Zapytanie ofertowe FRL/5/2017/TLS

08 Mar 2017


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/317/17                                                                                             Lublin, dnia 8 marca  2017 roku

Znak sprawy: FRL/5/2017/TLS

Zapytanie ofertowe

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1] usług indywidualnego poradnictwa zawodowego.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Twój lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego, w następującym wymiarze:

 • część I – 180 godzin,
 • część II – 90 godzin,
 • część III – 90 godzin,
 • część IV – 60 godzin.

Łączny wymiar maksymalnie 420 godzin.

Usługa poradnictwa zawodowego dla 1 uczestnika realizowana będzie w ramach 3 spotkań (3 spotkania x 2 godziny). Czas trwania 1 godziny poradnictwa zawodowego wynosi 60 minut.

Wykonawca podaje cenę brutto za jedną godzinę realizacji usługi.

 • Część I – Chełm (maksymalnie 180 godzin).

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego przypadająca na 1 doradcę wynosi 90 godzin (15 uczestników x 6 godzin).

Planowane miejsce świadczenia usług: Chełm

 • Część II – Lubartów (maksymalnie 90 godzin).

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego przypadająca na 1-go doradcę wynosi 48 godzin (8 uczestników x 6 godzin) i na 2-go doradcę wynosi 42 godziny (7 uczestników x 6 godzin).

Planowane miejsce świadczenia usług: Lubartów.

 • Część III – Łuków (maksymalnie 90 godzin).

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego przypadająca na 1-go doradcę wynosi 48 godzin (8 uczestników x 6 godzin) i na 2-go doradcę wynosi 42 godziny (7 uczestników x 6 godzin).

Planowane miejsce świadczenia usług: Łuków.

 • Część IV – Zamość (maksymalnie 60 godzin).

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego przypadająca na 1 doradcę wynosi 30 godzin (5 uczestników x 6 godzin).

Planowane miejsce świadczenia usług: Zamość.

Wykonawca może złożyć ofertę cenową tylko  na 1 część zamówienia.

I     Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego obowiązującego w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

II    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 8 doradców zawodowych w celu przeprowadzenia usług indywidualnego poradnictwa zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu.

Maksymalna liczba godzin na poszczególne części zapytania ofertowego  wynosi:  część I  -180 godzin, część II -90 godzin, część III -90 godzin, część IV -60 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego.  Łączna liczba godzin  na wszystkie części wynosi maksymalnie 420 godziny.

 • Część I – Chełm (maksymalnie 180 godzin).

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego przypadająca na 1 doradcę wynosi 90 godzin (15 uczestników x 6 godzin).

Planowane miejsce świadczenia usług: Chełm

 • Część II – Lubartów (maksymalnie 90 godzin).

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego przypadająca na 1-go doradcę wynosi 48 godzin (8 uczestników x 6 godzin) i na 2-go doradcę wynosi 42 godziny (7 uczestników x 6 godzin).

Planowane miejsce świadczenia usług: Lubartów.

 • Część III – Łuków (maksymalnie 90 godzin).

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego przypadająca na 1-go doradcę wynosi 48 godzin (8 uczestników x 6 godzin) i na 2-go doradcę wynosi 42 godziny (7 uczestników x 6 godzin).

Planowane miejsce świadczenia usług: Łuków.

 • Część IV – Zamość (maksymalnie 60 godzin).

Wybór dwóch doradców. Maksymalna liczba godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego przypadająca na 1 doradcę wynosi 30 godzin (5 uczestników x 6 godzin).

Planowane miejsce świadczenia usług: Zamość.

 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca realizacji usług w zależności od procesu wyników procesu rekrutacji.  Usługi świadczone będą na terenie województwa lubelskiego.

Usługa poradnictwa obejmuje identyfikację potrzeb uczestników projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego przy wykorzystaniu narzędzi i materiałów metodycznych do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych.

Usługi realizowane będą w godzinach 8.00-19.00, w okresie: II połowa marca 2017 – 30 kwietnia 2017 roku  wg uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby godzin planowanego poradnictwa zawodowego w przypadku zmiany  liczby uczestników.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50%  wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie jest  zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Wymagania dotyczące realizacji usług:

 1. Wykonawca powinien prowadzić usługi w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. według uzgodnionego harmonogramu.
 2. Wykonawca powinien prowadzić dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację usług doradczych.
 3. Wykonawca powinien prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektu. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
 4. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

85312320-8 Usługi doradztwa

IV  Termin wykonania zamówienia:

Planowany termin realizacji usług: II połowa marca 2017 – 30 kwietnia 2017 roku. Szczegółowy harmonogram usług zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania i zrekrutowaniu uczestników projektu.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników, terminu i miejsca realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu oraz zmiany liczby godzin poradnictwa zawodowego.

V   Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. Posiadają wykształcenie wyższe (ocena na podstawie kserokopii dyplomu).
 2. Posiadają uprawnienia doradcy zawodowego, tj. dyplom/certyfikat doradcy zawodowego i/lub studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i/lub kursu z zakresu doradztwa zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dyplomów/certyfikatów).
 3. Posiadają minimum 1 rok doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa zawodowego lub 2 letni staż pracy w agencji zatrudnienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 5).

VI  Informacje o wykluczeniu:

 1. Z zamówienia wykluczone są osoby zatrudnione w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 4. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia      w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VII Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie ofert

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 • gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 • została złożona po upływie wyznaczonego terminu,
 • złożona oferta obejmuje więcej niż 1 (jedną ) część zamówienia,
 • formularz oferty i wymagane załączniki zostały podpisane przez osobę/osoby nieuprawnione,
 • zawierająca błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

Z tytuł odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 1. Badanie oferty:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów oraz składania wyjaśnień, przedkładania dodatkowych dokumentów przez Wykonawców drogą mailową.

 VIII Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 1. Cena za 1 godzinę brutto w zł – 60% (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 30% (30 pkt.)
 3. Dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje – 10% (10 pkt.)

Ad. 1 Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium cena (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

Ad. 2 W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 30 za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat liczone od daty ukazania się zapytania ofertowego.

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających przeprowadzenie zajęć wymienionych w Załączniku Nr 2 (kopii referencji lub umów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

Liczba godzin oferty ocenianej

Doświadczenie  =       ————————————————————–    x 30

(liczba godzin)               Największa liczba godzin wśród nadesłanych ofert

Ad. 3 W ramach kryterium „dodatkowe kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje”. Zamawiający będzie przyznawał 10 punktów za kursy/szkolenia/studia podyplomowe i ich zgodność z przedmiotem zamówienia, w oparciu o dane zawarte w załączniku nr 2.

Wymagane jest dostarczenie kopii uzyskanych dyplomów/zaświadczeń potwierdzonych za zgodność    z oryginałem. Wszystkie kserokopie dokumentów dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty, które uzyskają najwyższą ilość punktów w oparciu          o ustalone wyżej kryteria w ramach poszczególnych części zapytania.

Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oferty  przedstawią  taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.

W przypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający, może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą lub powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy p.z.p., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

IX     Opis sposobu przygotowania ofert:

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat od stanowiący Załącznik nr 2,
 4. życiorys zawodowy z opisem doświadczenia w prowadzeniu podobnych zajęć (max. 5 kartek, wydruk dwustronny) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach stanowiący Załącznik nr 3,
 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 4,
 6. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 5,
 7. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i doświadczenie oraz ewentualnie rekomendacje i referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X       Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 16 marca 2017 r. do godziny 16.00 w formie pisemnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe FRL/5/2017/TLS”.

W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do sekretariatu Zamawiającego na w/w adres.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

XI Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

XII  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną
 2. Wszelki informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności będą przekazywane wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail (podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie), zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.
 1. Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową www.fundacja.lublin.pl – zakładka „Zapytania ofertowe”, ponieważ będą tam publikowane informacje związane z niniejszym postępowaniem.

 XIII  Osoby do kontaktów:

Małgorzata Petrusewicz – Kierownik projektu

Tel.: 516 283 452, e-mail:

Ewelina Jabłońska – Specjalista ds. organizacyjnych

Tel.: 84 627 18 32, e-mail:

XIV Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie w zakresie okresu jej obowiązywania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

XV Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: Zapytania ofertowe):

 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. Wykaz – opis doświadczenia w zakresie przeprowadzania indywidualnego poradnictwa zawodowego .
 3. Życiorys zawodowy zawierający doświadczenia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 6. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających przeprowadzenie wymienionych zajęć wymienionych w Załączniku nr 2.
 7. Kopie uzyskanych dyplomów/zaświadczeń, poświadczające posiadane wykształcenie/ uprawnienia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

  

 

[1] W rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Zapytanie ofertowe FRL_5_2017_TLS

Zał. nr 1

Zał. nr 1_Formularz oferty_TLS (wersja edytowalna)

Zał. nr 2

Zał. nr 2__Wykaz i opis_doświadczenia_TLS (wersja edytowalna)

Zał. nr 3_ CV

Zał. nr 3_ CV (wersja edytowalna)

Zał. nr 4

Zał. nr 4_ Oświadczenie Wykonawcy (wersja edytowalna)

Zał. nr 5

zał. nr 5_Oświadczenie o braku powiązań (wersja edytowalna)


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/317\/17\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lublin, dnia 8 marca\u00a0 2017 roku<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/5\/2017\/TLS<\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

\u00a0Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza osoby fizyczne do sk\u0142adania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu[1]<\/a> us\u0142ug indywidualnego poradnictwa zawodowego. <\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTw\u00f3j lepszy start\u201d<\/strong> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew\u00f3dztwa Lubelskiego 2014-2020, O\u015b 9 \u2013 Rynek pracy, Dzia\u0142anie 9. 1 \u2013 Aktywizacja zawodowa wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na osobiste przeprowadzenie us\u0142ugi indywidualnego poradnictwa zawodowego<\/strong>, w nast\u0119puj\u0105cym wymiarze:<\/p>\n