Drukuj Drukuj

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO znak sprawy FRL/9/2017/MnS!

12 lip 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY                                                                                              Lublin, dnia 12 lipca 2017 roku

ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail: sekretariat@fundacja.lublin.pl

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

znak sprawy FRL/9/2017/MnS!

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie z dniem 12 lipca 2017 roku ogłasza unieważnienie postępowania  FRL/9/2017/MnS! w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. „Spawacz MAG” w ramach projektu „Młodzi na start!”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania wykrytą na etapie oceny ofert.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą e-mail.

Skorygowane zapytanie w zostanie powtórnie opublikowane na stronie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny: www.fundacja.lublin.pl oraz w bazie konkurencyjności EFS.

 

Unieważnienie