Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SW/2/2016/CHM

01 Lip 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

  1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

Lublin, dnia 01 lipca 2016 roku

 

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku nr FRL/SW/2/2016/CHM

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę wynajmu sali szkoleniowej (doradztwo grupowe) w Chełmie.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70200000-3 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność

Zamówienie obejmuje:

Najem sali przystosowanej do prowadzenia zajęć dla minimum 12 osób jednorazowo, wyposażonej  w ławki lub stoliki, krzesła, tablicę (najlepiej flipchart) oraz rzutnik multimedialny.

Sala znajduje się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Okres realizacji zamówienia: lipiec 2016 – styczeń 2017.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany okresu realizacji szkoleń w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników.

Planowana liczba godzin szkoleniowych: 96 godzin (4 grupy x 24 godziny).

 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone zostaną w treści umowy zawartej z wybranym Wykonawcą.

Zamawiający nie może udzielić zamówienia pomiotom, z którymi jest powiązany osobowo lub kapitałowo[1].

 

Forma złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do złożenia oferty cenowej (formularz w załączeniu) i złożenia jej w terminie do 11 lipca 2016 roku do godziny 10.00 w wybranej formie:

 

[1] Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami  wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności  związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, prokurenta lub pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zapytanie_Chełm_sala warsztatowa


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

Lublin, dnia 01 lipca 2016 roku<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zapytanie cenowe \u2013 rozeznanie rynku nr FRL\/SW\/2\/2016\/CHM<\/strong><\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eTrampolina sukcesu \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na us\u0142ug\u0119 wynajmu sali szkoleniowej (doradztwo grupowe) <\/strong>w Che\u0142mie.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Wsp\u00f3lny S\u0142ownik Zam\u00f3wie\u0144 (kod CPV): <\/strong><\/p>\n

70200000-3 <\/strong>Us\u0142ugi wynajmu lub leasingu nieruchomo\u015bci stanowi\u0105cych w\u0142asno\u015b\u0107<\/a><\/p>\n

Zam\u00f3wienie obejmuje: <\/strong><\/p>\n

Najem sali przystosowanej do prowadzenia zaj\u0119\u0107 dla minimum 12 os\u00f3b jednorazowo, wyposa\u017conej\u00a0 w \u0142awki lub stoliki, krzes\u0142a, tablic\u0119 (najlepiej flipchart) oraz rzutnik multimedialny.<\/p>\n

Sala znajduje si\u0119 w budynku przystosowanym do potrzeb os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bci\u0105.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Okres realizacji zam\u00f3wienia:<\/strong> lipiec 2016 \u2013 stycze\u0144 2017.<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany okresu realizacji szkole\u0144 w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w.<\/p>\n

Planowana liczba godzin szkoleniowych: 96 godzin (4 grupy x 24 godziny).<\/p>\n

 <\/p>\n

Obowi\u0105zki Wykonawcy i Zamawiaj\u0105cego okre\u015blone zostan\u0105 w tre\u015bci umowy zawartej z wybranym Wykonawc\u0105.<\/p>\n

Zamawiaj\u0105cy nie mo\u017ce udzieli\u0107 zam\u00f3wienia pomiotom, z kt\u00f3rymi jest powi\u0105zany osobowo lub kapita\u0142owo[1]<\/a>.<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Forma z\u0142o\u017cenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku:<\/strong><\/p>\n

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do z\u0142o\u017cenia oferty cenowej (formularz w za\u0142\u0105czeniu) i z\u0142o\u017cenia jej w terminie do 11 lipca 2016 roku do godziny 10.00<\/u><\/strong> w wybranej formie:<\/p>\n

 <\/p>\n