43, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Zapytanie ofertowe FRL/13/2017/MnS!

Nie otwierać przed dniem 18.12.2017 r. do godz. 10.00”

 

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym

 

X    Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

XI  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną.
 2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 4. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową www.fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 

XII Osoby do kontaktu:

Marta Osuch – Kierownik projektu

Tel.: 81 710 19 00, e-mail:

Magdalena Woś – Specjalista ds. organizacyjnych i monitoringu

Tel.: 81 710 19 00, e-mail:

 

XIII Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w zakresie okresu jej obowiązywania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

XIV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 4. Wykaz wykonanych grupowych usług szkoleniowych
 5. CV kadry dydaktycznej planowanej do realizacji szkolenia
 6. Opis miejsca prowadzenia szkolenia oraz opis posiadanego sprzętu do zajęć praktycznych .

 

                                                

 

 


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/1099\/17\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Lublin, dnia 08 grudnia 2017 roku<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/13\/2017\/MnS!<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert cenowych w celu wy\u0142onienia Wykonawcy na organizacj\u0119 i przeprowadzenie szkolenia pn. \u201eCertyfikowany instalator system\u00f3w fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi\u201d (dla 2 grup szkoleniowych).<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eM\u0142odzi na start!\u201d<\/strong> wsp\u00f3\u0142finansowany ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j 2014-2020, O\u015b Priorytetowa I Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na organizacj\u0119 i przeprowadzenie szkolenia pn. \u201eCertyfikowany instalator system\u00f3w fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi\u201d (24 godziny\/grup\u0119) dla 2 grup szkoleniowych.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Planowane miejsca organizacji i przeprowadzenia szkole\u0144 to: Lublin i \u0141uk\u00f3w.<\/strong> Liczba os\u00f3b i grup w poszczeg\u00f3lnych miejscowo\u015bciach b\u0119dzie uzale\u017cniona od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w i uczestniczek. Zamawiaj\u0105cy zastrzega tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany miejsc realizacji szkole\u0144 w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji. Us\u0142ugi \u015bwiadczone b\u0119d\u0105 na terenie wojew\u00f3dztwa lubelskiego.<\/p>\n

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnie\u0144 energetycznych grupy elektrycznej G1, przygotowanie do przyst\u0105pienia do egzaminu przed Urz\u0119dem Dozoru Technicznego a tak\u017ce do wykonywania pracy w zawodzie instalator system\u00f3w fotowoltaicznych. Czas szkolenia dla jednej grupy wynosi 24 godziny\/grup\u0119. <\/strong>Maksymalny czas trwania jednego szkolenia wynosi\u00a0 3 dni szkoleniowe. Dzienny czas trwania szkolenia nie mo\u017ce trwa\u0107 wi\u0119cej ni\u017c 8 godzin dziennie. Przerwy oraz czas przeznaczony na egzaminy nie s\u0105 wliczone w czas godzin szkoleniowych.<\/p>\n

Jedna grupa szkoleniowa b\u0119dzie liczy\u0142a \u015brednio 12 os\u00f3b. Zamawiaj\u0105cy zastrzega tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany liczby os\u00f3b w poszczeg\u00f3lnych grupach szkoleniowych w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji. Maksymalna liczba os\u00f3b do przeszkolenia w ramach dw\u00f3ch grup szkoleniowych wynosi 24 osoby.<\/p>\n

Nie jest dopuszczalne realizowanie szkolenia w formie e-learningu.<\/p>\n

Zam\u00f3wienie b\u0119dzie realizowane w 2 cz\u0119\u015bciach:<\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 I \u2013 Lublin<\/strong>(1 grupa x 24 godziny dla \u015brednio 12\u00a0uczestnik\u00f3w)<\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 II \u2013 \u0141uk\u00f3w<\/strong> (1 grupa x 24 godziny dla \u015brednio 12\u00a0uczestnik\u00f3w)<\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

Wykonawca podaje cen\u0119 brutto, przypadaj\u0105c\u0105 na jednego uczestnika\/uczestniczk\u0119 szkolenia. <\/u><\/p>\n

Wykonawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 ofert\u0119 cenow\u0105 na 1 lub kilka cz\u0119\u015bci zam\u00f3wienia.<\/u><\/p>\n

\u00a0<\/u><\/p>\n

I \u00a0\u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia<\/strong>:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

 <\/p>\n

II\u00a0\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia \u201eCertyfikowany instalator system\u00f3w fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi\u201d dla 2 grup szkoleniowych (24 godziny\/grup\u0119) dla dw\u00f3ch grup szkoleniowych \u015brednio po 12 os\u00f3b ka\u017cda. Maksymalna liczba os\u00f3b do przeszkolenia w ramach dw\u00f3ch grup szkoleniowych wynosi 24 osoby. Planowane miejsca organizacji i przeprowadzenia szkole\u0144 to Lublin i \u0141uk\u00f3w. Liczba grup w poszczeg\u00f3lnych miejscowo\u015bciach b\u0119dzie uzale\u017cniona od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w
\ni uczestniczek. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany miejsc realizacji szkole\u0144 oraz liczby os\u00f3b
\nw poszczeg\u00f3lnych grupach szkoleniowych w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji. Us\u0142ugi \u015bwiadczone b\u0119d\u0105 na terenie wojew\u00f3dztwa lubelskiego.<\/p>\n

Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnie\u0144 energetycznych grupy elektrycznej G1 oraz przygotowanie do przyst\u0105pienia do egzaminu przed Urz\u0119dem Dozoru Technicznego a tak\u017ce do wykonywania pracy w zawodzie instalator system\u00f3w fotowoltaicznych. Czas szkolenia dla jednej grupy wynosi 24 godziny\/grup\u0119 (12 godzin teoria, 12 godzin praktyka). Maksymalny czas trwania jednego szkolenia wynosi 3 dni szkoleniowe. Dzienny czas trwania szkolenia nie mo\u017ce trwa\u0107 wi\u0119cej ni\u017c 8 godzin dziennie. Przerwy oraz czas przeznaczony na egzaminy nie s\u0105 wliczone w czas godzin szkoleniowych.<\/p>\n

Wykonawca nie dopuszcza mo\u017cliwo\u015bci zlecenia realizacji zam\u00f3wienia podwykonawcom.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zam\u00f3wienie b\u0119dzie realizowane w 2 cz\u0119\u015bciach:<\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 I \u2013 Lublin <\/strong>(1 grupa x 24 godziny dla \u015brednio 12\u00a0uczestnik\u00f3w),<\/p>\n

Cz\u0119\u015b\u0107 II\u2013 \u0141uk\u00f3w<\/strong> (1 grupa x 24 godziny dla \u015brednio 12\u00a0uczestnik\u00f3w).<\/p>\n

 <\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany miejsc realizacji szkole\u0144 oraz liczby os\u00f3b w poszczeg\u00f3lnych cz\u0119\u015bciach zam\u00f3wienia w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji. Us\u0142ugi \u015bwiadczone b\u0119d\u0105 na terenie wojew\u00f3dztwa lubelskiego.<\/p>\n

 <\/p>\n

Wykonawca podaje cen\u0119 brutto, przypadaj\u0105c\u0105 na jednego uczestnika\/uczestniczk\u0119\u00a0 szkolenia.<\/p>\n

Wykonawca mo\u017ce z\u0142o\u017cy\u0107 ofert\u0119 cenow\u0105 na 1 lub kilka cz\u0119\u015bci zam\u00f3wienia.<\/p>\n

 <\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy dopuszcza mo\u017cliwo\u015b\u0107 udzielenia wykonawcy wy\u0142onionemu w trybie zasady konkurencyjno\u015bci okre\u015blonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020 \u2013 zam\u00f3wienia uzupe\u0142niaj\u0105cego, w wysoko\u015bci nieprzekraczaj\u0105cej 50%\u00a0 warto\u015bci zam\u00f3wienia okre\u015blonego w umowie zawartej z wykonawc\u0105, o\u00a0ile to zam\u00f3wienie jest\u00a0 zgodne z przedmiotem zam\u00f3wienia podstawowego.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Wymagania dotycz\u0105ce us\u0142ugi:<\/strong><\/p>\n

Program szkolenia powinien obejmowa\u0107 tematyk\u0119 \u00a0zgodn\u0105 z aktualnie obowi\u0105zuj\u0105cymi wytycznymi i przepisami prawa. Celem szkolenia jest uzyskanie uprawnie\u0144 energetycznych grupy elektrycznej G1 oraz przygotowanie do przyst\u0105pienia do egzaminu przed Urz\u0119dem Dozoru Technicznego a tak\u017ce do wykonywania pracy w zawodzie instalator system\u00f3w fotowoltaicznych.<\/p>\n

 <\/p>\n

Program szkolenia powinien zawiera\u0107 bloki tematyczne z zakresu:<\/p>\n

  \n
 1. Fotowoltaika<\/li>\n
 2. Podstawy teoretyczne dzia\u0142ania ogniw fotowoltaicznych<\/li>\n
 3. Budowa i zasady dzia\u0142ania system\u00f3w fotowoltaicznych<\/li>\n
 4. Projektowanie system\u00f3w<\/li>\n
 5. Instalowanie system\u00f3w<\/li>\n
 6. Uruchamianie system\u00f3w PV<\/li>\n
 7. Konserwacja i serwisowanie<\/li>\n
 8. Uprawnienia energetyczne w grupie 1 – elektryczne<\/li>\n<\/ol>\n

  Przedmiot zam\u00f3wienia obejmuje organizacj\u0119 szkolenia, w tym<\/strong>:<\/strong><\/p>\n

   \n
  • Organizacj\u0119 szkolenia, w tym wynajem sali szkoleniowej i sali do zaj\u0119\u0107 praktycznych.<\/li>\n
  • Zapewnienie kadry szkoleniowej posiadaj\u0105cej uprawnienia (je\u015bli wymagane) i do\u015bwiadczenie w prowadzeniu szkole\u0144 w dziedzinie zgodnej z tematyk\u0105 zapytania.<\/li>\n
  • Zapewnienie materia\u0142\u00f3w szkoleniowych do przeprowadzenia zaj\u0119\u0107 praktycznych w ilo\u015bciach niezb\u0119dnych do nale\u017cytego wykonania programu szkolenia, tak aby ka\u017cdy uczestnik szkolenia mia\u0142 mo\u017cliwo\u015b\u0107 samodzielnego wykonania \u0107wicze\u0144 podczas zaj\u0119\u0107.<\/li>\n
  • Zapewnienie materia\u0142\u00f3w dydaktycznych (skrypty\/podr\u0119czniki) dla ka\u017cdego uczestnika niezb\u0119dnych do realizacji przedmiotowego szkolenia. Materia\u0142y powinny by\u0107 opatrzone logotypami Unii Europejskiej i PO WER- oznakowanie projektowe zgodne z obowi\u0105zuj\u0105cymi Wytycznymi.<\/li>\n
  • Zapewnienie oznakowanych materia\u0142\u00f3w szkoleniowych (zeszyt, d\u0142ugopis i teczka) dla ka\u017cdego uczestnika. Zeszyt format A4, minimum 30 stron z ok\u0142adk\u0105 z przodu i ty\u0142u, d\u0142ugopis automatyczny, niebiesko pisz\u0105cy, teczka tekturowa mieszcz\u0105ca dokumenty formatu A4. Materia\u0142y powinny by\u0107 opatrzone logotypami Unii Europejskiej i PO WER- oznakowanie projektowe zgodne z obowi\u0105zuj\u0105cymi Wytycznymi.<\/li>\n
  • Zapewnienie stanowiska pracy w trakcie zaj\u0119\u0107 praktycznych dla ka\u017cdego uczestnika szkolenia.<\/li>\n
  • Zapewnienia dost\u0119pu do zaplecza sanitarnego.<\/li>\n
  • Opracowanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiaj\u0105cemu programu szkolenia.<\/li>\n
  • Zapewnienie odpowiedniej liczby i typu sprz\u0119tu na potrzeby zaj\u0119\u0107 praktycznych.<\/li>\n
  • Organizacj\u0119 i przeprowadzenie egzaminu z zakresu uprawnie\u0144 energetycznych grupy elektrycznej G1.<\/li>\n<\/ul>\n

   Wymagania dotycz\u0105ce realizacji szkole\u0144:<\/strong><\/p>\n

    \n
   • Zaj\u0119cia musz\u0105 odbywa\u0107 si\u0119 od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku (w uzasadnionych przypadkach w weekendy) w godzinach 8:00-16:00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie. Do czasu trwania szkolenia nale\u017cy doliczy\u0107 2 przerwy kawowe oraz 1 przerw\u0119 obiadow\u0105. Maksymalny czas trwania jednego szkolenia wynosi 3 dni szkoleniowe.<\/li>\n
   • Wykonawca powinien prowadzi\u0107 szkolenie w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wz\u00f3r harmonogramu dostarczy Zamawiaj\u0105cy), zg\u0142aszaj\u0105c Zamawiaj\u0105cemu wszelkie zmiany w harmonogramie. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do wizytacji (zar\u00f3wno przed jak i w trakcie trwania szkolenia) miejsc wskazanych przez Wykonawc\u0119, w kt\u00f3rych realizowane b\u0119dzie szkolenie.<\/li>\n
   • Wykonawca jest zobowi\u0105zany do dbania o aktywne uczestnictwo w szkoleniach wszystkich uczestnik\u00f3w oraz przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, informacji o nieobecno\u015bciach uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
   • Zaj\u0119cia teoretyczne i praktyczne realizowane b\u0119d\u0105 w Lublinie i \u0141ukowie. Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie tak\u017ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany miejsc realizacji szkole\u0144 oraz liczby os\u00f3b w poszczeg\u00f3lnych grupach szkoleniowych w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji. Us\u0142ugi \u015bwiadczone b\u0119d\u0105 na terenie wojew\u00f3dztwa lubelskiego.<\/li>\n
   • Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, ksi\u0119gowe oraz obs\u0142ugi technicznej zwi\u0105zane z realizacj\u0105 szkolenia.<\/li>\n
   • Realizacja szkolenia powinna gwarantowa\u0107 uczestnikom solidne i profesjonalne przygotowanie teoretyczno-praktyczne (uwzgl\u0119dniaj\u0105c zr\u00f3\u017cnicowany poziom umiej\u0119tno\u015bci i wiedzy uczestnik\u00f3w).<\/li>\n
   • Wykonawca jest zobowi\u0105zany do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej.<\/li>\n
   • Szkolenie powinno zako\u0144czy\u0107 si\u0119 egzaminem wewn\u0119trznym (sprawdzaj\u0105cym zdobyte wiadomo\u015bci w zakresie zaj\u0119\u0107 teoretycznych i praktycznych), egzaminem potwierdzaj\u0105cym uzyskanych uprawnie\u0144 energetycznych grupy elektrycznej G1 oraz otrzymaniem przez uczestnik\u00f3w szkolenia za\u015bwiadczenia o uko\u0144czeniu szkolenia oraz \u015awiadectw Kwalifikacyjnych potwierdzaj\u0105cych uzyskanie uprawnie\u0144 energetycznych.<\/li>\n
   • Po zako\u0144czeniu szkolenia Wykonawca dostarcza Zamawiaj\u0105cemu dokumentacj\u0119 ze szkolenia.<\/li>\n
   • Wykonawca umo\u017cliwi Zamawiaj\u0105cemu przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych projektu w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
   • Szkolenie winno gwarantowa\u0107 100% zdawalno\u015b\u0107. W przypadku uzyskania przez uczestnik\u00f3w szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105, Wykonawca zobowi\u0105\u017ce si\u0119 do koordynowania dzia\u0142a\u0144 dotycz\u0105cych ustalenia poprawkowych egzamin\u00f3w oraz poniesie ich koszt.<\/li>\n<\/ul>\n

    Wymagania dotycz\u0105ce sali do zaj\u0119\u0107 praktycznych i teoretycznych:<\/strong><\/p>\n

    1)\u00a0 Wykonawca zobowi\u0105zany jest do zapewnienia warunk\u00f3w do realizacji szkolenia zgodnych z przepisami bezpiecze\u0144stwa i higieny pracy i nauki.<\/p>\n

    2)\u00a0 Sala szkoleniowa do prowadzenia zaj\u0119\u0107 teoretycznych musi by\u0107 wyposa\u017cona w odpowiedni\u0105 liczb\u0119 miejsc i stolik\u00f3w dla co najmniej 13 os\u00f3b wraz z zapleczem sanitarnym. Sala musi by\u0107 wyposa\u017cona w tablic\u0119 klasyczn\u0105 lub flipchart, sprz\u0119t audiowizualny. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 temperatur\u0119 \u2013 stosownie do pory roku.<\/p>\n

     \n
    • Sala do zaj\u0119\u0107 praktycznych powinna by\u0107 wyposa\u017cona w odpowiedni sprz\u0119t. Wykonawca musi zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 liczb\u0119 sprz\u0119tu do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniaj\u0105cym odpowiedni poziom szkolenia. Ka\u017cdy uczestnik szkolenia powinien mie\u0107 dost\u0119p do samodzielnego stanowiska pracy. Wykonawca ma obowi\u0105zek wykaza\u0107 szczeg\u00f3\u0142owy opis zaplecza technicznego (z uwzgl\u0119dnieniem liczby, jako\u015bci i typu sprz\u0119tu, kt\u00f3ry b\u0119dzie udost\u0119pniony uczestnikom na czas trwania zaj\u0119\u0107 praktycznych) oraz miejsca odbywania zaj\u0119\u0107 praktycznych.<\/li>\n
    • Wykonawca musi zapewni\u0107 uczestnikom projektu bezpieczne i\u00a0higieniczne miejsce do spo\u017cywania posi\u0142k\u00f3w dostarczanych przez firm\u0119 wskazan\u0105 przez Zamawiaj\u0105cego: pocz\u0119stunku (kawa, herbata, napoje, ciastka) oraz obiad\u00f3w. W sali lub jej bliskim s\u0105siedztwie powinien znajdowa\u0107 si\u0119 dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniaj\u0105ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 przechowywania produkt\u00f3w spo\u017cywczych i naczy\u0144 jednorazowych dla uczestnik\u00f3w szkolenia bez dost\u0119pu dla os\u00f3b trzecich.<\/li>\n<\/ul>\n

     5)\u00a0 Wykonawca zobowi\u0105zany jest do oznakowania sal do zaj\u0119\u0107 teoretycznych i praktycznych zgodnie z obowi\u0105zuj\u0105cymi Wytycznymi.<\/p>\n

     Wymagania dotycz\u0105ce kadry szkoleniowej:<\/strong><\/p>\n

      \n
     • Zaj\u0119cia teoretyczne i praktyczne musz\u0105 by\u0107 prowadzone wy\u0142\u0105cznie przez uprawnion\u0105 kadr\u0119 szkoleniow\u0105 posiadaj\u0105c\u0105 do\u015bwiadczenie w prowadzeniu szkole\u0144 w dziedzinie zgodnej z tematyk\u0105 zaj\u0119\u0107.<\/li>\n
     • Koszty prowadzenia zaj\u0119\u0107 przez wyk\u0142adowc\u00f3w pokrywa Wykonawca.<\/li>\n
     • W\u00a0przypadku zmiany wyk\u0142adowcy, Wykonawca zobowi\u0105zany jest dostarczy\u0107 \u017cyciorys zawodowy nowego wyk\u0142adowcy, o kwalifikacjach co najmniej r\u00f3wnych wyk\u0142adowcy zg\u0142oszonego przy sk\u0142adaniu oferty Zamawiaj\u0105cemu, w terminie 10 dni przed rozpocz\u0119ciem szkolenia. W przypadku zmiany wyk\u0142adowcy w\u00a0czasie trwania szkolenia (wypadki losowe) \u2013 nie p\u00f3\u017aniej ni\u017c na 1 dzie\u0144 przed kolejnymi zaj\u0119ciami.<\/li>\n<\/ul>\n

      Wymagania dotycz\u0105ce egzamin\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

       \n
      • Wykonawca jest zobowi\u0105zany do przeprowadzenia wymaganych przepisami egzamin\u00f3w sprawdzaj\u0105cych zdobyte wiadomo\u015bci w zakresie zaj\u0119\u0107 teoretycznych i praktycznych.<\/li>\n
      • Ka\u017cde szkolenie musi zako\u0144czy\u0107 si\u0119 obowi\u0105zkowym egzaminem (bezpo\u015brednio po szkoleniu) przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 dla wszystkich uczestnik\u00f3w.<\/li>\n
      • Wykonawca zobowi\u0105zany jest do op\u0142acenia egzamin\u00f3w przed komisj\u0105 po zako\u0144czonym szkoleniu i poinformowania zamawiaj\u0105cego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.<\/li>\n
      • Ka\u017cdy uczestnik zobowi\u0105zany jest do przyst\u0105pienia do egzaminu wewn\u0119trznego i zewn\u0119trznego.<\/li>\n
      • W przypadku uzyskania przez uczestnik\u00f3w szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105, Wykonawca zobowi\u0105\u017ce si\u0119 do koordynowania dzia\u0142a\u0144 dotycz\u0105cych ustalenia poprawkowego egzaminu\/egzamin\u00f3w\u00a0i pokrycia jego\/ich koszt\u00f3w\u00a0oraz poinformowania uczestnik\u00f3w i Zamawiaj\u0105cego o terminie egzaminu\/-\u00f3w.<\/li>\n
      • Wykonawca odpowiada za efektywno\u015b\u0107 przeprowadzonych egzamin\u00f3w. Nale\u017cno\u015b\u0107 za przeszkolenie ka\u017cdej osoby b\u0119dzie wyp\u0142acana po pozytywnym zdaniu egzaminu zewn\u0119trznego. Nale\u017cno\u015b\u0107 za ca\u0142o\u015b\u0107 szkolenia stanowi iloczyn kosztu przeszkolenia jednej osoby oraz liczby pozytywnie zdanych egzamin\u00f3w przez uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n<\/ul>\n

        <\/p>\n

       Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej:<\/strong><\/p>\n

        \n
       • W szczeg\u00f3lno\u015bci Wykonawca powinien prowadzi\u0107 dziennik zaj\u0119\u0107 (uzupe\u0142nianie podpis\u00f3w wyk\u0142adowc\u00f3w i liczby zrealizowanych godzin) i kontrolowa\u0107 podpisy sk\u0142adane przez uczestnik\u00f3w na listach obecno\u015bci i odbioru wsparcia towarzysz\u0105cego (np. posi\u0142ki, materia\u0142y szkoleniowe i dydaktyczne).<\/li>\n
       • Wykonawca zobowi\u0105zany jest do stosowania oznakowania zgodnego z\u00a0obowi\u0105zuj\u0105cymi wytycznymi, na wszystkich dokumentach zwi\u0105zanych z szkoleniem, m.in. na materia\u0142ach szkoleniowych, za\u015bwiadczeniach i innych\u00a0dokumentach potwierdzaj\u0105cych uko\u0144czenie szkolenia. Wykonawca zobowi\u0105zany jest r\u00f3wnie\u017c do oznaczenia pomieszcze\u0144, w\u00a0kt\u00f3rych odbywaj\u0105 si\u0119 zaj\u0119cia.<\/li>\n
       • Po zako\u0144czeniu szkolenia Wykonawca dostarcza Zamawiaj\u0105cemu dokumentacj\u0119 m.in.: dzienniki zaj\u0119\u0107, listy obecno\u015bci, kopie za\u015bwiadcze\u0144\/\u015bwiadectw oraz dokumenty potwierdzaj\u0105ce ich odbi\u00f3r, protoko\u0142y z egzamin\u00f3w.<\/li>\n
       • Wykonawca zobowi\u0105zany jest do przechowywania dokumentacji zgodnie z Wytycznymi.<\/li>\n<\/ul>\n

        \u00a0<\/em><\/p>\n

        Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 naliczania kar umownych za odst\u0105pienie od realizacji umowy oraz za\u00a0realizacj\u0119 us\u0142ugi niezgodnie z postanowieniami umowy.<\/p>\n

        Planowany termin realizacji szkolenia: grudzie\u0144 2017 r.- stycze\u0144 2018 r. wg uzgodnionego z Zamawiaj\u0105cym harmonogramem.<\/p>\n

        Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji us\u0142ugi szkoleniowej w\u00a0zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

        \u00a0<\/strong><\/p>\n

        III\u00a0 Nazwa i kod okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

        80530000-8 Us\u0142ugi szkolenia zawodowego.<\/p>\n

         <\/p>\n

        IV\u00a0 Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

        Us\u0142uga odbywa\u0107 si\u0119 b\u0119dzie w okresie grudzie\u0144 \u00a02017 r. stycze\u0144 2018 r.<\/p>\n

        Dok\u0142adne terminy oraz ostateczna liczba uczestnik\u00f3w zostan\u0105 wskazane przez Zamawiaj\u0105cego\u00a0 przed rozpocz\u0119ciem realizacji us\u0142ugi.<\/p>\n

        Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji us\u0142ug w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

         <\/p>\n

        V\u00a0\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

        W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Dostawcy\/Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

         \n
        • Posiadaj\u0105 wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (ocena na podstawie orygina\u0142u lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em).<\/li>\n
        • Posiadaj\u0105 aktualn\u0105 Akredytacj\u0119 Urz\u0119du Dozoru Technicznego do prowadzenia szkole\u0144 w zakresie szkole\u0144 fotowoltaicznych (ocena na podstawie orygina\u0142u lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em).<\/li>\n
        • S\u0105 uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
        • Znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia, (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
        • Posiadaj\u0105 min. 2 letnie do\u015bwiadczenie w realizacji szkole\u0144 grupowych (min. 10 os\u00f3b) b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia, opisanych w przedmiocie zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2),<\/li>\n
        • Dysponuj\u0105cy sprz\u0119tem i osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2),<\/li>\n
        • Nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n<\/ul>\n

          <\/p>\n

         Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/p>\n

          \n
         1. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
         2. posiadaniu udzia\u0142\u00f3w lub co najmniej 10% akcji,<\/li>\n
         3. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
         4. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

          Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Dostawcy\/Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu.<\/p>\n

           <\/p>\n

          VI Ocena spe\u0142nienia przez wykonawc\u00f3w warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu oraz badanie<\/strong> ofert<\/strong><\/p>\n

           <\/p>\n

          Odrzucenie oferty:<\/p>\n

          Zamawiaj\u0105cy odrzuca ofert\u0119 je\u017celi:<\/p>\n