Drukuj Drukuj

Projekt „Pracuję u siebie”

27 sty 2017


 

III NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU – (KLIKNIJ)

 

II NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU – (KLIKNIJ)

 

 

16.08.2017 r

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie”.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (16.08.2017 r.) zamieszczamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pracuję u siebie” po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które poświęcone było rozpatrzeniu odwołań od oceny.

Zgodnie z punktem 5 § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze.

Ostateczne wyniki oceny do pobrania

 

25.07.2017 r.

Wstępne wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Pracuję u siebie”.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (25.07.2017 r.) zamieszczamy wstępne wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Pracuję u siebie” po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, które odbyło się w dniu 24.07.2017 roku.

Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestnicy Projektu, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny. Pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków należy dostarczyć do jednego z biur Projektu (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną, przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni).

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób, które otrzymają środki finansowe oraz wsparcie pomostowe, zostanie opublikowana po okresie odwoławczym.

Wstępne wyniki oceny do pobrania

 

17.07.2017 r.

Przedłużenie rekrutacji w ramach II naboru

Informujemy, że na podstawie § 2 ust. 7. Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Pracuję u siebie” przedłużono okres przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w ramach II naboru.

Rekrutacja przedłużona została do 31 lipca 2017 r. do godz. 15:00

 

09.06.2017 r.

Ogłoszenie o II naborze uczestników projektu „Pracuję u siebie”

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ogłasza II nabór uczestników projektu „Pracuję u siebie”.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 27 czerwca do 14 lipca 2017 roku w godzinach od 9:00 do 15:00:

 • w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, pok. 204,
 • w Biurze Lokalnym w Lubartowie, ul. Słowackiego 14, I p.,
 • w Biurze Lokalnym w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72C, pok. 5.

Formularze Rekrutacyjne należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zawierać następujące informacje:

– Imię, nazwisko i adres korespondencyjny Kandydata/Kandydatki,
– adres biura projektu, w którym składany jest Formularz Rekrutacyjny,
– oraz napis „Formularz rekrutacyjny do projektu Pracuję u siebie”.

Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Formularz rekrutacyjny – wersja edytowalna
Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego I etap
Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego I etap
Karta oceny formularza rekrutacyjnego II etap

Jednocześnie informujemy, że ze względu na nie wyczerpanie miejsc w I naborze, w II naborze do projektu przyjętych zostanie 77 uczestników (43 kobiety i 34 mężczyzn).

Informacja o projekcie 

 

06.06.2017 r.

Informacja o terminie i sposobie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego – dotyczy uczestników Projektu

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przyjmowane będą w Biurze Projektu w Lublinie oraz w Biurach Lokalnych w Lubartowie i Łukowie w okresie od 21.06.2017 r. do 04.07.2017 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Wnioski należy złożyć w 2 tożsamych egzemplarzach, (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (każdy egzemplarz wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego w odrębnym skoroszycie) w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinno znaleźć się imię, nazwisko oraz numer Uczestnika Projektu oraz dopisek: „Projekt Pracuję u siebie, Wnioski o przyznanie środków finansowych i wsparcia pomostowego”.

Poniżej zamieszczamy wzór jednego z obowiązkowych załączników do wniosku o przyznanie środków finansowych:

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013

 

29.04.2017 r.

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące ubiegania się o wsparcie finansowe oraz pomostowe

Regulamin przyznawania środków finansowych

Zał. nr 1-wniosek_środki_finansowe-wer. edytowalna
Zał. nr 2-wniosek_wsparcie_pomostowe-wer. edytowalna
Zał. nr 3-Biznes plan-wer. edytowalna
Zał. nr 4-ośw_o_pom_de_minimis-wer. edytowalna
Zał. nr 5- ośw_o_kwalifikowalnosci_VAT-wer. edytowalna
Zał. nr 6-ośw_o_zgodzie małżonka-wer. edytowalna
Zał. nr 7-ośw_o_niekorzystaniu_z_innych_środków-wer. edytowalna

Karta oceny biznes planu
Karta-oceny-predyspozycji-i-motywacji-ocena-doradcy-biznesowego
Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego
Zakres wymagań dotyczących oceny biznes planu

 

21.04.2017 r.

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zamieszcza poniżej ostateczne wyniki rekrutacji uczestników projektu „Pracuję u siebie” w ramach I naboru

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu – kobiety

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu – mężczyźni

 

10.04.2017 r.

Wstępne wyniki rekrutacji

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zamieszcza poniżej wstępne wyniki rekrutacji uczestników projektu „Pracuję u siebie”

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu – kobiety

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu – mężczyźni

Wstępna lista rezerwowa – mężczyźni

Lista osób które nie spełniły minimalnych wymogów regulaminu

 

20.03.2017 r.

Informujemy, że 15 marca 2017 r. zakończone zostało przyjmowanie  Formularzy rekrutacyjnych do projektu “Pracuję u siebie”. Obecnie prowadzona jest ocena formalna oraz merytoryczna złożonych dokumentów. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej na początku kwietnia.

 

01.03.2017 r.

Przedłużenie rekrutacji

Informujemy, że na podstawie § 2 ust. 7. Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „Pracuję u siebie” przedłużono okres przyjmowania formularzy rekrutacyjnych. Rekrutacja przedłużona została do 15 marca 2017 r. do godz. 15:00

 

02.02.2017 r.

Ogłoszenie o naborze Formularzy rekrutacyjnych do projektu „Pracuję u siebie”

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (02.02.2017 r.) zamieszczamy zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie dokumenty: Formularz rekrutacyjny, Regulamin rekrutacji, Karty oceny formalnej i merytorycznej formularza rekrutacyjnego. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 17 lutego do 28 lutego 2017 roku w godzinach od 9:00 do 15:00:

 • w Biurze Projektu w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 181, pok. 204, 20-325 Lublin, tel. 81 710 19 00 wew. 3, 516 283 334,
 • w Biurze Lokalnym w Lubartowie, ul. Słowackiego 14, I p., 21-100 Lubartów, tel. 81 463 82 50,
 • w Biurze Lokalnym w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72C, pok. 5, 21-400 Łuków, tel. 25 797 20 75.

Formularze Rekrutacyjne, wypełnione komputerowo, należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zawierać następujące informacje: – Imię, nazwisko i adres korespondencyjny Kandydata/Kandydatki, – adres biura projektu, w którym składany jest Formularz Rekrutacyjny, – oraz napis „Formularz rekrutacyjny do projektu Pracuję u siebie”. Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny – wersja edytowalna
Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego I etap
Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego I etap
Karta oceny formularza rekrutacyjnego II etap

 

27.01.2017 r.   Informacja o projekcie

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia z terenu powiatów: bialskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, opolskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego oraz miast Biała Podlaska i Lublin, poprzez udzielenie 155 osobom wsparcia doradczo-szkoleniowego, z czego minimum 124 osoby otrzymają wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.03.2019 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne w wieku 30[1] lat i więcej, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

 1. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 2. kobiety,
 3. osoby z niepełnosprawnościami[2],
 4. osoby długotrwale bezrobotne[3],
 5. osoby o niskich kwalifikacjach[4],

z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej[5], które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (od a do e). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapewnienia środków własnych na założenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 2% wartości przyznanej dotacji.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

Wsparcie doradczo–szkoleniowe – udzielone zostanie 155 osobom (w tym 76 kobietom):

 • szkolenie nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 56 godz. (8 dni),
 • doradztwo grupowe z zakresu planowania działalności gospodarczej wg koncepcji modelu biznesowego Canvas– 8 godz. (1 dzień)
 • indywidualne doradztwo poszkoleniowe nt. opracowania biznes planu – 8 godz. na osobę.

Wsparcie finansowe i doradcze:

 • dotacja inwestycyjna w wysokości do 23 000 zł dla 124 uczestniczek/ów projektu (w tym 62 kobiet),
 • podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł/mies. wypłacane przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej dla 124 uczestniczek/ów projektu,
 • indywidualne doradztwo specjalistyczne w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – 18 godz. na osobę dla 124 uczestniczek/ów projektu,

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe (podręczniki, długopis, teczka, notatnik),
 • wyżywienie podczas szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi w czasie szkolenia i doradztwa,
 • zindywidualizowane wsparcie logistyczne dla osób z niepełnosprawnością w celu umożliwienia udziału w projekcie.

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, w tym również osoby będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych, prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów ( w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) lub osoby będące członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych/ banków spółdzielczych/ oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa w spółdzielni.

Biuro projektu w Lublinie:
ul. Droga Męczenników Majdanka 181, pokój 204  tel. 81 710 19 00 wew. 3, 516 283 334

Lokalne biuro projektu w Lubartowie:
ul. Słowackiego 14, I p.  tel. 81 463 82 50

Lokalne biuro projektu w Łukowie:
ul. Międzyrzecka 72C, pokój 5  tel. 25 797 20 75

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 20014-2020
,
Priorytetu IX Rynek pracy,
Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (planowany termin rekrutacji luty 2017 r. oraz czerwiec/lipiec 2017 r.). Regulamin rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne oraz dokładny termin rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji i w biurach projektu po uzyskaniu akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

[1] Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin.

[2] Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).

[3] Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale bezrobotne to – w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

[4] Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.   ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

[5] Pod pojęciem osoby odchodzącej z rolnictwa rozumiemy rolnika zarejestrowanego w PUP/MUP jako osoba bezrobotna, prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz ubezpieczonego w KRUS, dla którego został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy