Drukuj Drukuj

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/4/2017/ŁUK

01 mar 2017


                          Lublin, dnia 01.03.2017 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/4/2017/ŁUK

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę pośrednictwa pracy w Łukowie w ramach personelu projektu[1].

 Opis przedmiotu zamówienia:

 Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

79611000-0 Usługi poszukiwania pracy

 Zamówienie obejmuje:

Usługa pośrednictwa pracy obejmuje:

 1. pozyskiwanie ofert pracy (rejestrowanie ofert pracy),
 2. upowszechnianie pozyskanych ofert pracy wśród uczestników projektu (zgodnie z ich kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym na podstawie indywidualnej analizy i możliwości zatrudnienia danego uczestnika na określonym miejscu pracy),
 3. udzielanie uczestnikom projektu informacji o wolnych miejscach pracy i możliwościach jej podjęcia,
 4. pomoc uczestnikom projektu w kontaktach z pracodawcami,
 5. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy,
 6. inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami
 7. współdziałanie z urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia.

Czas trwania usługi przypadający na 1 uczestnika wynosi 2 godziny  na osobę, w tym na pozyskiwanie ofert pracy (1h/uczestnika/oferta) i na przygotowanie do kontaktu z pracodawcą (1h/uczestnika).

Czas trwania 1 godziny usługi wynosi 60 minut.

Założony wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi:

– dla osób z niepełnosprawnością co najmniej 17%

– dla osób długotrwale bezrobotnych co najmniej 35%

– dla osób o niskich kwalifikacjach co najmniej 36%

– dla osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup co najmniej 43%.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie. Dla spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej wymagane są następujące warunki:

 1. stosunek pracy – zatrudnienie na nieprzerwany okres (tj. okres ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu;
 2. umowa cywilnoprawna – umowa cywilnoprawna zawarta na minimum 3 miesiące oraz wartość umowy równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku umów o dzieło, w której nie określono czasu trwania, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Okres realizacji zamówienia: marzec – czerwiec 2017 roku w dni robocze w godzinach 8.00-20.00

Planowana liczba uczestników: maksymalnie 47 osób.

Planowana liczba godzin: maksymalnie 94.

Wykonawca zobowiązany będzie do osiągnięcia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla danej kategorii.

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

 

Wymagania dla Wykonawcy:

 1. posiadanie stosownych kwalifikacji, tj. wykształcenie wyższe lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające świadczenie usług pośrednictwa pracy.
 2. Posiadanie min. 2-letniego doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług pośrednictwa pracy lub zrealizowanie min. 200 godzin usług pośrednictwa pracy.
 3. Łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 6 marca 2017 roku do godziny 12.00 w wybranej formie:

 

 • drogą elektroniczną na adres: potocka@fundacja.lublin.pl
 • drogą pocztową/osobiście: ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (na kopercie proszę podać znak sprawy: Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/POŚRED.PRACY/4/2017/ŁUK

[1] W rozumieniu „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Zapytanie FRL/POŚRED.PRACY/4/2017/ŁUK