Zapraszenie do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu „Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych i uprawnieniami do montażu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym” dla dwóch grup w Zamościu i Lubartowie.

18 Paź 2016


FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

 1. Droga Męczenników Majdanka 181

20-325 Lublin

tel.: (081) 710 19 00, fax: (081) 710 19 10

www.fundacja.lublin.pl; e-mail:

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855

 

L.dz.FRL/528/16                                                                             Lublin, dnia 14 października 2016 roku

Znak sprawy: FRL/12/2016/CDM

 

Zapytanie ofertowe

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu „Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych i uprawnieniami do montażu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym” dla dwóch grup w Zamościu i Lubartowie.

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I, Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursu „Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych i uprawnieniami do montażu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym” dla 1 grupy 12 osobowej w Zamościu i 1 grupy 12 osobowej w Lubartowie.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ceny brutto, przypadającej na jednego uczestnika.

 

 

I    Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

II   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „„Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych i uprawnieniami do montażu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym” dla 1 grupy 12 osobowej w Zamościu i 1 grupy 12 osobowej w Lubartowie; w wymiarze 208 godzin dla każdej grupy szkoleniowej.

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE USŁUGI:

 

Program kursu powinien zawierać bloki tematyczne z zakresu:

 1. przepisy bhp, ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska i udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
 2. materiałoznawstwo
 3. maszynoznawstwo
 4. przygotowanie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania, wodociągowych – kanalizacyjnych i solarnych na podstawie dokumentacji technicznej
 5. technologia-montaż instalacji solarnych, montaż i serwis instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i solarnych
 6. zajęcia praktyczne

 

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację kursu, w tym:

 1. organizację kursu, w tym wynajem sali szkoleniowej i sali do zajęć praktycznych,
 2. zapewnienie wykładowców/instruktorów,
 3. zapewnienie materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych,
 4. zapewnienie samodzielnego stanowiska pracy w trakcie zajęć praktycznych dla każdego uczestnika kursu,
 5. opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu kursu,
 6. zapewnienie odpowiedniej liczby i typu sprzętu na potrzeby zajęć praktycznych,
 7. organizacja i przeprowadzenie egzaminu czeladniczego,

 

Wymagania dotyczące sali:

 1. Zajęcia teoretyczne powinny się odbywać w sali wyposażonej w odpowiednią liczbę miejsc i stolików dla co najmniej 12 osób wraz z zapleczem sanitarnym. Wentylacja i ogrzewanie musi zapewnić odpowiednią temperaturę – stosownie do pory roku.
 2. Sala do zajęć praktycznych powinna być wyposażona w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć oraz spełniać wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę sprzętu do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do samodzielnego stanowiska pracy. Wykonawca ma obowiązek wykazać szczegółowy opis zaplecza technicznego (z uwzględnieniem liczby, jakości i typu sprzętu, który będzie udostępniony uczestnikom/uczestniczkom na czas trwania zajęć praktycznych) oraz miejsca odbywania praktyki.
 3. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania posiłków dostarczanych przez firmę wskazaną przez Zamawiającego: poczęstunku (kawa, herbata, napoje, ciastka) oraz obiadów. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie powinien znajdować się dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.

Wymagania dotyczące wykładowców i instruktorów:

 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być prowadzone przez uprawnionych wykładowców/instruktorów posiadających udokumentowane doświadczenie dydaktyczne/praktyczne związane z przedmiotem zamówienia.
 2. Koszty prowadzenia zajęć przez wykładowców/instruktorów pokrywa Wykonawca.

 

Wymagania dotyczące realizacji kursu:

 1. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie.
 2. Wykonawca powinien prowadzić kurs w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wzór harmonogramu dostarczy Zamawiający), zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie.
 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane będą w Zamościu i Lubartowie (odpowiednio dla każdej grupy).
 4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wymaganej odzieży ochronnej podczas wykonywania zajęć praktycznych zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP.
 5. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, księgowe oraz obsługi technicznej związane z realizacją kursu.
 6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji kursu.
 7. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem czeladniczym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej oraz otrzymaniem przez uczestników szkolenia zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz świadectwa czeladniczego zarówno instalacji wod-kan jak też i instalacji solarnych. Wykonawca zapewni miejsce gdzie uczestnicy zdobędą uprawnienia do montażu instalacji solarnych.
 8. Po zakończeniu kursu Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kopię dokumentacji kursu.: dzienników zajęć, list obecności, zaświadczeń i świadectw czeladniczych oraz dokumentu potwierdzającego odbiór zaświadczeń i świadectw.
 9. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych projektu wśród uczestników szkolenia.
 10. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia egzaminów końcowych sprawdzających zdobyte wiadomości w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych. Wykonawca odpowiada za efektywność przeprowadzonych egzaminów.

Wymagania dotyczące egzaminów czeladniczych:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i opłacenia egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej po zakończonym szkoleniu i poinformowania Zamawiającego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.
 2. Każdy uczestnik szkolenia ma przystąpić do egzaminu czeladniczego.
 3. Egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej powinien zostać zorganizowany bezpośrednio po zakończeniu szkolenia.
 4. Szkolenie winno gwarantować 100% zdawalność. W przypadku uzyskania przez uczestników szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, Wykonawca zobowiąże się do koordynowania działań dotyczących ustalenia poprawkowego egzaminu państwowego najpóźniej w ciągu 3 tygodni od ukończenia szkolenia oraz poinformowania uczestników i Zamawiającego o terminie egzaminu/-ów.
 5. Wykonawca odpowiada za efektywność przeprowadzonych egzaminów czeladniczych. Należność za przeszkolenie każdej osoby będzie wypłacana po pozytywnym zdaniu egzaminu czeladniczego. Należność za całość szkolenia wynosi iloczyn kosztu przeszkolenia jednej osoby oraz liczby do pozytywnie zdanych egzaminów przez uczestników szkolenia.

 

 

III  Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego.

 

IV Termin wykonania zamówienia:

Usługa odbywać się będzie w okresie listopad 2016 – luty 2017 r.

Dokładne terminy oraz ostateczna liczba uczestników zostaną wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników do projektu.

 

V  Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:

 1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, (ocena na podstawie oryginału lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
 2. uprawnieni do występowania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 2).
 4. posiadający min. 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 4).
 5. dysponujący sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ocena na podstawie Załącznika nr 5).
 6. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 3).

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Dostawcy/Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu

 

 

VI Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

 

 1. Cena – 60%  (60 pkt.)
 2. Doświadczenie – 40% (40 pkt.)

 

 1. Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „cena” (cena brutto) otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

C minimalna

Cena = ————————- x 60

C oferty badanej

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.

 

 1. W ramach kryterium „doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty od 0 do 40 za liczbę szkoleń w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 2 lat.

 

Punkty liczone będą wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Liczba szkoleń oferty ocenianej

Doświadczenie  =       —————————————————-      x 40

(liczba szkoleń)              Liczba  szkoleń oferty  z największym doświadczeniem

 

Pozostałe oferty otrzymają odpowiednią niższą ilość punktów.

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Odrzucenie oferty będzie możliwe po przedstawieniu wyjaśnień przez wykonawcę.

 

VII   Opis sposobu przygotowania ofert:

 

W odpowiedzi na zamówienie:

 1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący Załącznik nr 2,
 4. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 3,
 5. wykaz wykonanych usług szkoleniowych stanowiących Załącznik nr 4
 6. wykaz – opis miejsca prowadzenia kursu oraz opis posiadanego sprzętu i zaplecza technicznego Załącznik nr 5
 7. Oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
 8. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
 9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 10. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
 11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 12. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert
 13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

VIII  Forma, miejsce i termin składania ofert:

Forma oferty: ofertę należy złożyć w postaci pisemnej, w zamkniętej kopercie i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 25.10.2016 r.”

 

Miejsce złożenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).

 

Termin złożenia oferty do dnia: 25.10.2016 r. do godz. 16.00.

IX Unieważnienie postępowania:

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

 1. w postępowaniu wpłynęły wadliwe oferty i nie można usunąć ich wad,
 2. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy,
 3. w postępowaniu doszło do naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 

X  Osoby do kontaktów:

Marin Gil – pracownik LODSz w Zamościu

Tel.: 84 627 18 32, e-mail:

 

XI Wykaz załączników (wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl, w zakładce: zapytanie-ofertowe):

 1. formularz-oferty-zal-nr-1
 2. oswiadczenie-zal-nr-2
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 4. doswiadczenie-zal-4
 5. wykaz-opis-miejsca-prowadzenia-kursu-sprzetu-i-zaplecza-technicznego-zal-nr-5
 6. Oryginał lub kopia wpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

 

                                   

                                                    

                                             


print
\"><\/a><\/p>\n

REGON 430353642; NIP 712-016-65-05; KRS 0000027855<\/p>\n

 <\/p>\n

L.dz.FRL\/528\/16\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Lublin, dnia 14 pa\u017adziernika 2016 roku<\/p>\n

Znak sprawy: FRL\/12\/2016\/CDM<\/p>\n

 <\/p>\n

Zapytanie ofertowe<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie zaprasza do sk\u0142adania ofert w celu wy\u0142onienia wykonawcy na organizacj\u0119 i przeprowadzenie kursu \u201eMonter instalacji wodno-kanalizacyjnych i uprawnieniami do monta\u017cu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym\u201d dla dw\u00f3ch grup w Zamo\u015bciu i Lubartowie.<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizuj\u0105ca projekt \u201eCzas dla m\u0142odych \u2013 program aktywizacji zawodowej os\u00f3b m\u0142odych\u201d<\/strong> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw\u00f3j, O\u015b priorytetowa I, Osoby m\u0142ode na rynku pracy, Dzia\u0142anie 1.2 Wsparcie os\u00f3b m\u0142odych pozostaj\u0105cych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddzia\u0142anie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m\u0142odych wsp\u00f3\u0142finansowanego ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zaprasza do przedstawienia oferty <\/strong>w celu wy\u0142onienia wykonawcy na organizacj\u0119 i przeprowadzenie kursu \u201eMonter instalacji wodno-kanalizacyjnych i uprawnieniami do monta\u017cu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym\u201d dla 1 grupy 12 osobowej w Zamo\u015bciu i 1 grupy 12 osobowej w Lubartowie.<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Zwracamy si\u0119 z pro\u015bb\u0105 o przedstawienie ceny brutto, przypadaj\u0105cej na jednego uczestnika.<\/u><\/p>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n

I \u00a0\u00a0 Tryb udzielenia zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Post\u0119powanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjno\u015bci, na podstawie wewn\u0119trznego Regulaminu udzielania zam\u00f3wie\u0144 na dostawy, us\u0142ugi lub roboty budowlane w toku realizacji Projekt\u00f3w wsp\u00f3\u0142finansowanych ze \u015brodk\u00f3w Unii Europejskiej w\u00a0ramach Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego, zgodnie z zasad\u0105 konkurencyjno\u015bci okre\u015blon\u0105 w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno\u015bci wydatk\u00f3w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo\u0142ecznego oraz\u00a0 Funduszu Sp\u00f3jno\u015bci na lata 2014-2020.<\/p>\n

 <\/p>\n

II\u00a0\u00a0 Opis przedmiotu zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

Przedmiotem zam\u00f3wienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu \u201e\u201eMonter instalacji wodno-kanalizacyjnych i uprawnieniami do monta\u017cu instalacji solarnych z egzaminem czeladniczym\u201d dla 1 grupy 12 osobowej w Zamo\u015bciu i 1 grupy 12 osobowej w Lubartowie; <\/strong>w wymiarze 208 godzin dla ka\u017cdej grupy szkoleniowej.<\/p>\n

 <\/p>\n

WYMAGANIA DOTYCZ\u0104CE US\u0141UGI:<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n

Program kursu powinien zawiera\u0107 bloki tematyczne z zakresu:<\/strong><\/p>\n

  \n
 1. przepisy bhp, ochrona przeciwpo\u017carowa, ochrona \u015brodowiska i udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej<\/li>\n
 2. materia\u0142oznawstwo<\/li>\n
 3. maszynoznawstwo<\/li>\n
 4. przygotowanie rob\u00f3t instalacyjnych centralnego ogrzewania, wodoci\u0105gowych – kanalizacyjnych i solarnych na podstawie dokumentacji technicznej<\/li>\n
 5. technologia-monta\u017c instalacji solarnych, monta\u017c i serwis instalacji wodoci\u0105gowych, kanalizacyjnych i solarnych<\/li>\n
 6. zaj\u0119cia praktyczne<\/li>\n<\/ol>\n

  \u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n

  Przedmiot zam\u00f3wienia obejmuje organizacj\u0119 kursu, w tym:<\/strong><\/p>\n

   \n
  1. organizacj\u0119 kursu, w tym wynajem sali szkoleniowej i sali do zaj\u0119\u0107 praktycznych,<\/li>\n
  2. zapewnienie wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w,<\/li>\n
  3. zapewnienie materia\u0142\u00f3w i produkt\u00f3w niezb\u0119dnych do prowadzenia zaj\u0119\u0107 praktycznych,<\/li>\n
  4. zapewnienie samodzielnego stanowiska pracy w trakcie zaj\u0119\u0107 praktycznych dla ka\u017cdego uczestnika kursu,<\/li>\n
  5. opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu kursu,<\/li>\n
  6. zapewnienie odpowiedniej liczby i typu sprz\u0119tu na potrzeby zaj\u0119\u0107 praktycznych,<\/li>\n
  7. organizacja i przeprowadzenie egzaminu czeladniczego,<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

   Wymagania dotycz\u0105ce sali:<\/strong><\/p>\n

    \n
   1. Zaj\u0119cia teoretyczne powinny si\u0119 odbywa\u0107 w sali wyposa\u017conej w\u00a0odpowiedni\u0105 liczb\u0119 miejsc i stolik\u00f3w dla co najmniej 12 os\u00f3b wraz z zapleczem sanitarnym. Wentylacja i\u00a0ogrzewanie musi zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 temperatur\u0119 \u2013 stosownie do pory roku.<\/li>\n
   2. Sala do zaj\u0119\u0107 praktycznych powinna by\u0107 wyposa\u017cona w sprz\u0119t niezb\u0119dny do przeprowadzenia zaj\u0119\u0107 oraz spe\u0142nia\u0107 wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca musi zapewni\u0107 odpowiedni\u0105 liczb\u0119 sprz\u0119tu do praktycznej nauki zawodu o stanie technicznym zapewniaj\u0105cym odpowiedni poziom kursu. Ka\u017cdy uczestnik szkolenia powinien mie\u0107 dost\u0119p do samodzielnego stanowiska pracy. Wykonawca ma obowi\u0105zek wykaza\u0107 szczeg\u00f3\u0142owy opis zaplecza technicznego (z uwzgl\u0119dnieniem liczby, jako\u015bci i typu sprz\u0119tu, kt\u00f3ry b\u0119dzie udost\u0119pniony uczestnikom\/uczestniczkom na czas trwania zaj\u0119\u0107 praktycznych) oraz miejsca odbywania praktyki.<\/li>\n
   3. Wykonawca musi zapewni\u0107 uczestnikom projektu bezpieczne i\u00a0higieniczne miejsce do spo\u017cywania posi\u0142k\u00f3w dostarczanych przez firm\u0119 wskazan\u0105 przez Zamawiaj\u0105cego: pocz\u0119stunku (kawa, herbata, napoje, ciastka) oraz obiad\u00f3w. W sali lub jej bliskim s\u0105siedztwie powinien znajdowa\u0107 si\u0119 dodatkowy stolik i czajnik oraz miejsce zapewniaj\u0105ce mo\u017cliwo\u015b\u0107 przechowywania produkt\u00f3w spo\u017cywczych i naczy\u0144 jednorazowych dla uczestnik\u00f3w kursu bez dost\u0119pu dla os\u00f3b trzecich.<\/li>\n<\/ol>\n

    Wymagania dotycz\u0105ce wyk\u0142adowc\u00f3w i instruktor\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

     \n
    1. Zaj\u0119cia teoretyczne i praktyczne powinny by\u0107 prowadzone przez uprawnionych wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w posiadaj\u0105cych udokumentowane do\u015bwiadczenie dydaktyczne\/praktyczne zwi\u0105zane z przedmiotem zam\u00f3wienia.<\/li>\n
    2. Koszty prowadzenia zaj\u0119\u0107 przez wyk\u0142adowc\u00f3w\/instruktor\u00f3w pokrywa Wykonawca.<\/li>\n<\/ol>\n

      <\/p>\n

     Wymagania dotycz\u0105ce realizacji kursu:<\/strong><\/p>\n

      \n
     1. Zaj\u0119cia b\u0119d\u0105 odbywa\u0107 si\u0119 od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku, w godzinach 9:00-17:00, max. po 8 godzin lekcyjnych dziennie.<\/li>\n
     2. Wykonawca powinien prowadzi\u0107 kurs w spos\u00f3b uzgodniony z Zamawiaj\u0105cym, tj. wg ustalonego harmonogramu (wz\u00f3r harmonogramu dostarczy Zamawiaj\u0105cy), zg\u0142aszaj\u0105c Zamawiaj\u0105cemu wszelkie zmiany w harmonogramie.<\/li>\n
     3. Zaj\u0119cia teoretyczne i praktyczne realizowane b\u0119d\u0105 w Zamo\u015bciu i Lubartowie (odpowiednio dla ka\u017cdej grupy).<\/li>\n
     4. Wykonawca jest zobowi\u0105zany do zapewnienia wymaganej odzie\u017cy\u00a0ochronnej podczas wykonywania zaj\u0119\u0107 praktycznych zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP.<\/li>\n
     5. Wykonawca pokrywa koszty administracyjne, ksi\u0119gowe oraz obs\u0142ugi technicznej zwi\u0105zane z realizacj\u0105 kursu.<\/li>\n
     6. Wykonawca jest zobowi\u0105zany do prowadzenia dokumentacji kursu.<\/li>\n
     7. Szkolenie powinno zako\u0144czy\u0107 si\u0119 egzaminem wewn\u0119trznym oraz egzaminem czeladniczym przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 izby rzemie\u015blniczej oraz otrzymaniem przez uczestnik\u00f3w szkolenia za\u015bwiadczenia o uko\u0144czeniu kursu oraz \u015bwiadectwa czeladniczego zar\u00f3wno instalacji wod-kan jak te\u017c i instalacji solarnych. Wykonawca zapewni miejsce gdzie uczestnicy zdob\u0119d\u0105 uprawnienia do monta\u017cu instalacji solarnych.<\/li>\n
     8. Po zako\u0144czeniu kursu Wykonawca dostarcza Zamawiaj\u0105cemu kopi\u0119 dokumentacji kursu.: dziennik\u00f3w zaj\u0119\u0107, list obecno\u015bci, za\u015bwiadcze\u0144 i \u015bwiadectw czeladniczych oraz dokumentu potwierdzaj\u0105cego odbi\u00f3r za\u015bwiadcze\u0144 i \u015bwiadectw.<\/li>\n
     9. Wykonawca umo\u017cliwi Zamawiaj\u0105cemu przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych projektu w\u015br\u00f3d uczestnik\u00f3w szkolenia.<\/li>\n
     10. Wykonawca jest zobowi\u0105zany do przeprowadzenia egzamin\u00f3w ko\u0144cowych sprawdzaj\u0105cych zdobyte wiadomo\u015bci w zakresie zaj\u0119\u0107 teoretycznych i praktycznych. Wykonawca odpowiada za efektywno\u015b\u0107 przeprowadzonych egzamin\u00f3w.<\/li>\n<\/ol>\n

      Wymagania dotycz\u0105ce egzamin\u00f3w czeladniczych:<\/strong><\/p>\n

       \n
      1. Wykonawca zobowi\u0105zany jest do zorganizowania i op\u0142acenia egzaminu czeladniczego przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 izby rzemie\u015blniczej po zako\u0144czonym szkoleniu i poinformowania Zamawiaj\u0105cego o terminie ww. egzaminu i jego wynikach.<\/li>\n
      2. Ka\u017cdy uczestnik szkolenia ma przyst\u0105pi\u0107 do egzaminu czeladniczego.<\/li>\n
      3. Egzamin czeladniczy przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 izby rzemie\u015blniczej <\/strong>powinien zosta\u0107 zorganizowany bezpo\u015brednio po zako\u0144czeniu szkolenia.<\/li>\n
      4. Szkolenie winno gwarantowa\u0107 100% zdawalno\u015b\u0107. W przypadku uzyskania przez uczestnik\u00f3w szkolenia negatywnego wyniku egzaminu przed komisj\u0105 egzaminacyjn\u0105 izby rzemie\u015blniczej, Wykonawca zobowi\u0105\u017ce si\u0119 do koordynowania dzia\u0142a\u0144 dotycz\u0105cych ustalenia poprawkowego egzaminu pa\u0144stwowego najp\u00f3\u017aniej w ci\u0105gu 3 tygodni od uko\u0144czenia szkolenia<\/strong> oraz poinformowania uczestnik\u00f3w i Zamawiaj\u0105cego o terminie egzaminu\/-\u00f3w.<\/li>\n
      5. Wykonawca odpowiada za efektywno\u015b\u0107 przeprowadzonych egzamin\u00f3w czeladniczych. Nale\u017cno\u015b\u0107 za przeszkolenie ka\u017cdej osoby b\u0119dzie wyp\u0142acana po pozytywnym zdaniu egzaminu czeladniczego. Nale\u017cno\u015b\u0107 za ca\u0142o\u015b\u0107 szkolenia wynosi iloczyn kosztu przeszkolenia jednej osoby oraz liczby do pozytywnie zdanych egzamin\u00f3w przez uczestnik\u00f3w szkolenia<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n

        <\/p>\n

        <\/p>\n

       III\u00a0 Nazwa i ko<\/strong>d okre\u015blone we Wsp\u00f3lnym S\u0142owniku Zam\u00f3wie\u0144:<\/strong><\/p>\n

       80530000-8 Us\u0142ugi szkolenia zawodowego.<\/p>\n

        <\/p>\n

       IV Termin wykonania zam\u00f3wienia:<\/strong><\/p>\n

       Us\u0142uga odbywa\u0107 si\u0119 b\u0119dzie w okresie listopad 2016 \u2013 luty 2017 r.<\/p>\n

       Dok\u0142adne terminy oraz ostateczna liczba uczestnik\u00f3w zostan\u0105 wskazane przez Zamawiaj\u0105cego przed rozpocz\u0119ciem realizacji us\u0142ugi.<\/p>\n

       Zamawiaj\u0105cy zastrzega mo\u017cliwo\u015b\u0107 zmiany terminu realizacji us\u0142ug w zale\u017cno\u015bci od przebiegu procesu rekrutacji uczestnik\u00f3w do projektu.<\/p>\n

        <\/p>\n

       V\u00a0 Opis warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu:<\/strong><\/p>\n

       W post\u0119powaniu mog\u0105 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 Dostawcy\/Wykonawcy, kt\u00f3rzy spe\u0142niaj\u0105 poni\u017csze kryteria:<\/p>\n

        \n
       1. posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w\u0142a\u015bciwy ze wzgl\u0119du na siedzib\u0119 instytucji szkoleniowej, (ocena na podstawie orygina\u0142u lub kopii wpisu potwierdzonej za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em).<\/li>\n
       2. uprawnieni do wyst\u0119powania w obrocie prawnym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
       3. znajduj\u0105cy si\u0119 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj\u0105cej wykonanie zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 2).<\/li>\n
       4. posiadaj\u0105cy min. 2 letnie do\u015bwiadczenie w realizacji us\u0142ug b\u0119d\u0105cych przedmiotem zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 4).<\/li>\n
       5. dysponuj\u0105cy sprz\u0119tem i osobami zdolnymi do wykonania zam\u00f3wienia (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 5).<\/li>\n
       6. nie s\u0105 powi\u0105zani osobowo lub kapita\u0142owo z Zamawiaj\u0105cym (ocena na podstawie Za\u0142\u0105cznika nr 3).<\/li>\n<\/ol>\n

        Przez powi\u0105zania kapita\u0142owe lub osobowe rozumie si\u0119 wzajemne powi\u0105zania mi\u0119dzy Zamawiaj\u0105cym lub osobami upowa\u017cnionymi do zaci\u0105gania zobowi\u0105za\u0144 w imieniu Zamawiaj\u0105cego lub osobami wykonuj\u0105cymi w imieniu Zamawiaj\u0105cego czynno\u015bci zwi\u0105zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc\u0105, polegaj\u0105ce w szczeg\u00f3lno\u015bci na:<\/p>\n

         \n
        1. uczestniczeniu w sp\u00f3\u0142ce jako wsp\u00f3lnik sp\u00f3\u0142ki cywilnej lub sp\u00f3\u0142ki osobowej,<\/li>\n
        2. posiadaniu udzia\u0142\u00f3w lub co najmniej 10% akcji,<\/li>\n
        3. pe\u0142nieniu funkcji cz\u0142onka organu nadzorczego lub zarz\u0105dzaj\u0105cego, prokurenta, pe\u0142nomocnika,<\/li>\n
        4. pozostawaniu w zwi\u0105zku ma\u0142\u017ce\u0144skim, w stosunku pokrewie\u0144stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie\u0144stwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli<\/li>\n<\/ol>\n

          <\/p>\n

         Z udzia\u0142u w post\u0119powaniu wykluczeni s\u0105 Dostawcy\/Wykonawcy nie spe\u0142niaj\u0105cy warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu<\/p>\n

         \u00a0<\/strong><\/p>\n

         \u00a0<\/strong><\/p>\n

         VI Kryteria oceny ofert:<\/strong><\/p>\n

         Zamawiaj\u0105cy dokona oceny i por\u00f3wnania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
         \nw oparciu o nast\u0119puj\u0105ce kryterium\/kryteria:<\/p>\n

          <\/p>\n

          \n
         1. Cena – 60% \u00a0(60 pkt.)<\/li>\n
         2. Do\u015bwiadczenie – 40% (40 pkt.)<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

           \n
          1. Maksymaln\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w w ramach kryterium \u201ecena\u201d (cena brutto) otrzyma najta\u0144sza oferta wed\u0142ug wzoru:<\/li>\n<\/ol>\n

           C minimalna<\/p>\n

           Cena = ————————- x 60<\/p>\n

           C oferty badanej<\/p>\n

            <\/p>\n

           Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiednio ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

            <\/p>\n

            \n
           1. W ramach kryterium \u201edo\u015bwiadczenie\u201d Zamawiaj\u0105cy b\u0119dzie przyznawa\u0142 punkty od 0 do 40 za liczb\u0119 szkole\u0144 w zakresie zgodnym z przedmiotem zam\u00f3wienia, w ci\u0105gu ostatnich 2 lat<\/u>.<\/li>\n<\/ol>\n

             <\/p>\n

            Punkty liczone b\u0119d\u0105 wg wzoru, zgodnie z danymi przedstawionymi w za\u0142. nr 4 do zapytania ofertowego.<\/p>\n

             <\/p>\n

            Liczba szkole\u0144 oferty ocenianej<\/p>\n

            Do\u015bwiadczenie\u00a0 =\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 —————————————————-\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 x 40<\/p>\n

            (liczba szkole\u0144)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Liczba\u00a0 szkole\u0144 oferty\u00a0 z najwi\u0119kszym do\u015bwiadczeniem<\/p>\n

             <\/p>\n

            Pozosta\u0142e oferty otrzymaj\u0105 odpowiedni\u0105 ni\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w.<\/p>\n

             <\/p>\n

            Zamawiaj\u0105cy wybierze najkorzystniejsz\u0105 ofert\u0119, kt\u00f3ra uzyska najwy\u017csz\u0105 ilo\u015b\u0107 punkt\u00f3w
            \nw oparciu o ustalone wy\u017cej kryteria.<\/p>\n

             <\/p>\n

            Zamawiaj\u0105cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, je\u017celi zaproponowana cena jest ra\u017c\u0105co niska w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy P.Z.P., w szczeg\u00f3lno\u015bci jest ni\u017csza o 30% od warto\u015bci zam\u00f3wienia lub \u015bredniej arytmetycznej cen wszystkich z\u0142o\u017conych ofert. Odrzucenie oferty b\u0119dzie mo\u017cliwe po przedstawieniu wyja\u015bnie\u0144 przez wykonawc\u0119.<\/p>\n

             <\/p>\n

            VII\u00a0\u00a0 Opis sposobu przygotowania ofert:<\/strong><\/p>\n

            \u00a0<\/strong><\/p>\n

            W odpowiedzi na zam\u00f3wienie:<\/p>\n

             \n
            1. Ofert\u0119 sk\u0142ada si\u0119 w formie pisemnej wype\u0142niaj\u0105c \u201eFormularz Oferty Wykonawcy\u201d stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 1.<\/u><\/li>\n
            2. Do oferty nale\u017cy do\u0142\u0105czy\u0107:<\/li>\n
            3. o\u015bwiadczenie o spe\u0142nianiu warunk\u00f3w udzia\u0142u w post\u0119powaniu stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 2, <\/u><\/li>\n
            4. o\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym stanowi\u0105cy Za\u0142\u0105cznik nr 3,<\/u><\/li>\n
            5. wykaz wykonanych us\u0142ug szkoleniowych stanowi\u0105cych Za\u0142\u0105cznik nr 4<\/u><\/li>\n
            6. wykaz – opis miejsca prowadzenia kursu oraz opis posiadanego sprz\u0119tu i zaplecza technicznego Za\u0142\u0105cznik nr 5<\/u><\/li>\n
            7. Orygina\u0142 lub kopia wpisu potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w\u0142a\u015bciwy ze wzgl\u0119du na siedzib\u0119 instytucji szkoleniowej.<\/li>\n
            8. Oferta powinna by\u0107 czytelna i z\u0142o\u017cona w j\u0119zyku polskim.<\/li>\n
            9. Wszelkie zmiany w tek\u015bcie oferty (przekre\u015blenia, poprawki dopiski) powinny by\u0107 podpisane lub parafowane przez Wykonawc\u0119, w przeciwnym wypadku nie b\u0119d\u0105 uwzgl\u0119dniane.<\/li>\n
            10. Oferta Wykonawcy oraz za\u0142\u0105czniki musz\u0105 by\u0107 podpisane przez Wykonawc\u0119.<\/li>\n
            11. Przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert Wykonawca mo\u017ce wprowadzi\u0107 zmiany do z\u0142o\u017conej oferty lub wycofa\u0107 ofert\u0119. Zmiany lub wycofanie powinny by\u0107 dor\u0119czone Zamawiaj\u0105cemu na pi\u015bmie przed up\u0142ywem terminu sk\u0142adania ofert. O\u015bwiadczenie o\u00a0wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by\u0107 opakowane tak, jak oferta, a koperta zawiera\u0107 dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio \u201eZMIANA\u201d lub \u201eWYCOFANIE\u201d.<\/li>\n
            12. Wykonawca nie mo\u017ce wycofa\u0107 oferty i wprowadza\u0107 jakichkolwiek zmian w tre\u015bci oferty po up\u0142ywie terminu sk\u0142adania ofert<\/li>\n
            13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi\u0105zane z przygotowaniem i z\u0142o\u017ceniem ofert.<\/li>\n<\/ol>\n

              <\/p>\n

             VIII\u00a0 Forma, miejsce i termin sk\u0142adania ofert:<\/strong><\/p>\n

             Forma oferty: ofert\u0119 nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 w postaci pisemnej, w zamkni\u0119tej kopercie i opisa\u0107 j\u0105 podaj\u0105c: znak sprawy, dane prowadz\u0105cego post\u0119powanie (nazwa i adres), tytu\u0142 projektu, w ramach kt\u00f3rego prowadzone jest niniejsze post\u0119powanie oraz dane sk\u0142adaj\u0105cego (nazwa i adres), a\u00a0tak\u017ce opatrzy\u0107 napisem \u201eNie otwiera\u0107 przed dniem 25.10.2016 r.\u201d<\/strong><\/p>\n

             \u00a0<\/strong><\/p>\n

             Miejsce z\u0142o\u017cenia oferty: siedziba Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, ul Droga M\u0119czennik\u00f3w Majdanka 181, 20-325 Lublin (Sekretariat).<\/p>\n

              <\/p>\n

             Termin z\u0142o\u017cenia oferty do dnia: 25.10.2016 r. do godz. 16.00.<\/strong><\/p>\n

             IX Uniewa\u017cnienie post\u0119powania:<\/strong><\/p>\n

             Zamawiaj\u0105cy ma prawo do uniewa\u017cnienia post\u0119powania, je\u017celi wyst\u0105pi\u0105 nast\u0119puj\u0105ce okoliczno\u015bci:<\/p>\n

              \n
             1. w post\u0119powaniu wp\u0142yn\u0119\u0142y wadliwe oferty i nie mo\u017cna usun\u0105\u0107 ich wad,<\/li>\n
             2. w toku post\u0119powania ujawniono niemo\u017cliw\u0105 do usuni\u0119cia wad\u0119 post\u0119powania uniemo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 zawarcie zgodnej z Projektem umowy,<\/li>\n
             3. w post\u0119powaniu dosz\u0142o do naruszenia zasad okre\u015blonych w Regulaminie.<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

              X\u00a0 Osoby do kontakt\u00f3w:<\/strong><\/p>\n

              Marin Gil \u2013 pracownik LODSz w Zamo\u015bciu<\/p>\n

              Tel.: 84\u00a0627 18 32, e-mail: \"><\/a><\/p>\n

               <\/p>\n

              XI Wykaz za\u0142\u0105cznik\u00f3w <\/strong>(wersje elektroniczne do pobrania na stronie www.fundacja.lublin.pl<\/a>, w\u00a0zak\u0142adce: zapytanie-ofertowe<\/a>):<\/p>\n

               \n
              1. formularz-oferty-zal-nr-1<\/a><\/li>\n
              2. oswiadczenie-zal-nr-2<\/a><\/li>\n
              3. O\u015bwiadczenie o braku powi\u0105za\u0144 osobowych i kapita\u0142owych z Zamawiaj\u0105cym.<\/a><\/li>\n
              4. doswiadczenie-zal-4<\/a><\/li>\n
              5. wykaz-opis-miejsca-prowadzenia-kursu-sprzetu-i-zaplecza-technicznego-zal-nr-5<\/a><\/li>\n
              6. Orygina\u0142 lub kopia wpisu potwierdzona za zgodno\u015b\u0107 z orygina\u0142em do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w\u0142a\u015bciwy ze wzgl\u0119du na siedzib\u0119 instytucji szkoleniowej.<\/li>\n<\/ol>\n

                <\/p>\n

               \u00a0<\/em><\/p>\n

               \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/em><\/p>\n

               \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/em><\/h1>\n

               \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<\/em><\/h1>\n
               \n
               <\/i>
               \n\t\t\t\t\t\t\tprint<\/span><\/div>\n<\/div>\n" + '
               '); $.strRemove = function(theTarget, theString) { return $("
               ").append( $(theTarget, theString).remove().end() ).html(); }; var articleStr = sessionStorage.getItem('h5ab-print-article'); var removeArr = ['video','audio','script','iframe']; $.each(removeArr, function(index, value){ var processedCode = $.strRemove(value, articleStr); articleStr = processedCode; }); var fullPrintContent = articleStr; sessionStorage.setItem('h5ab-print-article', fullPrintContent); });