UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO znak sprawy FRL/9/2017/MnS!

12 Lip 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY                                                                                              Lublin, dnia 12 lipca 2017 roku

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

znak sprawy FRL/9/2017/MnS!

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 12 lipca 2017 roku ogłasza unieważnienie postępowania  FRL/9/2017/MnS! w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Spawacz MAG” w ramach projektu „Młodzi na start!”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania wykrytą na etapie oceny ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą e-mail.

Skorygowane zapytanie w zostanie powtórnie opublikowane na stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjności EFS.

 

Unieważnienie


print
\"><\/a><\/u><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

UNIEWA\u017bNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO <\/strong><\/p>\n

znak sprawy\u00a0FRL\/9\/2017\/MnS!<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 12 lipca 2017 roku\u00a0og\u0142asza uniewa\u017cnienie post\u0119powania\u00a0 FRL\/9\/2017\/MnS! w celu wy\u0142onienia wykonawcy na organizacj\u0119 i\u00a0przeprowadzenie szkolenia pn. \u201eSpawacz MAG\u201d w ramach projektu \u201eM\u0142odzi na start!\u201d, realizowanego w\u00a0ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j 2014-2020, O\u015b Priorytetowa I \u2013 Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2. Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego.<\/p>\n

W toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania wykryt\u0105 na etapie oceny ofert.<\/p>\n

Wykonawcy, kt\u00f3rzy z\u0142o\u017cyli odpowied\u017a na w\/w zapytanie ofertowe zostan\u0105 poinformowani o\u00a0uniewa\u017cnieniu drog\u0105 e-mail.<\/p>\n

Skorygowane zapytanie w zostanie powt\u00f3rnie opublikowane na\u00a0stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjno\u015bci EFS.<\/p>\n

 <\/p>\n

Uniewa\u017cnienie <\/a><\/p>\n

\n
<\/i>
\n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
'); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });