Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUBART/1

16 mar 2017


Lublin, dnia 16.03.2017 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr SW/LUBART/1

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu sali warsztatowej w Lubartowie.

 Opis przedmiotu zamówienia:

 Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

 Zamówienie obejmuje:

Najem sali przystosowanej do prowadzenia zajęć dla minimum 15 osób jednorazowo, wyposażonej  w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (najlepiej flipchart) oraz rzutnik multimedialny, sprzęt komputerowy z systemem Windows i oprogramowaniem biurowym (MS Office_ oraz dostęp do internetu. Sala winna znajdować się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Okres realizacji zamówienia: kwiecień 2017.

Planowana liczba godzin: maksymalnie 24 godziny (1 grupa x 24 godziny; 1 godzina = 60 minut).

Zamawiający nie może udzielić zamówienia pomiotom, z którymi jest powiązany osobowo lub kapitałowo.[i]

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 29 marca  2017 roku do godziny 16.00 w wybranej formie:

  • drogą elektroniczną na adres: petrusewicz@fundacja.lublin.pl
  • drogą pocztową/osobiście: ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin z dopiskiem: SW/LUBART/1

[i] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zapytanie